Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Nowe obowiązki raportowe do bazy danych SCIP prowadzonej przez Europejską Agencję Chemikaliów

   Powrót       26 lutego 2021       Ryzyko   

Lista kandydacka

Lista kandydacka to lista substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, utworzona przez ECHA zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Lista kandydacka takich substancji opublikowana jest na stronie internetowej ECHA pod adresem: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table.
Baza danych SCIP (ang. Substances of Concern In Products(1)) to baza danych zawierająca informacje na temat substancji wzbudzających obawy w wyrobach, ustanowiona na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (2008/98/WE).

Przedsiębiorstwa dostarczające wyroby zawierające substancje znajdujące się na liście kandydackiej (patrz ramka) i wprowadzające je do obrotu na rynek Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami ww. dyrektywy, są zobowiązane do przedłożenia za pośrednictwem bazy informacji na temat tych wyrobów do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) począwszy od dnia 5 stycznia 2021 r.

Celem bazy danych SCIP jest zapewnienie dostępności informacji na temat substancji wzbudzających duże obawy, znajdujących się na liście kandydackiej, przez cały cykl życia produktów, w tym również na etapie odpadów.

Czytaj: Pokrętna ścieżka do zamknięcia obiegu

Przepisy krajowe w procesie legislacyjnym

Przepisy krajowe odnoszące się do bazy danych SCIP są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych na etapie rządowym - w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43(2)). Proponowany obowiązek i możliwość nałożenia sankcji za jego niezrealizowanie zaistnieje dopiero po wejściu w życie projektowanych regulacji.

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ Szczegółowe informacje na ten temat, również w języku polskim, znajdują się na stronie internetowej ECHA pod adresem:
https://echa.europa.eu/pl/scip
2/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw UC43
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bez znajomości prawa ochrony środowiska nie można dziś podejmować racjonalnych decyzji biznesowych (09 czerwca 2021)Krościenko nad Dunajcem: Rusza nowy PSZOK (07 czerwca 2021)Rozbrajanie bomb ekologicznych: przykład odpowiedzialnego samorządu (24 maja 2021)VIII Kongres Polska Chemia 2021 #Chemia(dla)Przyszłości już w czerwcu (12 maja 2021)Jak jesteśmy chronieni przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych? Wyniki kontroli NIK (23 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony