Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu RDOŚ w Krakowie
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ

ARiMR: od dzisiaj można składać wnioski o pomoc klęskową i związaną z ASF

a+a-    Powrót       29 marca 2019       Ryzyko   

Od 29 marca br. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy - poinformował rzecznik Paweł Mucha.

Pomoc będzie udzielana w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Nowy nabór odbędzie się na zmienionych zasadach, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia ministra rolnictwa z 1 marca 2019 r. Uwzględniono w nim zmiany, które umożliwiają udzielenie pomocy producentom trzody chlewnej, których gospodarstwa zostały dotknięte afrykańskim pomorem świń (ASF).

Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa - nie później niż w dniu wystąpienia szkody lub wydanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub utylizację padłych sztuk w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedno z niekorzystnych zdarzeń losowych, bądź poniesienia przez rolnika szkód spowodowanych wystąpieniem ASF, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy.

Straty wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej

Tak jak w poprzednim naborze, wsparcie będzie przysługiwało rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach muszą wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia.

Wysokość poniesionych strat z powodu wystąpienia klęski szacuje komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik. Jednocześnie wsparcie nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Co w przypadku ubezpieczonych gospodarstw?

Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia.

Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.

Natomiast w przypadku wstąpienia ASF, pomoc przysługuje, gdy powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie padłych świń, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu rolnika.

Ponadto, warunki jej przyznawania wiążą się z tym, iż w siedzibie stada, w której przebywały świnie objęte decyzją, rolnik nie może utrzymywać trzody chlewnej, której dotyczyła ta decyzja. W tym przypadku wsparcie może dotyczyć inwestycji określonych w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW innych, niż związane z hodowlą świń.

Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy. Wnioski można będzie składać do 28 czerwca br. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wielkopolskie: 120 wniosków ws. wymiany pieców w powiecie poznańskim (17 czerwca 2019)W Bolonii biologiczna walka z komarami tygrysimi (17 czerwca 2019)Samorządy są zainteresowane udziałem w programie „Rozwój lokalny” (17 czerwca 2019)Eksperci: miasta zdecydują o wyniku batalii przeciwko zmianom klimatu (17 czerwca 2019)Podpisano umowę na 213 nowych tramwajów dla Warszawy (13 czerwca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych