Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
05.03.2021 05 marca 2021

W aukcjach OZE 2021 r. tylko nowe moce, akcent na fotowoltaikę

Otwarto konsultacje rozporządzenia o wolumenach OZE w aukcjach na 2021 r. Ponad 77 proc. nowych mocy wytwórczych Ministerstwo Klimatu przewiduje w fotowoltaice, kolejne miejsce zajmą instalacje wiatrowe, dalej biomasa, instalacje wodne i biogazowe.

   Powrót       21 sierpnia 2020       Energia   

Ile i za ile? Rząd przedstawił do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 roku(1). Jego przygotowanie było konieczne do przeprowadzenia tychże aukcji, które - co podkreślono w uzasadnieniu do projektu - mają być krokiem w realizacji celu OZE, zawartego w unijnym rozporządzeniu o zarządzaniu unią energetyczną(2). Zgodnie z tym celem, do 2022 r. „orientacyjna trajektoria udziału OZE musi osiągnąć punkt odniesienia wynoszący co najmniej 18 proc. łącznego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych od wiążącego celu krajowego danego państwa członkowskiego na 2020 r. do jego wkładu w osiągnięcie celu na 2030 r.(3). Wzmożone dążenie do realizacji celu widać również w procedowanej właśnie noweli ustawy o OZE (wydłużenie systemu aukcyjnego do 2026 r.).

MK szacuje 1,7 GW nowych mocy słonecznych

W projekcie szacuje się, że w związku z realizacją aukcji w 2021 r. powstaną instalacje wykorzystujące:

  • energię promieniowania słonecznego (łączna moc zainstalowana elektryczna nie większa niż 1 MW) – 1000 MW,
  • energię promieniowania słonecznego (łączna moc zainstalowana elektryczna większa niż 1 MW) – 700 MW,
  • energię wiatru na lądzie (łączna moc zainstalowana elektryczna większa niż 1 MW) – 300 MW,
  • biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (łączna moc zainstalowana elektryczna większa niż 1 MW) – 100 MW,
  • hydroenergię (łączna moc zainstalowana elektryczna większa niż 1 MW) – 20 MW,
  • hydroenergię (łączna moc zainstalowana elektryczna nie większa niż 1 MW) – 10 MW,
  • biogaz rolniczy (łączna moc zainstalowana elektryczna większa niż 1 MW) – 20 MW, co nowe, mniejsze instalacje będą z systemu aukcyjnego wyłączone,
  • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (łączna moc zainstalowana elektryczna nie większa niż 1 MW) – łącznie 10 MW.

Łącznie daje to  2 160 MW nowych mocy wytwórczych. Szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 r. wynosi (w 15-letnim okresie wsparcia) 53 235 000 MWh, a łączna maksymalna wartość tej energii wyniesie ponad 19,8 mld zł.

Brak wsparcia dla istniejących instalacji

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, wartości zerowe niektórych źródeł wynikają z celów określonych w Krajowym planie na rzecz Energii i Klimatu (link w przypisach) czy Polityce Energetycznej Państwa do 2040 r. Nie przewiduje się zatem środków dla instalacji istniejących, stąd wartości dla modernizowanych instalacji w każdym przypadku wynoszą zero. Wsparcie nie obejmie też biogazu rolniczego w instalacjach ani instalacji hybrydowych o mocach poniżej 1 MW.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia. Obecnie Ministerstwo Klimatu zbiera uwagi do rozporządzenia.

O nowo ogłoszonych aktach prawnych informujemy w tygodniowym newsletterze Teraz Środowisko.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ Treść projektu dostępna w Rządowym Centrum Legislacji:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337304/katalog/12710989#12710989
2/ Chodzi dokładnie o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-11-12-2018-2018-1999-2970.html
3/ Przypomnijmy, że cel OZE na 2020 r. to 15 proc., zaś na rok 2030, to 21-23 proc., jak zostało to ujęte w KPEiK:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8018-KPEiK-PL-fin.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe ceny referencyjne dla energii z OZE. Jest projekt rozporządzenia (04 marca 2021)108 proc. wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r. (04 marca 2021)10 tysięcy artykułów! (03 marca 2021)Czy neutralność klimatyczna UE będzie możliwa bez szybkiego przyrostu nowych mocy z wiatru? (26 lutego 2021)Kolejny rekord w ilości wydanych przyłączeń do sieci elektroenergetycznej dla fotowoltaiki (26 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony