Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Przestrzeganie praw człowieka i norm środowiskowych w całym łańcuchu wartości firm. Europarlament za

   Powrót       11 marca 2021       Zrównoważony rozwój   

Należyta staranność wymaga od przedsiębiorstw określenia własnego wpływu na prawa człowieka i środowisko oraz usunięcia nieprawidłowości w całym łańcuchu wartości. Zasada ta powinna dotyczyć przedsiębiorstw działających na rynku wewnętrznym UE, w tym przedsiębiorstw spoza UE – uważają europosłowie.

Czytaj: Prawo unijne ma wymagać od firm przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych

Sprawozdanie w ramach procedury inicjatywy ustawodawczej, przyjęte w środę, 504 głosami do 79, przy 112 wstrzymujących się od głosu, wzywa do pilnego przyjęcia wiążącego prawa UE, które zagwarantuje, że przedsiębiorstwa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, gdy szkodzą lub przyczyniają się do szkodzenia prawom człowieka, środowisku naturalnemu i dobrym rządom w państwie. Musi ono również gwarantować ofiarom dostęp do środków prawnych. Komisja Europejska ogłosiła, że przedstawi swój wniosek ustawodawczy w tej sprawie jeszcze w tym roku.

Zrównoważony rozwój i dobre zarządzanie

Wiążące unijne zasady należytej staranności zobowiązywałyby przedsiębiorstwa do zidentyfikowania i zaradzenia niedociągnięciom we własnym łańcuchu wartości (wszystkie operacje, bezpośrednie lub pośrednie relacje biznesowe, łańcuchy inwestycyjne), które mogłyby naruszać lub naruszają prawa człowieka (w tym prawa społeczne, prawa związków zawodowych i prawa pracownicze), standardy ochrony środowiska (przyczyniając się na przykład do zmiany klimatu lub wylesiania) i zasady zarządzania państwem (takie jak korupcja i łapówkarstwo). Posłowie podkreślają, że należyta staranność jest przede wszystkim instrumentem zapobiegawczym, który wymaga od firm podjęcia proporcjonalnych środków w oparciu o prawdopodobieństwo i dotkliwość wpływu, sektor działalności, rozmiar i długość łańcucha wartości oraz wielkość przedsiębiorstwa.

Wprowadzanie zmian poza granicami UE

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać dostęp do rynku wewnętrznego UE, w tym przedsiębiorstwa mające siedzibę poza UE, musiałyby udowodnić, że spełniają wymogi należytej staranności w zakresie ochrony środowiska i praw człowieka.

Parlament wzywa do podjęcia dodatkowych środków, w tym zakazu importu produktów związanych z poważnymi naruszeniami praw człowieka, takich jak praca przymusowa lub praca dzieci. Umowy handlowe UE powinny zawierać te cele w swoich rozdziałach dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju.

Aby zagwarantować skuteczne zadośćuczynienie ofiarom, przedsiębiorstwa powinny ponosić odpowiedzialność za swoje działania i podlegać grzywnom za spowodowanie szkody lub przyczynienie się do niej, chyba że mogą udowodnić, że działały zgodnie z obowiązkiem zachowania należytej staranności i podjęły środki w celu zapobieżenia takiej szkodzie. Prawa ofiar lub zainteresowanych stron w państwach trzecich, zwłaszcza tych na słabszej pozycji byłyby również lepiej chronione, ponieważ mogłyby pozywać firmy zgodnie z prawem UE.

Szeroki zakres i pomoc dla MŚP

Aby stworzyć równe warunki konkurencji, przyszłe ramy prawne dotyczące należytej staranności powinny być szerokie i mieć zastosowanie do wszystkich dużych przedsiębiorstw podlegających prawu UE lub mających siedzibę w Unii Europejskiej, w tym przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe. Zasady te powinny mieć również zastosowanie do MŚP notowanych na giełdzie oraz MŚP wysokiego ryzyka, które powinny otrzymać pomoc techniczną w celu spełnienia wymogów.

Czytaj: Świat może zmienić zbiorowa energia pojedynczych ludzi

Źródło: Parlament Europejski

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Energetyka odnawialna w walce z monopolem węglowym (06 kwietnia 2020)Nic o nas bez nas? Przy zaostrzaniu przepisów należy uwzględnić perspektywę biznesu (03 marca 2020)Deweloperzy lekarzami miast? (05 lutego 2019)Od lipca 2025 r. elektrownie węglowe bez unijnego wsparcia (19 grudnia 2018)Nie będzie efektywności energetycznej bez efektywnego ciepłownictwa (27 listopada 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony