Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Informatycznym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 72843 Data publikacji: 05 stycznia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja, Ekonomia, finanse
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Informatycznym w Departamencie Budżetowo - Organizacyjnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Organizuje i przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych, z zastosowaniem trybów i form określonych stosownymi przepisami prawa, samodzielne przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień publicznych i postępowań zakupowych; obsługuje formalnie i administracyjnie postępowania o udzielanie zamówień publicznych (w tym postępowań zakupowych); nadzoruje prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego (kieruje pracami komisji przetargowych), sekretarza (kompletuje i prowadzi dokumentację postępowania) lub w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
 • Wspiera pracowników innych komórek organizacyjnych PAA w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; opiniuje i weryfikuje pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami Kodeksu cywilnego oraz zarządzeniami Dyrektora Generalnego PAA (wnioski, wybory trybów i form przeprowadzania postępowań, projekty ogłoszeń, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, opisy przedmiotów zamówienia, szacunki, projekty umów).
 • Koordynuje proces planowania zamówień publicznych (zbiera potrzeby od komórek organizacyjnych PAA, sporządza plan zakupów i plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz przygotowuje zmiany do planów, monitoruje realizację planów).
 • Sporządza roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, sporządza informację dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych instytucji zewnętrznych, bierze udział w postępowaniach odwoławczych, opiniuje projekty aktów prawnych związanych z obszaru swojego działania.
 • Monitoruje zmiany przepisów z zakresu zamówień publicznych, inicjuje i opracowuje projekty zmian przepisów wewnętrznych w celu zagwarantowania zgodności regulacji wewnętrznych z przepisami powszechnie obowiązującymi; monitoruje i analizuje bieżące orzecznictwo w zakresie zamówień publicznych; w szczególności orzeczeń KIO, sądów krajowych, ETS, opinii UZP oraz wyników kontroli UZP, a także publikowanych przez UZP informatorów oraz przekazuje informacje pracownikom PAA.
 • Współpracuje z centralnym zamawiającym oraz komórkami organizacyjnymi PAA w zakresie przygotowania i prowadzenia zamówień centralnych i zamówień wspólnych.
 • Dokonuje kontroli ex-ante dokumentacji zamówień przed wszczęciem postępowań o udzielanie zamówień publicznych (w tym zakupowych) oraz przed udzieleniem zamówień.

Warunki pracy:
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Praca administracyjno-biurowa
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów)
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne
 • Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych
 • Wiedza ekspercka z zakresu zamówień publicznych (w szczególności z zakresu prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w których ogłoszenia o zamówieniu przekazuje się do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej)
 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów aktów prawnych: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny w zakresie zobowiązań
 • Przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Rzetelność i terminowość
 • Komunikatywność, w tym umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, Internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania zakupami i metod (technik) realizowania zakupów

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu zarządzania zakupami i metod (technik) realizowania zakupów oraz ewidencji środków trwałych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 15.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
- Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@paa.gov.pl
-
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki / kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki / kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
- Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA:http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
- Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
- Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
- Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Informacje o pracodawcy

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony