Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.03.2023 29 marca 2023

Starszy oficer portu w Kapitanacie Portu Gdańsk

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 114968 Data publikacji: 01 lutego 2023 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy oficer portu w Kapitanacie Portu Gdańsk.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kontroluje stan bezpieczeństwa pożarowego na obszarach należących do właściwości terytorialnej Kapitanatu oraz na statkach przewożących materiały niebezpieczne w celu zapewnienia maksymalnej prewencji ppoż. w porcie.
 • ustala wg wytycznych Kapitana Portu Gdańsk warunki zabezpieczenia transportu, przeładunku i składowania materiałów niebezpiecznych, prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem ustalonych zabezpieczeń w celu spełnienia warunków określonych w przedmiotowych przepisach i instrukcjach technologicznych.
 • współopiniuje przedkładane Kapitanowi Portu Gdańsk do uzgodnienia plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i projekty budowlane, zmiany sposobu użytkowania obiektów i obszarów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcje technologiczne podmiotów celem kontroli spełnienia wymogów ppoż. oraz zasad operowania ładunkami niebezpiecznymi, określonych w stosownych aktach prawnych
 • prowadzi dochodzenia w sprawach pożarów, w tym dochodzenia na potrzeby Izb Morskich, w celu wyjaśnienia przyczyn pożarów, wdrożenia określonych działań prewencyjnych oraz dopełnienia wymogów ustawowych
 • współpracuje ze służbami ratowniczo-gaśniczymi portu w celach prewencyjnych oraz akcjach ratowniczych w celu podniesienia bezpieczeństwa pożarowego w porcie.
 • prowadzi kontrolę stanu CTUs z ładunkami niebezpiecznymi na statkach i placach składowych terminali zgodnie z wymogami IMO MSC.1/Circ.1442 oraz Balic MoU 2014 w celu realizacji obowiązku przeprowadzania kontroli
 • kontroluje przewoźników i operatorów terminali odnośnie przestrzegania uregulowań prawnych, związanych z przewozem ładunków niebezpiecznych drogą morską statkami ro-ro (w tym ropax) w akwenie Morza Bałtyckiego zgodnie z wymogami Balic MoU 2014 w celu realizacji obowiązku przeprowadzania kontroli.
 • współpracuje z desygnowanym koordynatorem Urzędu Morskiego w ramach zbierania i przetwarzania danych, niezbędnych w celu uaktualniania informacji o Infrastrukturze Krytycznej w obrębie Portu Gdańsk.

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
80-561 Gdańsk ul. W. Poinca 1

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk ścisłych lub przyrodniczych lub technicznych
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrona przeciwpożarowa lub morskie
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomośc przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość KPA w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrona przeciwpożarowa portów morskich
 • Dyplom kapitana żeglugi wielkiej
 • Prawo jazdy kategorii B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 14.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4628,80 zł oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony