Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Ogłoszenie nowelizacji ustawy śmieciowej

   Powrót       21 stycznia 2015       Odpady   

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod pozycją 87 ogłoszona została ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ogłoszona 17 stycznia nowelizacja wchodzi w życie 1 lutego b.r. z tym, że 18 kwietnia b.r. wchodzą w życie: art.1 pkt.20 i 21 lit.b, art.6 oraz art.7.

Nowelizacja wprowadziła m.in. minimalną częstotliwość odbioru śmieci, określiła obowiązki właścicieli nieruchomości, np. dotyczące zbierania deklaracji, oraz przyznała organom gminy uprawnienia służb podatkowych w przypadku egzekucji opłat za śmieci. Uprawnienia te przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - zarządowi związku międzygminnego.

Akt doprecyzował obowiązki gmin w zakresie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i przepisy dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.

Minister właściwy do spraw środowiska otrzymał fakultatywną delegację do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz wskazującego odpady komunalne, podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania.

Ponadto, wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt K 17/12 (Dz. U. z 2013r., poz. 195)(1), nowelizacja określiła górny pułap opłat za śmieci.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt K 17/12
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/412-Wyrok-trybunalu-konstytucyjnego.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

GIOŚ przypomina o składaniu sprawozdań (12 marca 2024)Opublikowano jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (09 grudnia 2022)Udostępniono jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (25 sierpnia 2020)Jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (10 lipca 2017)Znamy nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów (16 stycznia 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony