Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Referendarz w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Infrastruktury Numer referencyjny: 117398 Data publikacji: 15 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Transport: Infrastruktura i rozwój lokalny

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania Centrum Kompetencji do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą merytoryczno-organizacyjną Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz organizacyjno-kancelaryjną Komitetu Sterującego do spraw wsparcia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Pozyskuje i aktualizuje dane na potrzeby funkcjonowania systemu oceny i ewaluacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz monitorowania postępów polskich miast we wdrażaniu ww. planów, zgodnie z wytycznymi KE dotyczącymi wskaźników monitorowania mobilności miejskiej, w tym prowadzi repozytorium Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Współpracuje z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innymi organami administracji rządowej szczebla centralnego, jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym i lokalnym, jednostkami naukowymi, niezależnymi ekspertami w zakresie zagadnień związanych z Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej/Wskaźnikami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Monitoruje aktywności na poziomie UE w obszarze Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej/Wskaźników Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
 • Wspiera proces zlecania realizacji prac eksperckich w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych.

Warunki pracy:

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:

• Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich);
• Wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
• Szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
• Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
• Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych.

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

 • Praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu);
 • Umowa na zastępstwo.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2;
 • Ogólna orientacja w zagadnieniach z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, planów zrównoważonej mobilności miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju miast;
 • Ogólna orientacja z zakresu programów i projektów pomocowych UE;
 • Skuteczna komunikacja;
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów;
 • Umiejętności analityczne;
 • Umiejętność współpracy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 27.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Informacja o metodach naboru:

• Weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
• Możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej;
• Rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie).

Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie.

UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym
terminie. Liczy się data wpływu do urzędu.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury kieruje takimi działami administracji rządowej jak:
- transport,
- żegluga śródlądowa,
- gospodarka morska,
- gospodarka wodna.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony