Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Jaki procent PKB Polska przeznacza na ochronę środowiska?

Wśród wszystkich inwestycji na ochronę środowiska w Polsce dominowały fundusze na gospodarkę ściekową, ochronę wód, powietrza i klimatu. Najwięcej, bo niemal 14 mld zł, przeznaczono na środki trwałe. Przeanalizowano też wydatki na gospodarkę wodną.

   Powrót       05 września 2023       Zrównoważony rozwój   

Z opracowania Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2022 roku wynika, że wielkość nakładów przeznaczonych na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosła ok. 13,9 mld zł (w 2021 r. było to 12,4 mld zł), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 4 mld zł (3,3 mld zł w 2021 r.). Oznacza to, że nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2022 r. stanowiły odpowiednio 0,45% i 0,13% PKB. W 2021 r. wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 0,47% i 0,12%.

Ochrona środowiska

Jak czytamy, w strukturze nakładów na ochronę środowiska w Polsce w 2022 r. dominowały środki przeznaczane na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Ich udział wynosił odpowiednio 46,7% i 32%. Nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wyniosły w sumie 6,5 mld zł. Największe inwestycje przeprowadzono w województwach: mazowieckim (21,2%), śląskim (9,9%) i wielkopolskim (9,2%). Najmniejsze nakłady przeznaczono dla województw: lubuskiego, opolskiego (po 2,4%) i świętokrzyskiego (2,7%).

Pozostałe 21,3% to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami (8,4%), ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych (2,1%), zmniejszenie hałasu i wibracji (0,9%), ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (0,9%) oraz na pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska (9,0%).

Podobnie do lat ubiegłych, głównymi inwestorami były kolejno przedsiębiorstwa, gminy i jednostki budżetowe.

Gospodarka wodna

Do inwestycji związanych z gospodarką wodną zalicza się:

  • ujęcia i doprowadzenia wody (łącznie z wodną siecią magistralną i rozdzielczą oraz budową laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody),
  • budowę i modernizację stacji uzdatniania wody, budowę zbiorników wodnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego),
  • stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów,
  • regulację i zabudowę rzek i potoków górskich,
  • budowę obwałowań przeciwpowodziowych oraz
  • budowę stacji pomp na zawałach i obszarach depresyjnych.

GUS informuje, że w 2022 r. kwota ww. nakładów służących gospodarce wodnej wyniosła ok. 4 mld zł. Główny strumień nakładów skierowany był na budowę infrastruktury zapewniającej wodę pitną. Inwestycje w ujęcia i doprowadzanie wody stanowiły 42,5% wszystkich nakładów w gospodarce wodnej.

Grupą inwestorów o największym udziale nakładów w obszarze gospodarki wodnej były jednostki budżetowe, następnie przedsiębiorstwa i gminy.

Jakie efekty przyniosły inwestycje?

Według danych GUSu, w ubiegłym roku w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 34 oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 36 tys. m3/dobę (w tym 28 oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 33 tys. m3/dobę). Do eksploatacji przekazano 3,6 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz ok. 0,5 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe.

W obszarze ochrony powietrza oddano do użytku urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych o zdolności ok. 230 tys. ton/rok oraz urządzenia do neutralizacji zanieczyszczeń pyłowych o zdolności ok. 38 tys. ton/rok.

Oddano też do użytku urządzenia i instalacje do unieszkodliwiania odpadów o łącznej wydajności ok. 579 tys. ton/rok (w tym ok. 96% stanowiło unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie).

W zakresie efektów rzeczowych inwestycji gospodarki wodnej oddano do użytku urządzenia zaopatrzenia w wodę (tj. ujęcia wody i uzdatniania wody) o łącznej wydajności ok. 136 tys. m3/dobę. Wydajność stacji uzdatniania wody wyniosła ok. 78 tys. m3/dobę, zaś wydajność nowo oddanych ujęć wodnych ok. 58 tys. m3/dobę. Wybudowano 8 zbiorników wodnych o łącznej pojemności całkowitej ok. 0,7 mln m3. Ponadto czytamy, że powstało 3 tys. km sieci wodociągowej, poddano regulacji i zabudowie 116 km rzek i potoków górskich oraz wybudowano lub zmodernizowano ok. 50 km obwałowań przeciwpowodziowych.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NFOŚiGW: gminy dostaną dodatkowo 121 mln zł za pomoc przy wniosku w "Czystym Powietrzu" (08 grudnia 2023)500 m to w sam raz i pytania o zasadność ustawy. Kolejne opinie o wiatrakach (07 grudnia 2023)Projekt: miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały opracować plany adaptacji do zmian klimatu (07 grudnia 2023)Pomóżmy energetyce wiatrowej, ale z głową – apel organizacji pozarządowych (06 grudnia 2023)Elektrownie wodne w cieniu wiatraków? Cichy aspekt głośnej sprawy (06 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony