Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Młodszy inspektor zakładów górniczych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wyższy Urząd Górniczy Numer referencyjny: 131048 Data publikacji: 06 grudnia 2023 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje oceny wpływu działalności górniczej na środowisko, analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami;
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie;
 • Współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami wydobywczymi, gospodarki wodno-ściekowej oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania stanowiska dyretora Urzędu w tym zakresie;
 • Prowdzi sprawy związane z udostępnieniem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie w celu realizacji zadań organu w tym zakresie;
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie;
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu ustalenia stanowiska dyrektora Urzędu odnośnie udzielania informacji o środowisku i jego ochronie;
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, nadzorowaniu akcji ratowniczych oraz dokonuje analiz ich przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji.

Warunki pracy:

 • Praca w terenie;
 • Nietypowe godziny pracy;
 • Szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zapylenie);
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa);
 • Narażenie na zagrożenia techniczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą;
 • Częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach;
 • Pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach;
 • Obsługa monitorów ekranowych komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzenia kontroli na powierzchni;
 • Budynek urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z Deklaracją dostępności Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach:
  -wszystkie wejścia do budynku są z poziomu gruntu,
  -przy wejściach głównych zainstalowane są systemy przywoławcze dla osób niepełnosprawnych,
  -budynek wyposażony jest w ogólnodostępne windy wyposażone w przyciski z oznaczeniem w języku Braill’a,
  -na parkingu wydzielone są miejsca dla niepełnosprawnych,
  -w budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM),
  -do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, geologia, biologia lub chemia;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów;
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa;
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi;
 • Znajomość Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska i przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie zadań realizaowanych przez Urząd;
 • Znajomość ustaw: o odpadach, o odpadach wydobywczych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi poczty elektronicznej i edytora tekstu;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, geologia, biologia lub chemia;
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień.

Termin składania dokumentów: 20.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagańniezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów;
 • Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane;
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie. Dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą elektroniczną.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wyższy Urząd Górniczy

Centralny urząd administracji rządowej, nadzorowany przez Ministra Energii. Jest jednym z dwóch urzędów centralnych mających swoją siedzibę poza Warszawą. Urzędem kieruje prezes, którego powołuje i odwołuje premier.

Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, a także rekultywacji gruntów pogórniczych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony