Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy ocenowej

   Powrót       14 lipca 2023       Planowanie przestrzenne   

Sejm w czwartek uchwalił nowelizację tzw. ustawy ocenowej mającej przyspieszyć niektóre inwestycje rządowe. Zgodnie z nowymi przepisami usprawnione ma zostać m.in. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 235 posłów, przeciw było 207, a 11 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej posłowie poparli poprawki do noweli jakie wcześniej były zgłoszone przez posłów PiS. Zmiany te, mają uszczelnić kwestie związane z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, a także ułatwić proces związany z nakazaniem usunięcia nielegalnie przemieszczonych odpadów. Podwyższają też kary administracyjne związane z nielegalnym przemieszczaniem odpadów do 1 mln zł. Poprawki dotyczyły też zmiany podejścia do pojazdów wprowadzanych na rynek jako odpad, które przez dopuszczenie do ruch stracą ten status. By tak się stało, pojazd musi zostać naprawiony, a naprawa ma być potwierdzona pozytywnym wynikiem dodatkowego badania technicznego.

Kolejna z zaakceptowanych zmian ma usprawnić realizację projektów energetyki jądrowej. Zgodnie z nią, przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji nie będzie się stosować do umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, zawartych między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą). Poprawka ma na celu obniżenie kosztów z tytułu wykonania umowy na roboty budowlane.

Uchwalona w czwartek nowelizacja ma usprawnić proces inwestycyjny z jednoczesnym poszanowaniem aspektów środowiskowych. Dotyczyć ona będzie m.in.: liniowych inwestycji takich jak drogi, inwestycji wodnych i przeciwpowodziowych, a także tych związanych z obronnością państwa.

Usprawnione zostanie wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyeliminowane mają zostać zbędne czynności związane z prowadzeniem dalszego postępowania w sytuacji, gdy już na wstępnym jego etapie stwierdzona zostanie niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Organ właściwy do wydawania decyzji środowiskowej już na początkowym etapie postępowania ma zbadać zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nowe przepisy przewidują, że do katalogu inwestycji strategicznych dodane zostaną: linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dla takich inwestycji nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja ma również wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przyspieszyć sprawy prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Nowe przepisy będą wdrażać art. 2 ust. 4 unijnej dyrektywy ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zgodnie z nim państwo członkowskie w wyjątkowych okolicznościach może zwolnić daną inwestycję ze stosowania przepisów dyrektywy. Resort klimatu i środowiska wyjaśniał, że oznacza to brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, przeprowadzenie uproszczonej oceny środowiskowej na etapie decyzji inwestycyjnej. Ma być to regulowane w rozporządzeniu rządu.

Nowela zmieni też przepisy specustawy drogowej poprzez uchylenie przepisu o utracie mocy obowiązywania tej ustawy z ostatnim dniem grudnia 2050 r.

Nowe przepisy zmienią również ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawy o CPK m.in. ws. doprecyzowania zapisów dotyczących prac wstępnych, co ma na celu przyspieszenie tej inwestycji.

Ustawa bezterminowo wydłuży obecnie 10-letnie plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Będą one jednak podlegać przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizowane.

Nowelizacja pozwoli też na przyspieszenie inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych przez Wody Polskie.

Nowe prawo odnosi się również do realizacji inwestycji atomowych. Przewidziano dodanie organów opiniujących w procedurze wydawania decyzji zasadniczej dla obiektów jądrowych. Zaproponowano też podniesienie maksymalnego poziomu wydatków na sfinansowanie nowych zadań dla Państwowej Agencji Atomistyki.

Źródło:  

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Treść nowelizacji ustawy OOŚ opublikowana (18 września 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)Manifest 100 dni. Apel do komitetów wyborczych ws. działań kluczowych dla klimatu i środowiska (16 sierpnia 2023)Senat przeciw nowelizacji ustawy ocenowej. Stawką losy terenów chronionych (31 lipca 2023)Ustawa ocenowa i specustawa odrzańska po komisjach sejmowych (07 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony