Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2023 29 listopada 2023

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - korzyści dla dewelopmentu OZE

Pozytywne zmiany ustawy to regulacje dotyczące: postępowania uproszczonego zmiany planu miejscowego, zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz zmiany w zakresie zwiększenia partycypacji społecznej. Omawia je Agnieszka Raczyńska vel Wasiluk, radczyni prawna w Eolus Poland.

   Powrót       04 października 2023       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   
Agnieszka Raczyńska vel Wasiluk
radczyni prawna w Eolus Poland

Wprowadzone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 r. poz. 1688 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw) postępowanie uproszczone sporządzania i uchwalania planu miejscowego dotyczącego lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż elektrownie wiatrowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jawi się jako narzędzie, które może znacząco uprościć proces dewelopmentu projektów fotowoltaicznych i stanowić równowagę dla obowiązku lokalizowania elektrowni fotowoltaicznych na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Etapy proceduralne w postępowaniu uproszczonym

W ramach procedury zmiany miejscowego planu w postępowaniu uproszczonym, wójt, burmistrz lub prezydent miasta: ogłasza o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub jego zmiany z zastosowaniem postępowania uproszczonego: sporządza projekt planu miejscowego lub jego zmiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; występuje o zgodę wojewody na zastosowanie postępowania uproszczonego, która to zgoda jest konieczna dla zastosowania procedury uproszczonej(1).

Kolejnym krokiem procedury uproszczonej jest uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenie skróconych konsultacji społecznych. Ostatnim etapem zmiany planu miejscowego jest przedstawienie radzie gminy projektu planu miejscowego lub jego zmiany wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, zawierającym wykaz zgłoszonych uwag z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokołami z czynności prowadzonych w ramach konsultacji, a także wyjaśnieniem przyczyn zastosowania procedury uproszczonej.

W naszej ocenie inwestor powinien być zaangażowany w cały proces zmiany planu miejscowego poprzez zarekomendowanie zastosowania postępowania uproszczonego. Jego rolą będzie współpraca z organem wykonawczym jeszcze przed wszczęciem postępowania. Spodziewamy się, że inwestor będzie zaangażowany w rozmowy z organem wykonawczym gminy, radą gminy oraz społecznością lokalną w całej procedurze zmiany. To on powinien być podmiotem faktycznie inicjującym zmianę planu przy wykorzystaniu postępowania uproszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zintegrowany plan inwestycyjny "ZPI" - jak i dla kogo?

Zupełnym novum wprowadzonym w zakresie rozwoju projektów OZE jest zintegrowany plan inwestycyjny (“ZPI”), czyli nowe narzędzie planistyczne stanowiące szczególną formę planu miejscowego. ZPI zostanie uchwalony na wniosek inwestora lub inwestorów złożony za pośrednictwem wójta, burmistrza i prezydenta miast przez radę gminy po zawarciu umowy urbanistycznej, o której mowa poniżej. ZPI może zostać uchwalony na obszarach, na których obowiązuje MPZP, a sam ZPI zastąpi MPZP w zakresie w nim określonym.

Wniosek o uchwalenie ZPI obejmuje obszar inwestycji głównej oraz inwestycji uzupełniającej. Inwestycją główną może być każdego rodzaju inwestycja, nie tylko inwestycja mieszkaniowa. Wprowadzone przepisy nie określają bowiem rodzaju inwestycji, która może być przedmiotem wniosku, tym samym ze względu na brak wyłączenia w tym zakresie, należy uznać, że wszystkie inwestycje OZE, w tym inwestycje wiatrowe, wejdą w zakres tej definicji.

Inwestycja uzupełniająca

W zakresie inwestycji uzupełniającej – definicja ustawowa jest dużo bardziej precyzyjna. Zgodnie z nowelizacją, pod pojęciem inwestycji uzupełniającej należy rozumieć inwestycję w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 Prawa Geodezyjnego, dróg publicznych, obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, terenów zieleni publicznej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, o ile służą obsłudze inwestycji głównej. Szczególną uwagę zwraca kwestia powiązania inwestycji uzupełniającej z inwestycją główną. Przedmiot inwestycji uzupełniającej musi być powiązany z inwestycją główną, co ograniczy rodzaje inwestycji, które w ramach zmiany dążącej do realizacji projektu OZE będą mogły być realizowane.

Ustawodawca zobowiązał inwestora do przedstawienia projektu ZPI wraz ze złożeniem wniosku o uchwalenie ZPI. Tym samym to inwestor będzie podmiotem zobowiązanym do jego przygotowania. Ustawodawca wprowadzając uprawnienie rady gminy co do podjęcia uchwały o ZPI użył słowa może, tym samym uczynił ją instytucją uznaniową leżącą w gestii rady gminy. Niemniej jednak, wydaje się, że wniosek zachowując wymogi ustawowe spotka się z pozytywnym rozstrzygnięciem przez radę gminy, czyli wyrażeniem przez nią zgody na przystąpienie do ZPI.

Następnie organ wykonawczy gminy prowadzi negocjacje umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji umowy uzupełniającej oraz zobowiązania stron (inwestor może się zobowiązać do pokrycia w całości lub w części kosztów realizacji inwestycji uzupełniającej, kosztów uchwalenia przez gminę planu zintegrowanego, a także kosztów odszkodowań za następstwa w uchwaleniu planu miejscowego), wprowadza zmiany w ZPI, występuje o opinie i uzgodnienia, przeprowadza konsultacje społeczne, zawiera umowę urbanistyczną (w formie aktu notarialnego) i przedstawia radzie gminy ZPI. Ryzykownym dla inwestora jest wprowadzenie uprawnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do odstąpienia od negocjacji do czasu zawarcia umowy urbanistycznej.

Przepisy wprowadzają także uregulowania upraszczające przeprocesowanie ZPI dla odnawialnych źródeł energii, innych niż elektrownie wiatrowe – nie ma konieczności wyrażania zgody przez radę gminy na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz skróceniu ulega również czas na przeprowadzenie konsultacji społecznych do 14 dni.

ZPI musi być zgody z planem ogólnym. Wejście ZPI w życie powoduje utratę mocy obowiązujących planów miejscowych lub ich części w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ZPI.

Partycypacja społeczna

Partycypacja społeczna uregulowana w art. 8 e-m zmienionej ustawy wprowadza generalną zasadę, że jest ona niezbędnym elementem działań publicznych w zakresie planowania przestrzennego. Kładzie nacisk na zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w procedurę zmiany aktów prawa miejscowego poprzez podwyższenie standardów prowadzenia rozmów z mieszkańcami oraz rozszerzenie katalogu możliwych do stosowania narzędzi. W konsekwencji będzie to prowadzić do wypracowania rozwiązań korzystnych dla lokalnej społeczności, ale także dla inwestora, którego wiarygodność zostanie wzmocniona.

Interesariuszami w rozumieniu ustawy są osoby fizyczne (w tym z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych), osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, JST i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej oraz inne podmioty (jest to katalog otwarty).

Podsumowując

Tytułem dopowiedzenia, nie odnosimy się do zmian, których konsekwencje wprowadzenia trudno ocenić na obecnym etapie implementacji nowelizacji, szczególnie wprowadzenia planów ogólnych, które zastąpią studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Będziemy bacznie obserwować działania gmin, bo w naszej ocenie to właśnie ich podejście w tym zakresie będzie stanowiło drogę, którą obierze inwestor.

Zdecydowana większość zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą zasady planowania przestrzennego weszła w życie 24 września 2023 roku. Kluczowym dla wprowadzenia reformy będzie podejście gminy do obowiązków nałożonych na nie przez ustawodawcę oraz intensywna współpraca pomiędzy organami administracji publicznej a inwestorem.

Więcej informacji tutaj.

Agnieszka Raczyńska vel Wasiluk

Eolus PolandArtykuł powstał we współpracy z Eolus Poland

Przypisy

1/ Procedura uproszczona w porównaniu z procedurą ogólną zakłada: możliwość ograniczenia form konsultacji społecznych wyłącznie do zbierania uwag; zrezygnowanie ze zbierania wniosków do projektu planu miejscowego; ograniczenie czasu trwania konsultacji do 14 dni; skrócenie terminu na zajęcie stanowiska i opinii do 14 dni.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Poznać lepiej reformę. Baza wiedzy o zmianach w systemie planowania przestrzennego (20 listopada 2023)Budynek może znajdować się w odległości poniżej 700 m od wiatraka, ale farma musi mieć pozwolenie na budowę (07 sierpnia 2023)Po drugiej stronie ustawy odległościowej (20 czerwca 2023)Przyszłość rozwoju OZE w świetle zmian technologicznych i prawnych (06 czerwca 2023)Czy nowe regulacje zamrożą rynek farm słonecznych w Polsce? (11 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony