Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2023 29 maja 2023

Samorządowcy krytykują nową ustawę UCPG

Zarząd Związku Miast Polskich wyraził zaniepokojenie ostatecznym kształtem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdaniem samorządowców ustawa stanowi istotne zagrożenie dla wykonania przez gminy nałożonych na nie zadań.

   Powrót       10 lipca 2019       Odpady   

W przyjętym stanowisku Związek Miast Polskich (ZMP) ocenił, że przyjęte rozwiązania "stanowią znaczące odstępstwo od uzgodnień ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, co sprawia, że proces konsultacji z partnerami samorządowymi staje się coraz bardziej iluzoryczny".

Problemowe nieruchomości niezamieszkałe

Miasta skrytykowały szczególnie odstąpienie od wypracowanego kompromisu dotyczącego nieruchomości niezamieszkałych. W ocenie ZMP przyjęte przez Sejm zapisy praktycznie wyłączają tego typu nieruchomości z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Dlatego Związek zaapelował o przywrócenie wcześniej proponowanego rozwiązania. Niepokój samorządowców wbudziło też odstąpienie od uregulowania kryteriów pozwalających stwierdzić, czy właściciele nieruchomości prawidłowo prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Ich zdaniem samo zaostrzenie kar, bez konkretnych instrumentów kontrolnych, spowoduje, że nowe rozwiązania nie będą skuteczne. Związek zaapelował również o podwyższenie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych.

W przyjętym stanowisku członkowie Zarządu wnieśli o przywrócenie proponowanego na etapie prac rządowych uelastycznienia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Ustalono, że konkretne poprawki do tej ustawy zostaną przedstawione przez reprezentantów ZMP w trakcie prac Senatu. Równocześnie po raz kolejny podkreślono, że trzeba jak najszybciej rozpocząć rzetelną debatę nad całościową reformą systemu gospodarki odpadami.

Rok burzliwych konsultacji

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została uchwalona 4 lipca br. po prawie roku od ukazania się jej pierwszej wersji. W tym czasie przedstawiono kilka jej wersji zmieniając wielokrotnie kluczowe zapisy, w tym m.in. w zakresie różnicy w wysokości opłaty za odpady segregowane i zebrane selektywnie, czy też w zakresie łącznego prowadzenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Kwestia opłat za segregację

Resort środowiska wskazał, że jednym z celów nowych rozwiązań ma być większa motywacja mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych. Dlatego w uchwalonych przepisach przewidziano "widełki" w opłatach dla osób, które nie będą ich segregowały. Osoby, które nie będą segregować zapłacą za odpady nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. W pierwotnej wersji była tylko dwukrotność. Samorządy zwracały jednak uwagę, że taka różnica mogłaby być demotywująca, gdyż często obecnie taka różnica jest większa.

Oprócz różnicy w cenie za odpady segregowane i niesegregowane, dodatkowym impulsem do segregacji odpadów są rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców, co byłoby rekompensowane przychodami ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych. Ustawa stanowi również, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak skontrolować właścicieli.

Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy.

Co jeszcze przewiduje ustawa?

Ustawa pozwoli również gminom tworzyć specjalne punkty napraw sprzętów, bądź miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć. Nowelizacja ma pozwolić także na niezwłoczne usuwanie odpadów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi przez właściwe organy ochrony środowiska. Właściciel takich odpadów będzie zobowiązany do zwrotu kosztów ich usunięcia. Z noweli wynika, że inspekcja środowiska będzie mogła korzystać w takiej sytuacji ze wsparcia finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe przepisy będą ponadto znosić obowiązek regionalizacji w zakresie zagospodarowania m.in. bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych, czy pozostałości z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie takich odpadów do instalacji w całym kraju. Nowela ustawy śmieciowej zaostrza kary za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ulgi w opłatach za odpady dla rodzin wielodzietnych. RPO sygnalizuje niespójność w przepisach (24 maja 2023)RIO: gmina nie może zaoszczędzić pieniędzy z opłaty śmieciowej (18 maja 2023)Porzucone odpady niebezpieczne to nie jedyna bolączka GIOŚ (17 maja 2023)Naliczanie i egzekwowanie opłat za odpady na Mazowszu do poprawki. Wyniki kontroli NIK (11 maja 2023)WIOŚ wykrył dwie firmy zajmujące się nielegalnym przyjmowaniem odpadów (09 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony