Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Starszy specjalista w Wydziale Systemu Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 117030 Data publikacji: 08 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Odpady i zanieczyszczenia przemysłowe, Ewidencja, raporty

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzy projekty instrumentów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz projekty ich nowelizacji, przygotowuje notyfikację aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z zakresu gospodarki odpadami technologicznymi, w szczególności niebezpiecznymi (w tym medycznymi i weterynaryjnymi, PCB, odpadami z materiałów wybuchowych, azbestu i TZO) oraz gospodarki odpadami z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych, przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego, a także w zakresie metod fizykochemicznego zagospodarowania odpadów
 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii
 • Tworzy projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską, Radę UE oraz ONZ , a także uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami prowadzonych przez organy Unii Europejskiej
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, skargi, wnioski i petycje oraz pytania dziennikarzy i innych podmiotów
 • Współpracuje oraz inicjuje współpracę z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie przetwarzania odpadów
 • Zleca, ocenia i weryfikuje ekspertyzy i prace naukowo–badawcze
 • Reprezentuje Ministra lub Departament na konferencjach naukowych, spotkaniach, seminariach i warsztatach w zakresie przetwarzania odpadów
 • Koordynuje realizację zadań wynikających z Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, w szczególności pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub chemii lub inżynierii produkcji lub technologii chemicznej lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki odpadami albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o odpadach
 • Znajomość dyrektyw UE w sprawie odpadów
 • Znajomość Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, wystąpienia publiczne, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 20.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony