Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Więcej firm będzie objętych sprawozdawczością z zakresu zrównoważonego rozwoju

   Powrót       06 lutego 2024       Zrównoważony rozwój   

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazano ma on na celu implementację do krajowego porządku prawnego unijnych dyrektyw odnoszących się do sprawozdawczości przedsiębiorstw dotyczącej zrównoważonego rozwoju.
Implementowane mają być m.in. przepisy dyrektywy 2022/2464. Poinformowano, że jej kluczowym celem jest zapewnienie, aby większa grupa przedsiębiorstw raportowała istotne, porównywalne i wiarygodne informacje nt. zrównoważonego rozwoju – w większym stopniu użyteczne dla inwestorów i innych interesariuszy.


Wyjaśniono, że jest to m. in. niezbędne do zmiany przepływu kapitałów w kierunku finansowania przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony lub dążących do takiej transformacji. Zwrócono uwagę, że te zmiany prawne wpisują się w szersze działania mające na celu „przekształcenie UE w nowoczesną, oszczędną i konkurencyjną gospodarkę o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Celem tych działań jest również ochrona, zachowanie i poprawa zasobów naturalnych UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli UE przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem”.


Zwrócono uwagę, że dyrektywa 2022/2464 wprowadza istotne zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, które będą podlegały wdrożeniu do prawa krajowego. Poinformowano, że rozszerzono zakres jednostek zobowiązanych do raportowania – obowiązkiem zostały objęte: wszystkie duże jednostki, jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej, małe i średnie jednostki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem notowanych mikroprzedsiębiorstw) oraz spełniające określone warunki i kryteria wielkości jednostki zależne i oddziały z siedzibą w państwie członkowskim UE, których odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla lub jednostka samodzielna podlega przepisom prawa państwa trzeciego, a jej przychód netto ze sprzedaży wygenerowany w UE przekracza 150 mln euro.

Czytaj też: 550 wskaźników raportowania zrównoważonego rozwoju. Co zmienią wytyczne?


Z kolei, przyjęta przez Komisję Europejską 17 października 2023 r. dyrektywa delegowana podnosi o 25 proc. progi finansowe definiujące poszczególne kategorie jednostek (mikro, małe, średnie i duże jednostki). Zaznaczono, że przynależność do danej kategorii jednostek ma bezpośredni wpływ m.in. na możliwość (bądź jej brak) korzystania z uproszczeń przewidzianych dyrektywą o rachunkowości, czy na obowiązek (lub jego brak) badania sprawozdań finansowych. Dodano również, że podniesienie ww. progów jest odpowiedzią na wysoką inflację występującą w UE w 2021 r. i 2022 r. „Ma ono na celu (...) uniknięcie sytuacji, w której w wyniku inflacji mikro oraz małe i średnie jednostki podlegałyby w sposób niezamierzony nadmiernie obciążającym wymogom mającym zastosowanie do dużych jednostek” - podano w projekcie.


Dodano też, że ujednolicono rodzaj standardu raportowania – nastąpi odejście od dotychczasowej dowolności w wyborze standardów raportowania na rzecz obowiązkowo stosowanych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju, m.in. poszerzono zakres raportowanych informacji o informacje nt. kwestii zrównoważonego rozwoju z obszaru środowiskowego, społecznego (w tym praw człowieka) oraz ładu korporacyjnego będą bardziej szczegółowe niż dotychczas.


Ministerstwo Finansów wskazało jako planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów - II kwartał 2024 r.

Źródło:

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wyzwania sektora PV w Polsce: Jak sprostać rosnącym oczekiwaniom? (22 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)Qair Polska zdobywcą tytułu cPPA Leader in Poland 2023 (07 maja 2024)Francuskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 108 mld zł. To też współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami (07 maja 2024)Nowa strona Polskich Parków Narodowych (30 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony