Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Pomoc publiczna wesprze zielone technologie. Projekt rozporządzenia MRiT

Wytwarzanie turbin wiatrowych, pomp ciepła, elektrolizerów czy paneli PV oraz odzysku surowców do ich produkcji będą miały szerszy dostęp do pomocy publicznej. Propozycja nowych przepisów opublikowana w RCL.

   Powrót       20 września 2023       Zrównoważony rozwój   

19 września na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu gospodarczym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. Rozpoczęły się siedmiodniowe uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne.

Podstawą prawną projektu jest ustawa z 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych(1). Art. 53 ust. 1 wspomnianej ustawy mówi o tym, że minister właściwy ds. gospodarki może udzielać przedsiębiorcom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. I to właśnie planuje MRiT(2).

Jakie projekty dostaną finansowanie?

Kolejny ustęp ustawy definiuje ich rodzaj. Chodzi o inwestycje polegające na produkcji urządzeń, takich jak baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery oraz urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS). Pomocą publiczną może zostać objęta także produkcja ich kluczowych komponentów oraz produkcja lub odzysk pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji urządzeń i kluczowych komponentów(3). Drugi istotny kontekst prawny, który wymienia uzasadnienie, to wydany przez Komisję Europejską komunikat o tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Komisja mówi w nim, że zaakceptuje pomoc publiczną państw członkowskich dla projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto(4). Sytuacja na rynku wymaga pobudzania działalności inwestycyjnej przedsiębiorców, a wywołany sytuacją geopolityczną kryzys energetyczny zwiększa potrzebę uniezależnienia gospodarki od paliw kopalnych oraz zwiększenie zdolności sektorów strategicznych do przejścia na zeroemisyjność – czytamy w uzasadnieniu.

Adresaci i zasady pomocy

Jak czytamy w § 3 projektowanego rozporządzenia, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zobowiążą się do realizacji projektów wymienionych w art. 53 ust. 2 ustawy z 7 lipca 2023 r. i nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji(5). Nie mogą też być zobowiązani do zwrotu pomocy wynikającej z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem(6). § 4 wymienia obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc. Musi on ponieść nakłady inwestycyjne w kwocie o równowartości min. 110 mln euro, a także stworzyć co najmniej 50 nowych miejsc pracy. Projekty składa się do ministra właściwego ds. gospodarki.

Intensywność otrzymanej pomocy nie będzie mogła przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych, a jej łączna kwota nie może przekroczyć 150 mln euro na przedsiębiorstwo. Jak głosi uzasadnienie, wyjątkiem są inwestycje na obszarach objętych pomocą na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. W takiej sytuacji jej górna granica to 35% kosztów kwalifikowalnych oraz 350 mln euro. Maksymalna intensywność pomocy może zostać podwyższona o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorców oraz 10 dla średnich(7).

Pomoc dla przedsiębiorców będzie udzielana do 31 grudnia 2025 r., co wynika bezpośrednio z treści wspomnianego Komunikatu Komisji – dlatego też uzasadnienie wskazuje na pilność projektu i wyznacza krótki czas uzgodnień oraz konsultacji. Ocena skutków regulacji przewiduje pozytywny wpływ rozporządzenia na rynek pracy, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz większą ochronę środowiska naturalnego(8). Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia(9).

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000150101.pdf
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376902/13006238/13006239/dokument640451.pdf
3/ Więcej pod tym linkiem:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000150101.pdf
4/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376902/13006238/13006239/dokument640451.pdf
5/  Chodzi o Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:249:FULL&from=IT
6/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376902/13006238/13006239/dokument640449.pdf
7/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376902/13006238/13006239/dokument640451.pdf
8/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376902/13006238/13006239/dokument640453.pdf
9/ Więcej pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//578/12376902/13006244/13006245/dokument640458.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Skonsolidować zaplecze transformacji energetycznej. Fundacja Instrat mówi o stworzeniu nowej agencji rządowej (31 października 2023)Konkluzje Rady na COP28: Ekstremalnie pilna potrzeba globalnej odpowiedzi na zmianę klimatu (18 października 2023)Bezemisyjny transport ciężki coraz bliżej. Rada UE przyjęła podejście ogólne (17 października 2023)Krakowski Pakt dla Klimatu – biznes wchodzi do gry (15 czerwca 2023)Największy polski koncern zaostrza kurs na zeroemisyjność (03 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony