Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Reforma planowania przestrzennego w wykazie prac RM

Reforma systemu planowania przestrzennego obejmuje m.in. wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego - Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Zmiany przewidują ponadto zniesienie przepisów dotyczących SUiKZP.

   Powrót       24 marca 2022       Planowanie przestrzenne   
planowanie przestrzenne

22 marca br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy(1) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD369). Jak czytamy w wykazie, potrzeba zmian w przepisach prawa od dawna jest przedmiotem szerokiej dyskusji społecznej samorządowców, urbanistów, środowisk naukowych, inwestorów i mieszkańców.

Czytaj też: Cena chaosu przestrzennego to 2,2 tys. zł rocznie na osobę

Wśród głównych przyczyn wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wymienia się przewlekłość procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, niedostateczną partycypację społeczną w procesie planistycznym, prymat lokalizacji inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy, utrudniony dostęp do usług społecznych, jak również niepewność procesu inwestycyjnego. - Przygotowanie reformy systemu planowania przestrzennego wymaga pilnego dokonania zmian legislacyjnych w celu ułatwienia procedur i optymalizacji obowiązujących przepisów – wskazano.

Planowane zmiany

Reforma ma za zadanie usprawnić sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projektodawca wymienia sześć głównych rozwiązań, które mają zostać zaimplementowane wraz z przyjęciem projektu ustawy. Są to:

  1. Wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego – planu ogólnego,
  2. Uchylenie przepisów upoważniających do wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP),
  3. Zmiany w przepisach dotyczących procedury planistycznej,
  4. Zmiany w przepisach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy,
  5. Wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego prowadzonego w systemie teleinformatycznym, będącego źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  6. Wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego - Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI).

Jak wskazano, „plan ogólny będzie dokumentem zwięzłym, o krótkiej liście ustaleń, co pozwoli na jego sprawne przyjmowanie”. Pozwoli on określić m.in. „zgeneralizowaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przez wydzielenie stref planistycznych, w których będą mogły być realizowane zdefiniowane wcześniej funkcje terenów” czy „granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy”. - Przesądzenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, w tym ZPI, jak i decyzji o warunkach zabudowy – dodano. Z kolei w zakresie określania kierunków polityki przestrzennej rolę dotychczas przyjmowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pełnić będzie tzw. strategia rozwoju gminy, „w ramach której sporządza się model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz formułuje się ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej”.

Czytaj też: Planowanie przestrzenne potrzebuje swojego szeryfa

Procedura uchwalania ZPI natomiast ma „przewidywać dużą rolę inwestora i będzie poprzedzona negocjacjami z władzami gminy”. - Wzajemne zobowiązania gminy i inwestora będą gwarantowane w formie umowy. Rozwiązanie to dotyczyć będzie również innych inwestycji, nie tylko mieszkaniowych. ZPI będzie narzędziem dającym gminom dużą swobodę w lokalizowaniu i realizacji inwestycji, z uwzględnieniem partycypacji społecznej i zasad ładu przestrzennego oraz umożliwi realizowanie inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – wskazano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM wyznaczono na II kwartał 2022 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Planowanie przestrzenne: know-how od ekspertów MRiT (27 lutego 2024)Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Jak wyjść z labiryntu reformy planowania przestrzennego? (06 lutego 2024)11 TW mocy odnawialnych w 2030 r. dla 1,5 st. C. Joint Research Centre kreśli scenariusze (25 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony