Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Dane o odpadach ze sprawozdań marszałkowskich 2020 r.

Ile w 2020 r. funkcjonowało w Polsce PSZOK-ów? Ile odpadów zebrano w sposób selektywny? Jaki osiągnęliśmy wówczas poziom recyklingu? O tym, a także o "wskaźniku efektywności" w naszej analizie raportu IOŚ-PIB.

   Powrót       22 listopada 2022       Odpady   
Ile odpadów zbieramy selektywnie?

W zeszłym tygodniu Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) opublikował raport „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. Sprawozdania marszałków województw”. Z raportu wynika, że według prowadzonych rejestrów liczba mieszkańców gmin w Polsce w 2020 r. wyniosła 35 502 463, a według deklaracji odpadowych 28 880 332. Jak wskazuje Instytut, zidentyfikowane dysproporcje pomiędzy liczbą mieszkańców, w zależności od źródła pochodzenia danych, wynikają ze sposobu rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym informacji zawartych w deklaracjach. Więcej na ten temat tutaj.

Selektywna zbiórka odpadów – 29%

Z analizy sprawozdań marszałków wynika, że w 2020 r. ilość wytworzonych odpadów komunalnych wyniosła 13 889,0 tys. Mg, z czego 7 536,6 tys. Mg zebrano w sposób nieselektywny oraz 3 610,4 tys. Mg - w ramach selektywnej zbiórki. Masa odpadów zebranych selektywnie w 2020 r. stanowiła ok. 29% wszystkich odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w systemie gminnym i ok. 30% odebranych odpadów z grupy 15 01 i 20. Największy udział w strumieniu odpadów zebranych selektywnie miały odpady ulegające biodegradacji (40,8%), dalej wymieniono frakcję szkła (19,1) oraz papier (12,8%) i tworzywa (12,4%).

Analiza wykazała, że 14 z 16 województw wykazało 1 714 funkcjonujących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - 1 820 gmin utworzyło co najmniej jeden PSZOK, 300 gmin nie utworzyło PSZOK – dodano. Największą liczbę mieszkańców przypadającą na PSZOK wykazało województwo łódzkie i zachodniopomorskie, najmniejszą podlaskie.

W PSZOK-ach w 2020 r. zebrano łącznie 801,1 tys. Mg odpadów, z czego 55% stanowiły odpady z 15 01 i 20, dodatkowo 5% zebranych odpadów stanowiły odpady opakowaniowe. - Największą ilość, wynoszącą 11,5 tys. Mg, odnotowano dla odpadów opakowaniowych z papieru i tektury. Odpady opakowaniowe ze szkła i tworzyw sztucznych zebrano w ilości odpowiednio 11,2 tys. Mg i 9,7 tys. Mg. Najmniej zebrano odpadów opakowaniowych z tekstyliów – 0,01 tys. Mg oraz opakowań z metali zawierających niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – 0,03 tys. Mg – podaje IOŚ-PIB.

Przygotowanie do ponownego użycia

Procesom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu poddano 2 880,7 tys. Mg odpadów. - W sprawozdaniach marszałków w dziale VIII znajdują się informacje o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu województwa. Wykazano 3 990,8 tys. Mg odpadów odebranych i zebranych oraz 2 880,7 tys. Mg odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi – wskazano w raporcie (szczegóły na grafice).

Ilość odpadów z grupy 15 01 i 20 oraz podgrupy 19 12 przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu wyniosła 2 795,5 tys. Mg, z czego 138,7 tys. Mg stanowiły odpady z podgrupy 19 12.

„Wskaźnik efektywności” czy przygotowanie do recyklingu?

Z podgrupy 15 01 największą ilość odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi stanowiły odpady opakowaniowe ze szkła – 669,9 tys. Mg oraz papieru – 538,8 tys. Mg, dla podgrupy 19 12 natomiast największą ilość zweryfikowano dla odpadów z papieru (45,9 tys. Mg), odpadów z tworzyw sztucznych (37,5 tys. Mg) oraz z metali żelaznych (34,5 tys. Mg).

Jak dodano, wskaźnik efektywności gospodarowania odpadami odniesiony w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi oraz wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych w systemie gminnym wyniósł w 2020 r. 20,7%. Wskaźnik ten obliczono w oparciu o wzór: WE=R/W×100%, gdzie „R” oznacza masę odpadów z grupy 15 01 i 20 oraz podgrupy 19 12 przygotowana do ponownego użycia i poddaną recyklingowi w 2020 r. w systemie gminnym, a „W” masę wytworzonych odpadów z grupy 15 01 i 20 w systemie gminnym.

Czym jednak jest ten enigmatyczny wskaźnik efektywności? Jak wyjaśnia Paweł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi, to nic innego niż poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. - Nie wiem dlaczego IOŚ-PIB używa nieprawnego określenia "wskaźnik efektywności", gdy jest to "poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych". Efektywność jest pojęciem szerszym, o czym nie ma mowy w raporcie IOŚ - oceny jakości segregacji u źródła, skuteczności instalacji doczyszczających selektywnie zebrane odpady, przyczyn niskiego poziomu recyklingu tworzyw sztucznych w relacji do ilości odpadów zebranych selektywnie, kosztach systemu i osiągniętych efektów – komentuje Głuszyński. - Nie mając dostępu do danych jednostkowych, nie sposób ocenić, czy "wskaźnik" jest obliczony poprawnie, gdyż nie od dzisiaj mamy problem z obliczaniem ilości bioodpadów faktycznie poddanych kompostowaniu. Nadal zdarza się, że nie tylko gminy, ale i urzędy marszałkowskie wliczają do poziomu recyklingu bioodpady, które nie zostały przetworzone w instalacji posiadającej decyzję ministra rolnictwa na produkt. Spotkałem się ze skrajnym przypadkiem, gdy gmina zaliczyła do osiągniętego poziomu recyklingu stabilizat, bo był przetworzony w procesie R3 – dodaje.

Jak wyjaśnia, podana w raporcie całkowita ilość bioodpadów (20 01 08 i 20 02 01) zaliczona do osiągniętego poziomu recyklingu i wynosząca 669,6 tys. Mg wydaje się być realną – uzasadnione wątpliwości budziłaby, gdyby była większa od 800 tys. Mg. - Wówczas nie było takiej wydajności instalacji z decyzją ministra rolnictwa – mówi Głuszyński.

- Warto porównać dane urzędów marszałkowskich z tymi, które raportowane są do Eurostatu przez GUS, nota bene niezgodnie z zasadami ustanowionymi w Decyzji wykonawczej Komisji 2019/1004. Otóż GUS 'wyliczył', że w 2020 r. poddaliśmy recyklingowi 38,7% odpadów komunalnych, a więc o ponad 78% więcej niż wynika to z danych przetworzonych przez urzędy marszałkowskie. Najwyższy czas skończy z rozjeżdżającą się podwójną statystyką i farsą – konkluduje.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wyrzucali odpady na łąkę, teraz staną przed sądem. Mazowieckie (17 maja 2024)UE wzmacnia prawo karne dot. ochrony środowiska (08 maja 2024)Jest jednolity tekst rozporządzenia ws. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (06 maja 2024)Dyrektywa azotanowa. Konsultacje publiczne ws. zmian (30 kwietnia 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony