Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Niewykorzystany potencjał recyklingu tworzyw sztucznych

Najwyższy poziom recyklingu odpadów opakowaniowych zapewnia metoda trójpojemnikowa, jednocześnie 16 proc. ogólnej masy zebranych odpadów komunalnych stanowią tworzywa sztuczne – wynika z najnowszego raportu Instytutu Sobieskiego.

   Powrót       18 stycznia 2016       Odpady   

W skali kraju, w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych, procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych wynosi: w przypadku papieru około 10 proc., w przypadku szkła – ok. 22 proc., w przypadku tworzyw sztucznych – ok. 16 proc., w przypadku metali – ok. 1 proc. Dane zebrano w raporcie „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Dominujące w gminach systemy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych to:

  • gromadzenie osobno papieru, osobno szkła oraz w oddzielnym pojemniku pozostałych surowcowych frakcji odpadów, takich jak tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
  • gromadzenie osobno szkła i osobno pozostałych surowcowych frakcji odpadów (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale),
  • gromadzenie wszystkich surowcowych frakcji odpadów w jednym pojemniku (tzw. odpady suche).

Potencjał odzysku PET niewykorzystany

W 2014 r. recyklingowi poddano 21,1 proc. ilości zebranych odpadów komunalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych, przy czym ok. 10 proc. gmin wciąż nie osiągnęło poziomu wymaganego Rozporządzeniem w sprawie poziomów odzysku.

Najwyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych osiągnęły w 2013 r. następujące województwa: małopolskie (13,2 proc.), podkarpackie (10 proc.), wielkopolskie (9 proc.) i mazowieckie (9 proc.). Porównanie osiągniętego poziomu recyklingu w poszczególnych województwach i stosowanych metod gromadzenia odpadów opakowaniowych (patrz wykres) wskazuje, że w regionach o najwyższym poziomie recyklingu odpadów opakowaniowych dominującą metodą organizacji selektywnej zbiórki była metoda trójpojemnikowa (papier – szkło – pozostałe frakcje surowcowe w różnych kombinacjach). Autorzy raportu zwracają uwagę, że przy relatywnie wysokim udziale tworzyw sztucznych w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych, są one gromadzone razem z innymi frakcjami odpadów opakowaniowych. Dostrzec należy zatem znaczny potencjał rynkowy recyklingu (odzysku) tworzyw sztucznych (w tym PET).

6 zł to różnica w opłatach za odpady

Jednocześnie w raporcie zwrócono uwagę, że nie wykorzystuje się wystarczająco instrumentów ekonomicznych do motywowania właścicieli nieruchomości do selektywnej zbiórki. W roku bazowym reformy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli 2013, średnia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami per capita w największych miastach Polski (Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Łódź, Poznań, Olsztyn, Białystok, Warszawa) wynosiła ok. 13,5 zł, zaś za gospodarowanie odpadami zmieszanymi – ok. 19,5 zł. Oznacza to, że zróżnicowanie stawek tych opłat jest relatywnie niskie, co w konsekwencji nie motywuje mieszkańców do zmiany zachowań.

Podkreślono tu fakt, że gospodarstwa domowe są źródłem ok. 85 proc. zebranych selektywnie odpadów komunalnych (w roku 2013 było to około 81 proc.).

Za mały udział recyklingu w masie odpadów kierowanych do RIPOK

W raporcie krytyce poddano również dominującą na dziś w Polsce technologię przetwarzania odpadów (MBP), która zapewnia niski średni udział frakcji nadających się do recyklingu w całkowitej masie odpadów kierowanych do RIPOK (średnio ok. 6 proc.). Jak stwierdzają autorzy, bez zwiększenia efektywności przetwarzania odpadów, poziom 50 proc. recyklingu (odzysku) odpadów opakowaniowych do 2020 r. wydaje się trudny do osiągnięcia.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sytuacja na rynku ZSSE okiem branży (30 marca 2023)Prawo do naprawy? KE proponuje przepisy promujące naprawę produktów (23 marca 2023)Nowe propozycje KE nie wzmocnią realnie łańcuchów dostaw – ocenia branża OZE (23 marca 2023)Fikcyjny recykling i przemyt odpadów. Raport punktuje szarą strefę w odpadach (22 marca 2023)Dane i statystyki o recyklingu od Teraz Środowisko – z okazji Światowego Dnia Recyklingu (17 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony