Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.09.2021 19 września 2021

ZMP: Ustawę śmieciową trzeba napisać od nowa

   Powrót       22 stycznia 2021       Odpady   

Proponowane zmiany są niewystarczające, a tzw. ustawę śmieciową trzeba napisać od nowa – ocenił Związek Miast Polskich po zapoznaniu się z najnowszym projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przyjętym stanowisku ZMP zwrócił uwagę, że zaproponowane w projekcie zmiany zmierzają częściowo w dobrym kierunku, jednak wciąż nie realizują głównych postulatów Związku. Samorządowcy podkreślili, że nadal nieuregulowana pozostaje kwestia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz niektóre przepisy w innych ustawach. Według ZMP niezbędna staje się zupełnie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która całościowo i elastycznie ureguluje zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Czytaj też: Czy nowelizacja ustawy śmieciowej da oddech gminom borykającym się z gospodarką odpadami?

Zdaniem przedstawicielki ZMP kilkadziesiąt nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy na przestrzeni ostatnich lat spowodowało, że wszelkie kolejne będą stanowić rozwiązania doraźne, które nie pozwolą na skuteczne zmierzenie się z narastającymi, realnymi problemami. Związek po raz kolejny zgłosił pełną gotowość do współpracy z ministerstwem przy wypracowaniu rozwiązań systemowych.

Negatywnie o indywidualnym rozliczaniu w blokach

Odnosząc się do poszczególnych rozwiązań najnowszego projektu nowelizacji ustawy śmieciowej ZMP negatywnie ocenił jeden z jej kluczowych zapisów dotyczący indywidualizacji sposobu gromadzenia odpadów i rozliczeń z gminą lokatorów poszczególnych lokali w zabudowie wielorodzinnej. Zdaniem przedstawicieli miast rozwiązanie to nie uwzględnia całościowej specyfiki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (np. w zakresie metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontroli prawidłowości selektywnej zbiórki odpadów, zasad i kosztów wyposażania nieruchomości w pojemniki oraz wyznaczania i wyposażania na terenie nieruchomości miejsc gromadzenia odpadów itp.) oraz rodzi istotne ryzyko nieszczelności i nieskuteczności systemu na skutek porzucania odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Za idealistyczne należy uznać podejście zakładające, że mieszkańcy, którzy obecnie nie chcą podporządkować się obowiązkowej selektywnej zbiórce, karnie podejdą do obowiązku indywidualizacji wytwarzanych przez siebie odpadów – czytamy w stanowisku.

Według ZMP na skutek wprowadzenia systemu workowego w zabudowie wielorodzinnej zwiększy się ilość wytwarzanych odpadów w związku z powszechnym stosowaniem worków z tworzyw sztucznych, w których zbierane będą przez mieszkańców poszczególne frakcje odpadów. Samorządy ostrzegły, że proponowane rozwiązanie wpłynie na całościowe koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty obsługi administracyjnej, które ulegną istotnemu wzrostowi, co przełoży się na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez wszystkich mieszkańców.

Rozliczanie nieruchomości niezamieszkałych po staremu

ZMP negatywnie ocenił też propozycje dotyczące nieruchomości niezamieszkanych, które w części gmin, mających bardziej rozbudowane systemy gospodarowania odpadami (np. podział na sektory, różne przetargi w poszczególnych sektorach), mogą okazać się nieskuteczne i generować dalsze spory interpretacyjne. Według przedstawicieli miast w tym zakresie konieczne jest przywrócenie rozwiązań obowiązujących przed nowelizacją z 19 lipca 2019 roku, tj. bezwzględny charakter fakultatywnej uchwały rady gminy o obejmowaniu właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (wszystkich lub niektórych) zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych.

- Rozwiązanie to pozwoli na uszczelnienie systemu i sprawiedliwą partycypację w jego kosztach przez poszczególnych użytkowników - wskazano w stanowisku.

Pozytywne zmiany ostatnich nowelizacji

ZMP pozytywnie ocenił z kolei propozycję doprecyzowania zasad odbioru bioodpadów od właścicieli nieruchomości korzystających z tzw. zwolnienia kompostownikowego. Również pozytywnie oceniono rozwiązanie dotyczące wyjątkowej możliwości fakultatywnego odstąpienia od podstawowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Samorządy miast poparły też zmianę dotyczącą nieruchomości letniskowych oraz nieruchomości niezamieszkanych, chociaż, jak zaznaczono, w dalszym ciągu zaproponowane maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przewidziane na zbyt niskim poziomie. - Analizy ze strony Ministerstwa w tym zakresie powinny dotyczyć także maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, które w wielu gminach nie pozwalają na pokrycie rzeczywistych kosztów systemu – wskazano w stanowisku.

Co znalazło się w grudniowym projekcie?

Jednym z najważniejszych rozwiązań przygotowanego pod koniec grudnia projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i jest umożliwienie odejścia od odpowiedzialności grupowej, która zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych skutkowała małą motywacją do właściwej segregacji odpadów. W tym celu zaproponowano przepis, który umożliwia po zapewnieniu technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, indywidualne rozliczanie z obowiązku selektywnego zbierania odpadów mieszkańców wytwarzających odpady w poszczególnych mieszkaniach.

W projekcie znalazł się też przepis, który pozwoli na znakowanie worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Dzięki temu łatwiej będzie zidentyfikować poszczególnych mieszkańców.

W projekcie doprecyzowano też obowiązki gminy w zakresie odbierania bioodpadów. Chodzi o umożliwienie zwolnienia z opłaty mieszkańców, którzy kompostują bioodpady. Regulacja pozwoli gminie na podjęcie decyzji o nieodbieraniu bioodpadów w przypadkach gdy są one w całości zagospodarowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości (całościowe zwolnienie z opłaty za odbiór tych odpadów).

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowela ustawy UCPG z podpisem prezydenta (25 sierpnia 2021)Nowela ucpg w Sejmie: większość poprawek Senatu odrzucona. Co zostało? (12 sierpnia 2021)Komisje senackie przeciwko ustalaniu maksymalnej opłaty za odpady przy metodzie od zużytej wody (04 sierpnia 2021)Nowelizacja ustawy śmieciowej poprawiana w Senacie (22 lipca 2021)Sejm za ustaleniem maks. opłaty za śmieci przy metodzie "od wody" (09 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony