Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Taksonomia coraz bliżej

Osiągnięcie przez UE celów zrównoważonego rozwoju wymaga włączenia do procesu kapitałów prywatnych. Wiąże się to z koniecznością opracowania oraz wdrożenia narzędzi, które będą wspierać inwestorów w podejmowaniu właściwych decyzji.

   Powrót       26 lipca 2021       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Jednym z narzędzi jest ustanowienie systemu jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju - tzw. taksonomii Unii Europejskiej (UE). Ma ona ułatwić identyfikację i klasyfikację inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, wyznaczając warunki, jakie musi spełniać działalność gospodarcza, aby została zakwalifikowana jako zrównoważona. Ogólne ramy taksonomii UE zostały ujęte w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/2088.

Kryteria uznania działalności za zrównoważoną środowiskowo

Rozporządzenie określa kryteria, jakie należy spełnić, aby działalność gospodarczą uznać za zrównoważoną środowiskowo. Są to następujące wymagania:

 • Wnosi znaczący wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych:
 1. Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatu,
 2. Adaptacja do zmian klimatu,
 3. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
 6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności ekosystemów;
 • Nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych;
 • Zapewnia minimum gwarancji dotyczących zabezpieczenia społecznego i zarządzania;
 • Spełnia techniczne kryteria kwalifikacji.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Firmy będą musiały wykazać, że ich działalność w istotnym stopniu przyczynia się do realizacji jednego z sześciu celów środowiskowych, bez jednoczesnego negatywnego wpływu na inne wymienione cele, oraz że działalność jest zgodna z minimalnymi gwarancjami. Techniczne kryteria kwalifikacji, które pozwalają określić wpływ danej działalności na realizację celu, ustanawia Komisja Europejska (KE) w postaci odrębnych aktów delegowanych. Pierwszy zestaw kryteriów technicznych, pozwalających na wskazanie działalności wnoszących znaczący wkład w realizację pierwszych dwóch celów środowiskowych - dotyczących kwestii klimatu, został przedstawiony przez Komisję Europejską w czerwcu 2021 r. Dla pozostałych celów akty delegowane powinny zostać przyjęte w terminie do końca 2021 r.

Zwiększenie zrównoważonego charakteru systemu finansowego UE

Ważnym wydarzeniem wspierającym zrównoważony rozwój jest przedstawienie, 6 lipca 2021 r. przez KE, pakietu dokumentów. Są to: akt delegowany w sprawie informacji, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe w oparciu o art. 8 ww. rozporządzenia, strategia zrównoważonego finansowania oraz wniosek dot. dobrowolnego europejskiego standardu zielonych obligacji. Wspomniany akt delegowany określa treść, metodę oraz sposoby prezentacji informacji na temat działalności gospodarczej, inwestycji lub kredytów, które są zgodne z unijną taksonomią, a które duże przedsiębiorstwa mają ujawniać. Instytucje finansowe będą zobligowane do informowania, jaką część aktywów, w które inwestują lub które finansują, spełnia warunki zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. Analogicznie, przedsiębiorstwa niefinansowe będą musiały informować o swoich obrotach, kapitale i wydatkach operacyjnych zgodnie z rozporządzeniem oraz aktami delegowanymi dotyczącymi wymienionych celów środowiskowych.

Nowa strategia zrównoważonego finansowania

Drugi z przedstawionych dokumentów, czyli nowa strategia zrównoważonego finansowania, określa natomiast szereg inicjatyw związanych z wyzwaniami środowiskowymi. Strategia ta obejmuje sześć kategorii działań:

 1. Rozszerzenie zestawu instrumentów zrównoważonego finansowania,
 2. Zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w procesie finansowania transformacji,
 3. Zwiększenie odporności systemu gospodarczego i finansowego na zagrożenia,
 4. Zwiększenie wkładu sektora finansowego w zrównoważony rozwój,
 5. Zapewnienie integralności sektora finansowego UE i monitorowanie jego przejścia na zrównoważony rozwój,
 6. Opracowanie międzynarodowych inicjatyw i standardów w zakresie zrównoważonego finansowania oraz wsparcia krajów partnerskich.

Komisja Europejska zobowiązała się do wsparcia państw członkowskich w działaniach oraz przedstawienia sprawozdania z realizacji strategii do końca 2023 r.

Europejski standard zielonych obligacji

Komisja Europejska przedstawiła również wniosek dot. dobrowolnego europejskiego standardu zielonych obligacji. Zielone obligacje funkcjonują już w sektorach produkcji i dystrybucji energii, mieszkalnictwie oraz niskoemisyjnej infrastrukturze transportowej. Jednak ze względu na zainteresowanie ze strony inwestorów, dąży się do udostępnienia rozwiązania dla wszystkich emitentów obligacji ekologicznych, także tych spoza UE.

Przewiduje się cztery kluczowe wymogi, a mianowicie:

 1. Środki pozyskane w wyniku emisji obligacji powinny być przeznaczone na projekty zgodne z taksonomią UE,
 2. Wymagana jest pełna przejrzystość sposobu wykorzystania wpływów z emisji obligacji,
 3. Wszystkie unijne zielone obligacje muszą zostać zweryfikowane przez audytora zewnętrznego, w celu zapewnienia zgodności z systematyką,
 4. Zewnętrzni audytorzy muszą być zarejestrowani w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i podlegać nadzorowi tego organu.

Działanie to ma na celu stworzenie nowego, jednolitego standardu dla zielonych obligacji.

Wszystkie przytoczone powyżej narzędzia mają na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez UE postawionych sobie celów i, wraz z innymi narzędziami, takimi jak rozporządzenie SFDR (rozporządzenie (UE) 2019/2088) czy projektowana dyrektywa CSRD, wpisują się w szeroko pojęte ramy zrównoważonego finansowania. Należy pamiętać, że systematyka unijna będzie z czasem uzupełniana i aktualizowana w zależności od potrzeb, dlatego warto śledzić zachodzące zmiany. Już dziś widać, że taksonomia będzie miała ogromny wpływ na kształtowanie rynku, a co za tym idzie - funkcjonowanie przedsiębiorstw, ponieważ przekazywane informacje o oddziaływaniu na otoczenie będą istotnie wpływać na przepływ kapitału.

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm S.A.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Weszły w życie przepisy reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego (27 września 2023)Studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego – ostatni moment na zapisy (21 września 2023)Bliżej zrównoważonego rozwoju? Jak dotąd zrealizowano tylko 15 % SDGs (20 września 2023)Europejczycy popierają środki na rzecz zrównoważonego rozwoju, energetycznej stabilności i wsparcia Ukrainy (20 września 2023)Wystartowała Akademia Energii! (12 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony