Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
23.01.2021 23 stycznia 2021

Starszy specjalista/główny specjalista w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: NFOŚiGW Numer referencyjny: 1/WS/st.s-gł.s/2021 Data publikacji: 05 stycznia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Marketing, PR, komunikacja

Opis stanowiska

 • Przygotowanie i realizacja długoterminowych strategii dla poszczególnych kanałów społecznościowych NFOŚiGW
 • Inicjowanie aktywności w mediach społecznościowych NFOŚiGW, pomagających rozwijać SoMe
 • Bieżąca i pełna obsługa profili w społecznościowych mediach NFOŚiGW w uzgodnieniu z przełożonymi
 • Współpraca z mediami: redagowanie tekstów PR-owych / informacji prasowych / relacji z wydarzeń, wysyłka, inicjowanie publikacji, prowadzenie bazy danych dziennikarzy, współorganizowanie wyjazdów studyjnych dla dziennikarzy, współtworzenie media relations NFOŚiGW
 • Inicjowanie i organizowanie eventów medialnych i PR-owych w miarę potrzeb

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe humanistyczne
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze dziennikarstwa lub/i public relations (PR) lub/i komunikacji
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość programów finansujących ochronę środowiska w ramach działalności NFOŚiGW (zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według biegłości językowej Rady Europy)
 • Znajomość narzędzi komunikacyjnych mediów społecznościowych (SoMe) – w szczególności: You Tube, Twitter, Facebook, Instagram – pod kątem efektywnego przygotowywania i publikowania na nich informacji
 • Skuteczna komunikacja pisemna w zakresie pisania tekstów PR-owych/informacji prasowych/relacji z wydarzeń
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym dziennikarzami
 • Umiejętność analitycznego myślenia

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań)
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego  na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy) lub oświadczenie kandydata o spełnieniu tego wymogu
 • Oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 1/WS/st.s-gł.s/2021 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów w celu realizacji naboru opublikowana jest w BIP NFOŚiGW,
- Dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in. format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- Oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- Wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- Lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego,
z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- Dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- Aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- Aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 20 stycznia 2021 r. do godz. 15:30.

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 1/WS/st.s-gł.s/2021 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem: Wydział Kadr i Płac w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. 1/WS/st.s-gł.s/2021 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Informacje o pracodawcy

Misja NFOŚiGW brzmi: "Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska".
Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony