Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Reforma planowania przestrzennego z podpisem Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę wdrażającą reformę systemu planowania przestrzennego. Ustawa wejdzie w życie – z pewnymi wyjątkami - po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

   Powrót       25 lipca 2023       Planowanie przestrzenne   

24 lipca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Celem reformy jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedury planistycznej.

- To przewrót kopernikański w dziedzinie planowania. Upraszczamy przepisy tak, by gminy szybko i sprawnie uchwalały plany ogólne i plany miejscowe. Koniec z bałaganem w przestrzeni polskich miast i wsi, koniec z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy i patodeweloperką w miejscach do tego nieodpowiednich – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- Dajemy samorządom narzędzia, by mogły sprawnie przyjmować plany miejscowe. Teraz trwa to często latami. Chcemy uprościć i skrócić ten proces, by można było zakończyć prace nad planem miejscowym w 8 miesięcy czy mniej niż rok – mówi z kolei wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Czytaj też: Mamy w Polsce kryzys gospodarki przestrzennej

Plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny

Jak wskazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta, jednym z podstawowych założeń ustawy jest wprowadzenie instytucji planu ogólnego gminy oraz zintegrowanego planu inwestycyjnego.

- Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. – wyjaśniono.

Ustalenia planu ogólnego będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy. - Normy zawarte w planie ogólnym będą miały na celu wskazanie ram, w jakich ma się mieścić docelowe zagospodarowanie przestrzeni, i będą stanowić wytyczne dla szczegółowych działań projektowych na kolejnych etapach procesu planistycznego, niezależnie od formy prawnej, jakie te działania przyjmą – dodano.

Zintegrowany plan inwestycyjny natomiast będzie stanowić swojego rodzaju plan miejscowy. - Jego wejście w życie powoduje utratę mocy obowiązującej planów miejscowych lub ich części odnoszących się do terenu objętego tym zintegrowanym planem inwestycyjnym. Na wniosek inwestora złożony za pośrednictwem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta rada gminy może uchwalić zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególną formą planu miejscowego – podaje Kancelaria Prezydenta.

Rejestr urbanistyczny i inne zmiany

W ramach reformy wprowadzony zostanie ponadto nieodpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego. Będzie on prowadzony w formie on-line. Ponadto nowela ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowy rozdział - 1a „Partycypacja społeczna” oraz  „szczególny tryb wydawania zarządzenia w sprawie prawa miejscowego dla inwestycji o szczególnym znaczeniu dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Państwa lub gospodarki narodowej”.

Ustawa – jak wskazano - wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje dłuższy termin vacatio legis (np. wspomniane wcześniej plany ogólne).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konkrety w sprawie planu ogólnego dla gmin (13 września 2023)Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg. Nabór wniosków od 28 sierpnia (25 sierpnia 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)Budynek może znajdować się w odległości poniżej 700 m od wiatraka, ale farma musi mieć pozwolenie na budowę (07 sierpnia 2023)Nowe regulacje usprawnią standaryzację zbiorów danych przestrzennych (07 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony