Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Deklaracje śmieciowe bez danych osobowych. Prezes UODO chce lepszego nadzoru nad uchwałami gmin

   Powrót       10 kwietnia 2020       Odpady   

Jak poinformowała w poniedziałek 20 kwietnia 2020 r. Polska Agencja Prasowa, organem, który wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji był prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a nie jak zostało podane wcześniej prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W związku z powyższym, w treści artykułu naniesiono stosowne poprawki.

[Zaktualizowano 20 kwietnia 2020 r.]


Prezes UODO chce, aby wojewodowie zwracali większą uwagę na respektowanie przez gminy przepisów o ochronie danych osobowych w deklaracjach o wysokości opłat za odpady.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak zwrócił się pod koniec lutego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wskazanie wojewodom, pełniącym funkcję organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, „na konieczność respektowania w treści uchwal organów jednostek samorządu terytorialnego określających wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepisów o ochronie danych osobowych”.

Jak wyjaśnił Prezes UODO, impulsem do tego wystąpienia były sygnały o problemach z interpretacją i praktycznym stosowaniem ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie pozyskiwanych przez gminy w deklaracjach śmieciowych danych osobowych właściciela nieruchomości.

Jakie dane podajemy w deklaracjach?

Prezes UODO przypomniał, że do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w określonym terminie zobowiązuje właścicieli nieruchomości przepis art. 6m ust. 1 tzw. ustawy śmieciowej. Jednocześnie, jak zaznaczył Nowak, deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Izba wyjaśniła też, że zgodnie z art. 6m ust. 1b ustawy, rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

  1. imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  2. adres nieruchomości,
  3. dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. numer telefonu właściciela nieruchomości,
  5. adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,
  6. inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego
  7. informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Zdaniem Prezesa UODO z powyższych regulacji nie wynika jednak możliwość pozyskiwania przez gminy danych osobowych osób zamieszkujących daną nieruchomość. - Ze wskazanych projektów nie wynika także prawo pozyskiwania danych właściciela nieruchomości w zakresie szerszym niż wyżej określony w przepisiezaznaczył NowakZdaniem Prezesa UODO oznacza to wprost, że wysokość opłat jest określana na podstawie wyłącznie liczby osób, a nie ich danych identyfikacyjnych.

W tej sprawie był już wyrok sądu

Prezes UODO wskazał tu też na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 stycznia 2017 r. (1 SA/Po 1459/16), który dokonał oceny zakresu danych wymaganych w treści wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sąd stwierdził w nim, że "przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie upoważniają organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do żądania podawania przez właścicieli nieruchomości informacji obejmujących dane osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zatem na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystarczające jest ustalenie samej liczby osób zamieszkałych pod danym adresem, a nie ich danych osobowych”.

Podsumowując, Nowak stwierdził, że uchwalając deklaracje śmieciowe obowiązkiem organów gmin jest respektowanie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wyrażonych przepisach rozporządzenia 2016/679. Obowiązkiem zaś wojewodów — orzekanie o nieważności uchwal w sytuacji niezgodności zawartych w nich treści z przepisami prawa.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gmina będzie mogła dopłacić do gospodarki odpadami. Opublikowano projekt ustawy (11 czerwca 2021)Warszawa: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (09 czerwca 2021)Krościenko nad Dunajcem: Rusza nowy PSZOK (07 czerwca 2021)KAS zatrzymała nielegalny transport 26 ton odpadów (01 czerwca 2021)Rozbrajanie bomb ekologicznych: przykład odpowiedzialnego samorządu (24 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony