Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

Nowa aplikacja i portal w zakresie uwalniania i transferu zanieczyszczeń

   Powrót       20 lipca 2020       Powietrze i klimat   

W piątek pod adresem www.gios.gov.pl/prtr została uruchomiona nowa aplikacja PRTR(1) umożliwiająca przesyłanie sprawozdań w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Aplikacja posiada nowe funkcjonalności m.in. umożliwia samodzielną zmianę danych identyfikacyjnych zakładu, składanie korekty sprawozdania bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych. Udostępniono także Instrukcję dla użytkownika. Jednocześnie pod adresem www.gios.gov.pl/prtr/portal uruchomiono nowy portal PRTR umożliwiający społeczeństwu dostęp do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń został utworzony na mocy art. 236a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska, jako element Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1, z późn.zm.).

Ww. rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR(2)) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych. Na mocy ww. rozporządzenia oraz przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację obowiązani są w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym do przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który corocznie przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach i transferach.

Ustanowienie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu zanieczyszczeń ma na celu umożliwienie społeczeństwu dostępu do informacji o stanie środowiska i ułatwienie mu udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

Czytaj: Do 10 sierpnia trwa I etap konsultacji projektu Raportu z wykonania Konwencji z Aarhus za lata 2017-2020

Źródło: GIOŚ

Przypisy

1/ Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń2/ E-PRTR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opublikowano projekt przewidujący utworzenie w GIOŚ Departamentu Transgranicznego Przemieszczania Odpadów (19 stycznia 2022)PGW Wody Polskie mają 4 lata. Inwestycje zrealizowane przez Gospodarstwo (03 stycznia 2022)GIOŚ: w 2021 r. wykryto 318 miejsc nielegalnego składowania odpadów (31 grudnia 2021)Michał Mistrzak powołany na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (29 grudnia 2021)Rybnik: Miasto ponownie zamówiło bieżący pomiar jakości powietrza w 27 dzielnicach (27 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony