Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Dura lex, sed lex, czyli rozporządzenie ppoż dla składowisk odpadów

Projekt rozporządzenia ppoż dla składowisk odpadów trafił do konsultacji publicznych. Zawiera szereg restrykcyjnych przepisów, które powstały na bazie doświadczeń strażaków gaszących pożary składowisk. Planowane wejście w życie już 22 sierpnia br.

   Powrót       18 czerwca 2019       Odpady   

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów(1) czytamy, że dotyczy jedynie miejsc gromadzenia odpadów palnych, natomiast nie określa się wymagań dla miejsc gromadzenia odpadów niepalnych. Rozporządzenie stanowi realizację przepisów wprowadzonych do ustawy o odpadach ustawą z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), która weszła w życie z początkiem września 2018 r.

Więcej o operatach przeciwpożarowych dla składowisk odpadów pisaliśmy tutaj.

W rozporządzeniu jest mowa zarówno o działaniach o charakterze organizacyjnym, jak i o parametrach typowo technicznych, dotyczących ilości składowanych materiałów i ich zabezpieczenia przeciwpożarowego. Tym samym z wejściem w życie rozporządzenia zostaną przyjęte jednolite kryteria bezpieczeństwa na terenie całego kraju.

Dokumenty bezpieczeństwa

Konieczność sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie jest nowością prawną: była wymagana na mocy § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719(2)).

Jednak w omawianym projekcie rozporządzenia w zakresie prac organizacyjnych mowa jest o sporządzaniu operatów, przy czym niektóre kwestie zostały uszczegółowione w odniesieniu do przepisów ustawowych oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W projekcie określono odrębne kryteria kwalifikujące obiekt do sporządzenia instrukcji oraz określono, że ma być ona omawiana na szkoleniach pracowników. Zwrócono przy tym uwagę na aspekty praktyczne, jak zasady alarmowania i gaszenia. Określono ponadto konieczność organizowania i przeprowadzania ćwiczeń z zakresu gaszenia pożarów. Co dwa lata należy dokonać okresowego sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej, przy czym czynności tej może dokonać osoba o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

Przepisy przeciwpożarowe

Bardzo obszerną częścią projektu rozporządzenia są wymagania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dla ich pełnego zrozumienia przyda się jednak znajomość specjalistycznej terminologii pożarniczej…

Analiza treści przepisów wskazuje, że twórcy rozporządzenia mieli na względzie: ograniczenie wielkości pożaru i czasu jego trwania, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się pożaru oraz ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej, w tym szczególnie uwzględniając działania własne przedsiębiorców.

Dużo uwagi poświęcono odpadom mającym skłonność do samonagrzewania i samozapalenia. Tym samym treść rozporządzenia jest odpowiedzią na problemy, napotykane przez strażaków przy gaszeniu setek pożarów składowisk odpadów. Pożary te były określane w terminologii strażackiej jako długotrwałe akcje gaśnicze, przy czym część z nich trwała ponad tydzień. Po zastosowaniu kryteriów opisanych w rozporządzeniu powtórzenie takich sytuacji będzie utrudnione.

Strefy pożarowe

Ograniczanie wielkości pożaru i czasu jego trwania bierze się z narzucenia maksymalnych wymiarów stref pożarowych(3). Składowisko odpadów należy wydzielić jako odrębną strefę pożarową, jeżeli łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie przekracza odpowiednio 200 m sześc. lub 50 000 kg.

Maksymalne wymiary stref pożarowych są następujące:

  1. 1000 mkw. – w przypadku stałych odpadów palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych i rozdrobnionych opon,
  2. 3000 mkw. – w przypadku innych stałych odpadów palnych.

Ponadto ograniczono maksymalne wysokości składowania stałych odpadów palnych (4 i 6 m) oraz ich minimalną odległość od stropu lub przekrycia dachu, tym większą, im wyższa jest wysokość składowania odpadów. Pierwsze ogranicza czas trwania pożaru, drugie ułatwia podanie środków gaśniczych.

Regulacje dla odpadów – cieczy palnych

W przypadku odpadów będących cieczami palnymi kwestie ilościowo-odległościowe rozwiązano podobnie. Dopuszcza się przechowywanie cieczy palnych jako odpadów:

  1. na otwartej przestrzeni, w wydzielonym wyłącznie do tego celu miejscu, w tym również pod wiatą, otwartą z co najmniej trzech stron,
  2. w wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, magazynie,
  3. stacjonarnym zbiorniku.

W wymienionych wyżej miejscach nie można przechowywać innych substancji, niż odpady będące cieczami palnymi. Jeśli ilość cieczy przekracza wartość graniczną, miejsca te muszą spełniać wymagania dla stref pożarowych. Objętościowe wartości graniczne są zależne od temperatury zapłonu cieczy i wynoszą:

  1. 0,2 m sześc. – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu poniżej 60 °C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu 55 °C do 75 °C;
  2. 5 m sześc. – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60 °C.

Strefy pożarowe w przypadku cieczy mają wymiary maksymalne, wynikające z dopuszczalnej liczby i objętości sekcji, czyli zależnie od zagrożenia stwarzanego przez ciecz będzie to maksymalnie 50 lub 200 m sześc. odpadu w postaci cieczy palnej. Rozporządzenie dopuszcza jednak powiększenie o 200 proc. ilości wskazanych wyżej, jeśli strefa pożarowa będzie wyposażona w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów cieczy palnych.

Dodatkowo rozporządzenie szczegółowo reguluje kwestie określania sekcji pożarowych, parametry bezpiecznego lokalizowania składowisk względem innych obiektów, w tym od lasów, zapewnienia zaopatrzenia w wodę oraz konieczność doprowadzenia drogi pożarowej.

Nie warto popełnić błędu

Z rozmów ze strażakami wynika, że projekt rozporządzenia ma rzeczywiście charakter bardzo restrykcyjny. Przekonują jednak, że wymagań w nim zawartych nie można nazwać sformułowanymi na wyrost – rocznie płonęło dotychczas około 100 składowisk odpadów, przy czym były to pożary duże i bardzo duże, przynoszące niepowetowane szkody środowisku. Realizacja wymogów ma polegać głównie na zachowaniu ograniczeń w powierzchni i wysokości składowania odpadów. Nie obejdzie się też bez pomocy specjalistów ds. ppoż, gdyż z jednej strony ich zaangażowanie jest wymagane rozporządzeniem, a z drugiej nie warto popełnić błędów.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
https://www.gov.pl/documents/1963407/2777240/502_projekt_rozporzadzenia.pdf/ec9f97de-5cb4-1a16-58b8-6bf9b06dbad1
2/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719
3/ Strefa pożarowa to budynek lub teren, które są oddzielone od innych stref pożarowych oddzieleniami przeciwpożarowymi w postaci ścian i stropów o wysokiej odporności ogniowej, albo pasami wolnego terenu o odpowiedniej szerokości. Dzięki temu pożar w czasie jego trwania nie powinien przenieść się na sąsiednie obiekty.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)GOZ, monitoring przyrody i stan wód – te obszary obejmie kontrola NIK w 2023 r. (02 stycznia 2023)Edukacja klimatyczna niejedno ma imię (13 grudnia 2022)Raport roczny o odpadach - jak wyeksportować dane o obrotach odpadami z systemu BDO? (13 grudnia 2022)BDO na sterydach, czyli digitalizacja w świecie odpadów (02 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony