Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia Ludności w Wodę Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
EKO Pożyczka „Nasza Woda” na zapobieganie i niwelowanie skutków suszy BOŚ Bank S.A.

Resort gospodarki morskiej w krajowej Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

a+a-    Powrót       11 września 2019       Woda   

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk 9 września br. podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". Do tej pory na Porozumieniu swoje podpisy złożyli minister środowiska Henryk Kowalczyk i generalny dyrektor ochrony środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski.

"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" to sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi, która stanowi forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych na rzecz włączania aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych.

Udział w pracach Sieci daje możliwość :

  • opracowywania wytycznych i metodologii w celu integracji tematyki, dotyczącej ochrony środowiska w programy i działania współfinansowane z funduszy unijnych;
  • wymianę informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia do integracji aspektów środowiskowych w programy i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych;
  • promowanie polityk Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz Polityki Spójności;
  • wymianę wiedzy, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć krajową;
    jak również
  • umacnianie relacji między organami odpowiedzialnymi za realizacje działań dotyczących ochrony środowiska.

Na początku 2018 r. wod-kan przeszedł w ręce resortu gospodarki morskiej

Rozszerzenie porozumienia o Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma na celu dostosowanie jego treści do zmian legislacyjnych, które zaszły w polskim prawodawstwie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, część kompetencji Ministra Środowiska w zakresie gospodarowania wodami została przekazana Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zmiana zapisów Porozumienia poprzez włączenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako Sygnatariusza Porozumienia, daje możliwość współuczestniczenia w pracach Sieci oraz realizację celów i zadań w szczególności grupy roboczej ds. Gospodarki Wodnościekowej.

Więcej informacji na temat celów i zadań grup roboczych funkcjonujących w ramach Sieci jest dostępna na stronie internetowej.

Źródło: MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trwa rejestracja na konferencję EKOGMINA 2020 III Forum Praktyków (30 czerwca 2020)Więcej czasu na złożenie sprawozdań w systemie BDO (17 czerwca 2020)Cyfryzacja procesów w dobie pandemii. Webinarium dla przedsiębiorstw wod-kan (10 czerwca 2020)Ponad 35,6 mln zł dotacji z PROW na inwestycje wodno-ściekowe na Śląsku (10 czerwca 2020)Komunikat NFOŚiGW w sprawie inwestycji wod-kan aglomeracji po 31.12.2020 r. (04 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony