Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Ułatwienia dla prowadzących instalacje? Jest projekt rozporządzenia ws. uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Prowadzący instalacje mogą spodziewać się zmian w rozporządzeniu dotyczącym Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Wśród zmian MKiŚ proponuje m.in. ułatwienia w zakresie zmiany danych identyfikacyjnych instalacji.

   Powrót       09 listopada 2021       Ryzyko   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń(1). Jak czytamy w uzasadnieniu, „projekt stanowi wykonanie delegacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska”. – Celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, do zmienionych przepisów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – wyjaśniono.

Mianowicie, z dniem 24 września 2019 r. w życie weszła decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej określająca format i częstotliwość danych, które udostępniane są przez państwa członkowskie UE na potrzeby sprawozdawczości w tym zakresie(2). – Jednocześnie doświadczenia 11 lat funkcjonowania Krajowego Rejestru wskazują na potrzebę zastąpienia obowiązującego dotychczas rozporządzenia nowym rozporządzeniem – dodano. Wskazano ponadto, że obecne unormowania prawne dotyczące sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru „w ogóle nie regulują kwestii takich jak korzystanie z aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzącym instalacje przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań w zakresie Krajowego Rejestru. Stąd też projekt rozporządzenia stanowi ponadto odpowiedź na potrzeby zgłaszane na przestrzeni lat przez prowadzących instalacje.

Jakie zmiany?

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), wprowadzone rozwiązania regulować mają warunki techniczne, formę, tryb oraz sposób przekazywania sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru, a także danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, w tym – jak czytamy – w zakresie korzystania z aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzącym instalacje przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań. Szczegółowe informacje na temat warunków technicznych i sposobu przekazywania sprawozdań określono w § 4 ust. 1-2 rozporządzenia. Wskazano tam również „konkretny adres strony internetowej”, pod którym znajduje się dedykowany do tych celów system informatyczny. – W ust. 3-4 określono procedurę przekazania danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, tj. poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze, co jest jednoznaczne z założeniem konta w ww. rejestrze, oraz uzyskaniem dostępu do konta – podano w uzasadnieniu. – Obecne przepisy rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w ogóle nie regulują tej kwestii – dodano.

W rozporządzeniu wprowadzono ponadto przepis określający, że utworzone konto w ww. rejestrze „jest przypisane do zakładu”. – Wymagało to doprecyzowania, gdyż w obecnie obowiązującym stanie prawnym kwestia ta nie została określona, natomiast budziła ona duże wątpliwości w przypadku, gdy następowała zmiana danych identyfikacyjnych zakładu – wskazano. Jak wyjaśniono, ma to wyeliminować przypadki podwójnej rejestracji w Krajowym Rejestrze.

Zmiana danych z poziomu aplikacji

W rozporządzeniu określono także sposób postępowania w przypadku utraty dostępu do konta w Krajowym rejestrze oraz w przypadku zmiany niezbędnych danych identyfikacyjnych. Zgodnie z przyjętą praktyką zmiana danych zakładu następowała dotychczas za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Oznacza to, że prowadzący instalację nie ma w chwili obecnej uprawnień do zmiany danych (za wyjątkiem kilku mniej istotnych takich jak numer telefonu czy adres strony internetowej), prowadzący instalacje musza więc poprzez pisemne wystąpienie do WIOŚ wnioskować o zmianę danych. Praktyka ta oznacza w konsekwencji uzależnienie od czasu reakcji dedykowanych tym celom organów administracji. Zmiana danych, zgodnie z zapisami rozporządzenia, odbywać ma się „poprzez wypełnienie i przesłanie formularza, zamieszczonego na stronie internetowej, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem informatycznym, po zalogowaniu się na konto, niezwłocznie po zaistnieniu stanu faktycznego uzasadniającego dokonanie aktualizacji tych danych”. Jak dodano, wypełniony formularz - podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację – złożony winien być także w formie papierowej lub elektronicznej do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Proponowane przepisy po pierwsze określają procedurę zmiany danych identyfikacyjnych, ale również wprowadzają rozwiązania, które w znacznej mierze rozwiąże dotychczasowe problemy i ułatwi realizacje obowiązków sprawozdawczych – zapewniają w uzasadnieniu autorzy projektu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń wraz z załącznikami:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353069/katalog/12827547#12827547
2/ Mowa o decyzji Komisji 2019/1741 z dnia 23 września 2019 r.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Okna z recyklingu – dlaczego warto na nie postawić? (19 listopada 2021)KE: wnioski legislacyjne ws. przeciwdziałania wylesianiu, innowacji w gospodarce odpadami i ochrony gleby (18 listopada 2021)Dotacje z Programu Zielony Transport Publiczny na projekty w czterech miastach środkowej i południowej Polski (17 listopada 2021)Portugalia wezwana na dywanik TSUE. Wszystko przez dwutlenek azotu (16 listopada 2021)Znane są plany wydatkowania środków NFOŚiGW na 2022 r. W grze 9,2 mld zł (15 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony