Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

System EU ETS – nowe obowiązki w IV okresie rozliczeniowym

W styczniu otwarto nowy rozdział w systemie ETS. Zmiany dotyczą m.in. zasad monitorowania i raportowania emisji czy przyznawania uprawnień z tzw. rezerwy. Co trzeba wiedzieć?

   Powrót       09 sierpnia 2021       Powietrze i klimat       Artykuł promocyjny   

Z początkiem roku rozpoczął się IV okres rozliczeniowy w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dalej: EU ETS), który przypada na lata 2021-2030. Okres rozliczeniowy został podzielony na dwa 5-letnie „podokresy”. Cechuje go szereg zmian m.in. w obszarze monitorowania i raportowania emisji oraz wprowadza nowe obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania poziomów działalności.

Zmiany zezwoleń i sposobu monitorowania

Jedną z najistotniejszych zmian dotyczących monitorowania wielkości emisji jest nowe rozporządzenie 2018/2066/UE wraz ze zmieniającym je rozporządzeniem 2020/2085/UE, których pojawienie wymusza zastosowanie nowego formularza planu monitorowania. Stoi za tym uzyskanie przez prowadzących instalacje zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (GHG). Zmiany obejmą też poziomy dokładności dla frakcji biomasy i zasady monitorowania emisji z mocznika stosowanego w procesach odazotowania paliw. Od 1 stycznia 2022 r. mają wejść kolejne regulacje związane z biomasą, które będą wynikiem dostosowania przepisów krajowych do wymagań zawartych w dyrektywie 2018/2001/UE, tzw. RED II, dotyczących potwierdzenia, czy stosowane paliwo spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju.

Kolejny przepis, rozporządzenie delegowane 2019/331/UE (dalej: FAR), wprowadziło od 1 stycznia 2021 r. dodatkowe obowiązki w zakresie monitorowania i raportowanie poziomów działalności dla starających się o przydział bezpłatnych uprawnień. FAR wprowadziło wymóg posiadania nowego dokumentu – planu metodyki monitorowania (dalej: MMP), który zawiera przejrzysty opis metodyki wykorzystywanej do monitorowania poziomów działalności. Wskazuje on dokładność wykorzystywanych źródeł danych, gdzie determinującym wyznacznikiem jest rodzaj sprawowanego nadzoru. Dokument ten zatwierdzany jest decyzją, a wszelkie jego istotne zmiany wymagają jej aktualizowania.

Obok FAR od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje także rozporządzenie wykonawcze 2019/1842/UE, które określa mechanizm dostosowania przydziału uprawnień do emisji w trakcie IV okresu rozliczeniowego. Czytamy w nim, że przydziały uprawnień dla poszczególnych instalacji mogą być corocznie korygowane, tak aby odzwierciedlały wzrosty i spadki w wielkości produkcji. Próg dla dostosowania ustanowiono na poziomie 15 proc. i jest on oceniany na podstawie średniej kroczącej z dwóch kolejnych lat kalendarzowych, co stanowi tzw. średni poziom działalności, który odnosi się do wyznaczonego historycznego poziomu działalności (dla lat 2021-2025 stanowi go średnia arytmetyczna z lat 2014-2018).

Cykliczna sprawozdawczość poziomu działalności

Prowadzący, w ramach wywiązania się z obowiązku sprawozdawczości dotyczącej poziomu działalności, zobowiązany jest do przedkładania raportu dotyczącego poziomu działalności (dalej: ALC) w terminie do 31 marca za rok poprzedni. Przygotowywany jest on na podstawie danych wyznaczonych zgodnie z zatwierdzonym MMP. Raport ten podlega weryfikacji przez akredytowanego weryfikatora. W pierwszym roku raport ten zawierał dane z dwóch lat (2019 i 2020). W następnych latach raport dotyczący poziomu działalności zawierać będzie dane tylko z jednego roku. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji, od roku 2022 raport ALC ma być wprowadzany do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (zwanej Krajową bazą), przy użyciu dostępnych w niej formularzy. W pierwszym roku (2021) raport ten był dokumentem składanym w formie rozbudowanego arkusza kalkulacyjnego, będącym kontynuacją raportu danych podstawowych, który był podstawą wniosku o przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2021-2025.

Zmianie uległy także zasady ubiegania się o dodatkowe uprawnienia z tzw. rezerwy. Do końca 2020 roku prowadzący instalację mógł się o nie ubiegać, gdy wykazał się zwiększonym o co najmniej 10 proc. poziomem działalności, przy jednoczesnym wprowadzeniu zmiany fizycznej w instalacji. O przydział tych uprawnień należało także zawnioskować odrębnym wnioskiem. W IV okresie, aby można było otrzymać więcej uprawnień – wystarczy wykazać zwiększoną produkcję (o min. 15 proc.) poprzez złożenie raportu ALC, bez konieczności przeprowadzania inwestycji.

Wzrost kosztów uczestnictwa

Jak widać, na prowadzących instalacje uczestniczące w systemie EU ETS ciąży szereg obowiązków związanych z monitorowaniem i raportowaniem emisji gazów cieplarnianych oraz poziomów działalności. Zakres ten jest ciągle poszerzany nie tylko o nowe obowiązki, ale i kolejne dokumenty do nadzoru. Dodatkowo rosną oczekiwania i skrupulatność organów nadzorujących system.

Wraz z pojawieniem się nowych wymogów rosną też koszty uczestnictwa w EU ETS, chociażby przez konieczność weryfikacji nowego raportu ALC i stale rosnące ceny uprawnień. Raportowanie kwestii związanych z handlem uprawnieniami do emisji w sposób rzetelny i transparentny ma ogromny wpływ na prowadzenie biznesu, bo kary finansowe za niewywiązywanie się z tych obowiązków są bardzo dotkliwe.

Aby sprostać tym licznym wymaganiom, wielu uczestników EU ETS zdecydowało się na wsparcie systemem informatycznym do zarządzania emisjami. Systemy dedykowane, tworzone przez firmę ATMOTERM S.A., to usługa wdrożenia narzędzi do monitorowania realizacji obowiązków związanych z ochroną środowiska, w tym monitorowania i rozliczania emisji gazów cieplarnianych oraz poziomów działalności. Takie rozwiązanie pozwala na wdrożenie i ułatwienie wewnętrznej komunikacji związanej ze zbieraniem istotnych danych w ramach systemu EU ETS. Wsparcie narzędziami IT umożliwia także bieżącą weryfikację i kontrolę danych.

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm S.A.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekt: Fundusz Transformacji Energetyki zacznie działać od 2022 r. (15 października 2021)Rusza 20. edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16 września 2021)Bezpłatne seminarium konsultacyjne pt. "Fit for 55 - konsekwencje dla przemysłu" we wrześniu (20 sierpnia 2021)Trwają konsultacje prognozy OOŚ projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich (18 sierpnia 2021)Think Tank PE: do 2030 r. przejazdy szybkiej kolei w UE zostaną podwojone (30 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony