Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Zwrot akcji w sprawie listy odpadów wyłączonych z BDO – sobotni projekt rozporządzenia

Ministerstwo Klimatu chce zmienić listę i limity odpadów niepodlegających obowiązkowi ewidencjonowania. Np. dla odpadów z grupy 16, w zakresie baterii, akumulatorów i ZSEE limity ilości zostały zwiększone od czterech do dziesięciu razy.

   Powrót       16 grudnia 2019       Odpady   

Projektowane rozporządzenie(1) określa rodzaje i ilości odpadów, dla których ich wytwórcy nie muszą prowadzić ewidencji. Zastąpi ono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), które stanowi wykonanie upoważnienia określnego w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

Rozporządzenie odpowiedzią na apele branży

Takie stwierdzenia pada w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że „w wielu przypadkach wskazane rodzaje odpadów są wytwarzane w ciągu roku w niewielkich ilościach np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które prowadzone są często na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z czym prowadzenie szczegółowej ewidencji przez takie podmioty nie znajduje przesłanek merytorycznych, co do konieczności jej prowadzenia, gdyż często działalność taka generuje w większości odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami”.

Większe limity i zwolnienia

W efekcie, rozporządzenie ustala nowe większe limity ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. W przypadku większości rodzajów odpadów limit ilości został więc zwiększony dwukrotnie, a dla odpadów z grupy 16, w zakresie baterii, akumulatorów i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, limity ilości zostały zwiększone od czterech do dziesięciu razy. W przypadku dwóch rodzajów odpadów z grupy odpadów budowlanych o kodach 17 02 02 — szkło oraz 17 02 03 — tworzywa sztuczne uznano, że dotychczasowy limit 5 Mg jest wystarczający.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, zwolnieniem mają zostać objęte takie rodzaje odpadów jak: 150101- opakowania z papieru i tektury; 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych; 15 01 03 - opakowania z drewna; 15 01 04 - opakowania z drewna; 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe; 15 01 07 - opakowania ze szkła; 15 01 09 - opakowania z tekstyliów. Wskazana w załączniku ilość odpadów, dla której nie trzeba prowadzić ewidencji, wynosi od 0,2 do 1 Mg.

Załącznik projektowanego rozporządzenia obejmuje także kody odpadów z grupy 16, m.in. 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji, co wynika z faktu, że bardzo często w biurach, w wyniku konieczności wymiany nośników danych, następuje ich zniszczenie w celu zabezpieczenia informacji na nich zawartych, przez co powstają odpady pochodzące z dyskówkomputerowych lub płyt CD. Przy czym ilość tych odpadów, dla których nie będzie obowiązku prowadzenia ewidencji, będzie wynosić 0,05 Mg.

Przeterminowana żywność i odpady budowlane

W rozporządzeniu ujęty został również kod odpadu 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, który może dotyczyć powstawania przeterminowanej żywności (np. w postaci pakowanych produktów z mleka, wędlin, warzyw, owoców) w punktach prowadzących handel detaliczny. W przypadku pozostałych produktów konsumpcyjnych projekt przewiduje również zwolnienie w ilości do 0,2 Mg w przypadkurodzajów odpadów o kodzie 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 oraz o kodzie 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80, które stanowią partie produktów nieodpowiadające wymaganiom, a także nieprzydatne do użytku.

Ponadto w rozporządzeniu wskazane zostały odpady budowlane o kodach: 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 02 01 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji objęto od 5 do 10 Mg takich odpadów.

Głos z branży

- Nowe rozporządzenie zwiększające limity wyłączeń to w mojej ocenie dobry kierunek. Mam nadzieję, że faktyczna sytuacja mikroprzedsiębiorców została dobrze zidentyfikowana i limity będą rzeczywiście adekwatne do potrzeb. Ten krok pomoże opanować chaos, jaki w związku z Bazą Danych o Odpadach zapanował na rynku w ostatnim czasie. Myślę, że dobrze byłoby te zmiany zakomunikować szeroko przedsiębiorcom, którzy na co dzień zajmują się działalnością niezwiązaną z odpadami, a generują je niejako przy okazji, świadcząc najróżniejsze usługi – stwierdza Magdalena Dziczek, dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Zauważa ponadto, że również z punktu widzenia przejrzystości systemu jest to dobry krok. - Zasadne jest bowiem pytanie, jak funkcjonowałby ten system w sytuacji, gdy zakładamy, że niemal 100 proc. mikroprzedsiębiorców miałoby się w tej bazie zarejestrować, a potem z niej korzystać. Czy pokaże prawdziwe wyniki, czy jeszcze bardziej zafałszuje obraz rzeczywistości? Nie zgadzam się więc z krytycznymi głosami, które mówią, że przez to wyłączenie baza będzie "dziurawa". Wręcz przeciwnie, ułatwi pracę nad tym systemem i pozwoli na uzyskanie rzetelniejszych danych – konkluduje Magdalena Dziczek.

Przewidywany termin wejścia w życie projektowanych regulacji to 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Treść projektowanego rozporządzenia:
https://legislacja.gov.pl/docs/515/12328257/12649839/12649840/dokument431168.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole objęły tylko 14,6% spalarni. Urzędy pod lupą NIK (05 kwietnia 2024)Transparentność i bezpieczeństwo obrotów odpadami. Głosy z ministerstwa i branży o zmianach w BDO (04 kwietnia 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Zagrożenia dla rozwoju sektora gospodarki odpadami. Apel (13 marca 2024)ROP na dwa tempa, segregacja BiR i mapa drogowa dla porzuconych odpadów niebezpiecznych (06 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony