Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

116 mln euro z LIFE dla projektów dot. przyrody, środowiska i klimatu. W tym dla Wielkopolski Wschodniej

   Powrót       10 marca 2023       Zrównoważony rozwój   

Komisja ogłosiła, że zainwestuje ponad 116 mln euro w nowe projekty strategiczne w ramach programu LIFE. Finansowanie ma pomóc w osiągnięciu celów klimatycznych i środowiskowych ośmiu dużych projektów w dziedzinie klimatu i środowiska w Belgii, Estonii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, na Słowacji i w Finlandii. Oczekuje się, że w ramach projektów uruchomione zostaną znaczne dodatkowe środki z innych źródeł finansowania UE, w tym z funduszy rolnych, strukturalnych, regionalnych i badawczych, a także z funduszy krajowych i inwestycji sektora prywatnego.

Dzięki tym projektom Europa ma szansę stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i skutecznie wdrożyć Europejski Zielony Ład. Wspierają one również unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych oraz przyczyniają się do przejścia na czystą energię.

Czytaj: Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 2023. Pół wieku konwencji CITES nie wyeliminowało nielegalnego handlu przyrodą

- Dla dobra naszej przyrody musimy zintensyfikować nasze wysiłki: kryzys klimatyczny, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie wywierają poważny wpływ na przyrodę i ekosystemy, zagrażając naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu i dobrobytowi gospodarczemu. Program LIFE ma duże osiągnięcia, jeśli chodzi o ochronę i odbudowę zasobów przyrodniczych w całej Europie. Tych osiem nowych projektów pozwoli całym krajom i regionom skutecznie ograniczyć emisje, odbudować zasoby przyrodnicze i zapewnić zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych – mówi Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Osiem dużych projektów w siedmiu państwach członkowskich

Projekty obejmują następujące dziedziny:

Ochrona i odbudowa przyrody: w Belgii partnerzy skupieni w B4B LIFE poszerzą obszary chronione, poprawią połączenia między nimi i opracują plany działania dotyczące krytycznych siedlisk i gatunków w całym kraju. Zespół Wetlands Green LIFE przyczyni się do realizacji polityki UE w zakresie obszarów chronionych oraz ochrony siedlisk i gatunków w Polsce. Nacisk zostanie położony na bagna, torfowiska i tereny podmokłe na różnych obszarach Natura 2000. Oba projekty wspierają również wdrażanie dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej.

Jakość wody i gospodarka wodna: LIFE Living Rivers na Słowacji przyczyni się do utrzymania jakości wody, zapewni ochronę siedlisk przyrodniczych i gatunków rodzimych oraz będzie promować zrównoważone zarządzanie leśnictwem i rybołówstwem. Projekt przyczyni się do wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej UE i dyrektywy siedliskowej. Zespół odpowiedzialny za PlastLIFE pomoże w realizacji planu działania w dziedzinie tworzyw sztucznych dla Finlandii. Działania obejmą ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, zmniejszenie ilości odpadów i zużycia tworzyw sztucznych oraz pobudzenie recyklingu.

Przystosowanie się do zmiany klimatu: zespół projektowy LIFE-SIP AdaptEs w Estonii zwiększy zdolności tego kraju w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu poprzez pomoc w realizacji „Planu rozwoju w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu”. W Hiszpanii zespół odpowiedzialny za projekt LIFE eCOadapt50 zwiększy świadomość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu poprzez zaangażowanie rządów i przedsiębiorstw w lokalne strategie przystosowania się do zmiany klimatu. Partnerzy projektu LIFE Climax PO we Włoszech przetestują przyjazną dla klimatu gospodarkę wodną w skali dorzecza i usprawnią zarządzanie zasobami wodnymi. Trzy wymienione projekty wspierają realizację strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Łagodzenie zmiany klimatu: zespół LIFE AFTER COAL PL pomoże w realizacji polskiej „Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów użyteczności publicznej i transportu. Projekt ten jest zgodny z prawem o klimacie UE.

Kontekst

Strategiczne projekty przyrodnicze i strategiczne projekty zintegrowane opracowano, wzorując się na projektach zintegrowanych w ramach programu LIFE, które z powodzeniem realizowano w latach 2014–2020.

Strategiczne projekty przyrodnicze i strategiczne projekty zintegrowane programu LIFE wspierają wdrażanie prawodawstwa i polityki UE w zakresie środowiska i klimatu na szczeblu regionalnym, wieloregionalnym, krajowym lub ponadnarodowym. Strategiczne projekty przyrodnicze pomagają państwom UE włączać cele w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej do innych polityk i instrumentów finansowych. Strategiczne projekty zintegrowane przyczyniają się do realizacji krajowych, regionalnych lub branżowych/sektorowych strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz planów działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Program LIFE to unijny instrument finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. Od 1992 za jego pośrednictwem realizowane są różne inicjatywy ekologiczne: współfinansowaniem ze środków LIFE objęto do tej pory ponad 5500 projektów w całej UE i w państwach trzecich. Na okres 2021–2027 Komisja Europejska zwiększyła finansowanie programu LIFE o prawie 60%, do 5,4 mld euro, i uwzględniła nowy podprogram dotyczący przechodzenia na czystą energię. Programem LIFE zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

- Musimy poprawić stan siedlisk w Europie, ponieważ nasze życie – społeczeństwo i gospodarka – są od nich bezpośrednio zależne. Stan 80 % siedlisk jest zły, dlatego musimy podjąć pilne działania, aby odwrócić tę sytuację. Cennym narzędziem w tym procesie są projekty strategiczne programu LIFE: przy ich pomocy możemy zmierzyć się z wzajemnie powiązanymi zjawiskami, takimi jak zmiana klimatu, utrata zasobów przyrodniczych i zanieczyszczenie środowiska, oraz uruchomić dodatkowe środki finansowe. Projekty te mają realny pozytywny wpływ na sytuację w siedmiu państwach członkowskich, dlatego cieszę się, że możemy nadal wspierać tego rodzaju działania - mówi Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Źródło: KE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PGW WP otwarte na dialog z użytkownikami wód (21 czerwca 2024)Czy powstanie Akademia Wiatrowo-Fotowoltaiczna? Transformacja w oparciu o wiatr na konferencji PSEW (10 czerwca 2024)Zrównoważony rozwój a kryteria niecenowe w systemie aukcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej (23 maja 2024)Ponad 3,5 mld zł z funduszy europejskich na gospodarkę wodną. Podsumowanie Wód Polskich (10 maja 2024)2,018 bln euro na zieloną transformację. Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw (29 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony