Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

ZSP ostrzega przed skutkami planowanych zmian w zagospodarowaniu osadów ściekowych

Samorządy domagają się okresu przejściowego dla nowych rozwiązań w zakresie kwalifikacji osadów ściekowych oraz ich zagospodarowania. Ostrzegają, że nowe rozporządzenie może doprowadzić do wzrostu kosztów i w rezultacie podwyżki cen ścieków.

   Powrót       15 grudnia 2020       Woda   

Zrzeszający ponad 100 samorządów Związek Samorządów Polskich (ZSP) przesłał do resortu klimatu swoje stanowisko w sprawie projektowanego rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zdaniem ZSP regulacja z jednej strony porządkuję podejście do ustabilizowanych osadów ściekowych, a z drugiej generuje szereg problemów natury logistycznej i finansowej dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarowania osadami ściekowymi.

Projekt rozporządzenia wprowadza normę kwalifikującą komunalny osad ściekowy powstający na oczyszczalniach ścieków jako ustabilizowany o kodzie 19 08 05. Regulacja określa też częstotliwość badań oraz wskazania metod badawczych i wskaźników parametrów badanych. Projekt wprowadza też wymóg, aby badania osadów ściekowych przeprowadzały laboratoria akredytowane.

Czytaj też: Osady ściekowe – nie problem, lecz dodatkowe źródło przychodów

W przyjętym stanowisku ZSP wyraził obawy co do krótkiego vacatio legis nowego rozporządzenia. Zdaniem samorządów wprowadzenie tych zmian w trybie 14 dni od ogłoszenia bez okresu przejściowego spowoduje wielu problemów i narazi samorządy oraz przedsiębiorstwa eksploatujące oczyszczalnie ścieków na kary finansowe za niedostosowanie się do nowych przepisów prawa. - Z tego powodu na wstępie niniejszego pisma nasze stowarzyszenie reprezentujące Samorządy wnosi o wprowadzenie do rozporządzenia okresu przejściowego 12 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia w dzienniku ustaw - zaznaczono w stanowisku.

ZSP zwrócił też uwagę na zapis, który określa sztywną normę 60 proc. suchej masy organicznej, która umożliwi ocenę dokonywaną podczas kontroli gospodarowania osadów przez WIOŚ w zakresie kwalifikacji, czy osad jest ustabilizowany. Zdaniem Związku zmiana spowoduję, że wiele oczyszczalni ścieków będzie zmuszonych do zmiany kwalifikacji osadu z kodu 19 08 05 ustabilizowany komunalny osad ściekowy na kod 19 08 99 przeznaczony dla innych nie wymienionych odpadów z grupy 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej. Zmiana ta wymusi również zmianę sposobu zagospodarowania / unieszkodliwiania tych osadów np. z metody R10 (obróbka na powierzchni ziemi – rolnicze wykorzystanie) na R3 recykling lub odzysk (np. kompostowanie) lub inną metodę.

Problemy małych i średnich oczyszczalni ścieków

W stanowisku zwrócono uwagę, że małe i średnie oczyszczalnie ścieków nie mają rozbudowanych instalacji stabilizujących osad ściekowy poprzez redukcję substancji organicznych z poziomu 85 - 80 proc. dla osadu wstępnego do poziomu 60 proc. osadu ustabilizowanego. W gminnych oczyszczalniach stabilizacja odbywa się najczęściej za pomocą metod konwencjonalnych polegających na retencji i napowietrzaniu uwodnionego nadmiernego osadu czynnego bezpośrednio odprowadzonego ze zbiorników biologicznych i nie jest to wydajna metoda. ZSP ostrzegł, że zmiana ta spowoduje konieczność przemodelowania gospodarki osadowej na wielu oczyszczalniach albo zmiany kwalifikacji osadu. - Obydwa przedsięwzięcia wymagają nakładu środków finansowych i czasu na przeprowadzenie ich, co zapewne będzie miało odzwierciedlenie w taryfowej cenie za odprowadzanie ścieków, bowiem metoda R10 obecnie jest jedną z tańszych metod zagospodarowania osadów - zaznaczono w stanowisku.

Częstotliwośc badań

Samorządy zwróciły też uwagę na przepis, który zwiększa częstotliwość badań osadów ściekowych z kilku w ciągu roku na badania każdej partii osadu wyprodukowanej przez instalację. Według ZSP rozwiązanie to wymaga okresu przygotowawczego. W stanowisku wskazano m.in., że oczyszczalnie, które wywożą ten odpad codziennie, po zmianach powinny mieć wyznaczone miejsce do magazynowania tego osadu, a także procedury postępowania co mają robić i jak postępować w przypadku, jeśli jednak dana partia osadu nie będzie spełniać normy dla ustabilizowanego osadu ściekowego.

Według ZSP zmiana ta wygeneruję kolejny wzrost kosztów unieszkodliwiania osadów, który w niektórych przypadkach może sięgnąć nawet 130 proc.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trwają konsultacje zmian dotyczących wykorzystania osadów ściekowych (27 listopada 2020)Syntetyczne włókna z ubrań zanieczyszczają pola uprawne (29 września 2020)14. Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” w tym roku online i stacjonarnie (30 lipca 2020)Czy technologia produkcji kruszyw lekkich z surowców odpadowych to szansa na zamknięcie obiegu? (25 czerwca 2020)Można zgłaszać uwagi w ramach ewaluacji dyrektywy osadowej (18 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony