Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. Zaktualizowano wzór potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych.

   Powrót       06 lutego 2023       Woda   
Odbiór ścieków

3 lutego 2023 r. w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (numer z wykazu: 274(1)).

Rozpoczęły się konsultacje publiczne tego projektu.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, że jest ono wydawane na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity ustawy dostępny tutaj Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:

  1. bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;
  2. ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;
  3. wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;
  4. ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

Nowela Prawa wodnego wprowadziła zmiany w ustawie czystościowej

Jak przypomniano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), nowelizacja Prawa wodnego z lipca ubiegłego roku (Dz. U. poz. 1549) wprowadziła do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiany, które polegały na „doprecyzowaniu i wyodrębnieniu kwestii dotyczących opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, w zakresie obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku odnoszących się do właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w tym zakresie”. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 939) nie uwzględnia wymienionych zmian. Stąd też potrzeba aktualizacji rozporządzenia oraz jego załącznika, czyli wzoru potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Czytaj: Wywóz nieczystości ciekłych z osadników oczyszczalni przydomowych – rozporządzenie uwzględni nową definicję

Ponadto wspomniana nowelizacja Prawa wodnego zmieniła dział administracji rządowej przypisany dla przedmiotowego rozporządzenia. - Dotychczas kwestia ta przypisana była do działu administracji rządowej „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”, którym kieruje Minister Rozwoju i Technologii. Aktualnie rozporządzenie przypisane jest do działu „gospodarka wodna”, którym kieruje Minister Infrastruktury – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wpływ na środowisko naturalne

W OSR wskazano, że wyodrębnienie kwestii związanej z usuwaniem nieczystości ciekłych z instalacji przydomowych systemów oczyszczania ścieków w proponowanym rozporządzeniu będzie skutkowało zmniejszeniem „antropopresji na środowisko wodne poprzez ograniczenie zrzutu ścieków do wód i do gleby, a także poprawę jakości oczyszczonych ścieków”.

Czytaj: Temat Miesiąca: Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Techniczny i dostosowawczy charakter zmian dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na opróżnianiu osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie dotychczasowych przepisów „realizowali tę usługę jako opróżnianie zbiorników bezodpływowych”. - Wyodrębnienie kwestii dotyczącej opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków nie spowodowało zatem zmian w sposobie funkcjonowania adresatów rozporządzenia, a jedynie spowodowało doprecyzowanie zakresu dotyczącego prowadzonej przez nich działalności – podkreślono w uzasadnieniu. Charakter zmian wprowadzonych do wzoru potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych jest „techniczny i dostosowawczy” i nie rozszerza jego zakresu merytorycznego.

Dlatego też w opinii projektodawców wystarczy 14-dniowy okres vacatio legis i nie zachodzi konieczność ustanawiania przepisów przejściowych.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych znajduje się w RC:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369055/katalog/12948838#12948838

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony