Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.03.2023 29 marca 2023

Analiza przewietrzania przykładem dobrej praktyki w procesie inwestycyjnym

W procedurze administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji środowiskowych można spotkać się z wymogiem opracowania tzw. analizy przewietrzania. Jak spełnić wymogi jej wykonania, wyjaśnia Marta Marzysz z Atmoterm SA.

   Powrót       06 grudnia 2022       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   
Marta Marzysz
Kierownik Programu Inwestycje Miejskie w Atmoterm SA.

W procedowanych na terenie m.st. Warszawy postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzji środowiskowej, dla inwestycji tworzących miejską tkankę zagospodarowania przestrzennego coraz częściej można się spotkać z wymogiem przeprowadzenia analizy, która odpowie na pytanie: W jakim stopniu planowana nowa zabudowa zmieni warunki areosanitarne dla przebywających na tym terenie ludzi?

Pierwszy krok przed rozpoczęciem inwestycji

Decyzja ta jest jedną z pierwszych decyzji administracyjnych, którą inwestor musi uzyskać na bardzo wczesnym etapie procesu inwestycyjnego przy spełnionym warunku kwalifikacji zamierzenia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W wyniku prowadzonego postępowania oraz po zasięgnięciu opinii organów określa się w decyzji uwarunkowania realizacji inwestycji. Są to warunki, jakie muszą być spełnione na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, aby zapobiec, zminimalizować lub zrekompensować jego oddziaływanie na środowisko.

Zapisy decyzji środowiskowej muszą być uwzględnione m.in. przez organy administracji publicznej, które wydają tzw. decyzje inwestycyjne określone w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, czyli np. decyzję o warunkach zabudowy, czy decyzję o pozwoleniu na budowę. Zatem, jak widać decyzja środowiskowa na samym początku projektowania nowej inwestycji, przesądza o zakresie oraz parametrach zamierzenia. Warto zatem już na etapie planowania inwestycji sprawdzić, czy jest ona zgodna z dokumentami strategicznymi obszaru realizacji przedsięwzięcia.

Warunki aerosanitarne - czym są i jak o nie zadbać?

Dokumentem strategicznym odnoszącym się do terenów, na których szczególnie trzeba zadbać o warunki areosanitarne, czyli tereny z zaprojektowanymi korytarzami wymiany i regeneracji powietrza miasta, jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Dobitnie widać, że zapisy Studium wymuszają zmiany w projekcie tak, aby nowa zabudowa sprostała wymaganiom swobodnego przepływu wiatru i spełniła wymogi areoanitarne dla przebywających tam ludzi. W takiej sytuacji jako dobra praktyka zaleca się wykonanie analizy wpływu planowanej zabudowy na warunki przewietrzania.

Dostępne metody przeprowadzenia analizy

Analiza taka może być przeprowadzona na podstawie wyników uzyskanych z symulacji numerycznej. Symulacje zjawisk przepływowych mogą być prowadzone w narzędziu PALM (ang. Parallelized LES Model) w wersji 6.0.

Warunki komfortu aerosanitarnego, Atmoterm SA.
Model PALM opracowany w Instytucie Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Leibniz w Hanowerze posiada szeroki zakres stosowalności, obejmujący m.in. symulacje na potrzeby analizy przewietrzania i wentylacji gęsto zaludnionych obszarów miejskich oraz symulacje przepływów i charakterystyk turbulencji w kanionie ulicznym oraz jego otoczeniu. Metoda LES (ang. Large Eddy Simulation), przeprowadzana z wykorzystaniem metody symulacji dużych wirów turbulentnych poprzez wprowadzenie rozdziału na zjawiska wielkoskalowe (duże wiry) oraz mikroskalowe modelowane w skali podsiatkowej, pozwala lepiej odwzorować przepływy turbulentne niż alternatywna metoda RANS (Reynolds Average Navier Stokes) oraz charakteryzuje się mniejszym kosztem obliczeniowym niż metoda DNS (Direct Numerical Simulation). Dla potrzeb badań modelowych przepływu mas powietrza przygotowuje się modele trójwymiarowe (3D) zabudowy określające obrys i wysokość budynków dla analizowanego obszaru korytarza oraz terenów sąsiadujących.

Zgodnie z wieloletnim doświadczeniem dobrą praktyką projektową jest sprawdzenie, czy projektowana inwestycja nie pogorszy warunków areosanitarnych obszaru korytarza oraz terenów sąsiadujących. Już dziś wielu inwestorów sięga po to narzędzie na etapie planistycznym i można wskazać szereg osiedli zabudowy mieszkaniowej zrealizowanych w oparciu o wnioski wynikające z modelowania numerycznego zjawiska przepływu wiatru w korytarzach wymiany i regeneracji powietrza.

Marta Marzysz

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm S.A.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Startuje największy program krajowy w UE: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (02 marca 2023)Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Jakiej mobilności oczekują mieszkańcy? Inteligentnej, czystej, taniej i łatwo dostępnej (22 lutego 2023)Integracja generacji rozproszonej opartej na OZE – wnioski z Projektu DRES2Market (24 stycznia 2023)Co-sourcing w procesach inwestycyjnych okiem praktyka (22 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony