Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Naczelnik wydziału ds. Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Środowiska Numer referencyjny: DLnacz4/2020 Data publikacji: 19 czerwca 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie, Prawo i administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale ds. Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kierowanie pracami wydziału, w tym planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników, koordynowanie realizacji zadań będących w zakresie kompetencji Wydziału, w szczególności związanych z merytorycznym aspektami wdrażania polityki resortu w zakresie gospodarki łowieckiej
 • Przygotowywane projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki łowieckiej oraz udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych (w tym tworzonych przez kraje UE) z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa, ochrony przyrody
 • Współpraca, w tym opracowywanie procedur postępowań, z administracją rządową i samorządową oraz Polskim Związkiem Łowieckim, Lasami Państwowymi i innymi instytucjami
 • Udział w przygotowywaniu egzaminów ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody i prowadzenie dokumentacji dotyczącej tych egzaminów
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie łowiectwa dotyczących wydawania zezwoleń/zgód na określone formy działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzenie postępowań skargowych w zakresie łowiectwa
 • Koordynacja prowadzenia badań i opracowywania ekspertyz dotyczących łowiectwa oraz współdziałanie z ich wykonawcami w zakresie późniejszego wykorzystywania w nowoczesnej gospodarce łowieckiej
 • Kontrolowanie w jednostkach podległych i nadzorowanych realizacji postanowień wydawanych na podstawie decyzji administracyjnych Ministra Środowiska oraz zgodności z prawem aktów wewnętrznych wydawanych przez te jednostki
 • Inicjowanie współpracy międzynarodowej w zakresie gospodarki łowieckiej

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – brak możliwości zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
 • w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie leśnictwa lub nauk o zwierzętach lub łowiectwa
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze leśnictwa lub łowiectwa
 • Uprawnienia do wykonywania polowania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Znajomość ustaw: Prawo łowieckie wraz z aktami wykonawczymi; o lasach; o ochronie przyrody
 • Znajomość przepisów Unii Europejskiej (dyrektywa ptasia, siedliskowa)
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Zarządzanie ludźmi
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość ustaw: o zachowaniu czystości i porządku w gminach; o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; o ochronie zwierząt

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • List motywacyjny oraz CV, zawierające informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz dane kontaktowe (w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru prosimy o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe w zakresie leśnictwa lub nauk o zwierzętach lub łowiectwa
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze leśnictwa lub łowiectwa, np. świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów (należy dołączyć dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia) lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu (wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://www.gov.pl/web/srodowisko/pracuj-z-nami
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania polowania
 • Wzory wszystkich wymaganych oświadczeń udostępniamy na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/srodowisko/pracuj-z-nami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 29.06.2020
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Aplikacje można:
• przesyłać za pomocą ePUAP
• składać osobiście w siedzibie urzędu (w godz. 8.15-16.15) lub przesyłać pocztą na adres:
Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
w zamkniętej kopercie, ze wskazaniem na kopercie i w liście motywacyjnym numeru ref. naboru: DLnacz4/2020

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planowane techniki i metody naboru:
weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji
test wiedzy lub pytania merytoryczne w zakresie wymagań niezbędnych; test wiedzy w zakresie wymagań dodatkowych
sprawdzian znajomości języka angielskiego
zadanie praktyczne typu case study
rozmowa kwalifikacyjna.

Poszczególne techniki i metody naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (online).

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz oświadczenia (zgodne ze wzorem, własnoręcznie podpisane) i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

W przypadku składania aplikacji za pośrednictwem profilu ePUAP, oświadczenia wymagane w ogłoszeniu o naborze nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. W celu prawidłowego złożenia oświadczeń za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, treść oświadczeń należy dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym.

Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone. Aplikacje złożone po terminie są uznawane za niespełniające wymagań formalnych.
Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których weryfikowane jest spełnianie przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu.

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie jest obowiązkowe, jednak będą one jedyną podstawą przeprowadzenia weryfikacji spełniania wymagań dodatkowych.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl, http://bip.srodowisko.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz informacją na temat zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Środowiska, zamieszczoną na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/pracuj-z-nami
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.: 22 3692 847.

Naszym pracownikom zapewniamy:
zatrudnienie na umowę o pracę
dodatek za wysługę lat, w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego (w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
dodatkowe „trzynaste” wynagrodzenie
ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00
możliwość zdobywania doświadczeń we współpracy z ekspertami
szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego, możliwość refundacji m.in. kosztów nauki języka obcego, studiów podyplomowych
pakiet świadczeń socjalnych
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
dobrą lokalizację,
parking dla rowerów
pomoc w procesie adaptacji oraz dobrą atmosferę pracy.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI!

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby
zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony