Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Europosłowie głosują za funduszami na zielony rozwój i współpracę regionalną

   Powrót       24 czerwca 2021       Management   

W środę Parlament Europejski przyjął trzy fundusze UE o łącznej wartości 243 mld euro, które mają wzmocnić spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Unii.

Ten tzw. „pakiet spójności” obejmuje cel „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności, oraz rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy, czyli zbiór norm regulujących funkcjonowanie unijnych funduszy regionalnych, spójności i społecznych w ciągu siedmiu najbliższych lat. Te trzy rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 30 czerwca i wejdą w życie następnego dnia.

Nowe przepisy wymagają, by zarówno Interreg, jak i Fundusz Regionalny i Fundusz Spójności przeznaczały co najmniej 30 proc. środków na działania w dziedzinie klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz inwestycje w zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy. Przewidują one również specjalne środki dla MŚP i regionów najbardziej oddalonych.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności

Ujęte w jednym rozporządzeniu Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności mają budżet w wysokości 243 mld euro (w cenach z 2018 r.). To największy fundusz publiczny UE – stanowi około jedną czwartą wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Fundusz ma przyczynić się do poprawy sytuacji po pandemii COVID-19. Dlatego wspierane będą również kultura, zrównoważona turystyka, cyfryzacja i zwiększenie odporności systemu zdrowia publicznego. Wsparcia nie mogą otrzymać inwestycje związane z energią jądrową lub paliwami kopalnymi. Wyjątek stanowią projekty dotyczące gazu ziemnego, które zastępują systemy oparte na węglu, zatwierdzone najpóźniej 31 grudnia 2025 roku.

Interreg: wsparcie projektów transgranicznych i współpracy w regionach sąsiadujących z UE

Budżet programu Interreg na lata 2021-2027 wyniesie 8,05 mld euro (w cenach z 2018 r.), przy stopie współfinansowania wynoszącej ogółem 80 proc. (85 proc. dla regionów najbardziej oddalonych). Środki te - o 3 proc. wyższe niż w poprzednim okresie - pochodzą z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na współpracę transgraniczną przeznaczono 72,2 proc. tych środków, a na współpracę transnarodową, międzyregionalną i z regionami najbardziej oddalonymi – odpowiednio 18,2 proc., 6,1 proc. i 3,5 proc. środków funduszu. Na małe projekty przeznaczono do 20 proc. środków programu Interreg.

Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy

Ustanowiono wspólne przepisy dotyczące Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Instrumenty te stanowią łącznie około jednej trzeciej całkowitego budżetu UE na lata 2021–2027. Przeznaczono na nie 330 mld euro (w cenach z 2018 r.). Aby otrzymać unijne finansowanie, kraje będą musiały przestrzegać Karty praw podstawowych UE, celów zrównoważonego rozwoju ONZ i paryskiego porozumienia klimatycznego, promować równość płci i zwalczać dyskryminację.

Czytaj: Polska w czołówce krajów UE, które najmniej funduszy przeznaczyły na transformację energetyczną

Tło

Prawodawcy UE zawarli porozumienia polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Interreg oraz Rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy w grudniu 2020 roku. Komisja Rozwoju Regionalnego zatwierdziła te porozumienia w grudniu i marcu, torując Radzie drogę do przyjęcia stanowisk w pierwszym czytaniu w dniu 27 maja.

Źródło: PE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Budowanie entuzjazmu biznesowego – to też misja dla lokalnych władz i planistów (07 lipca 2021)Czy region bełchatowski załapie się na środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji? (10 czerwca 2021)Prezydent ratyfikował decyzję ws. systemu zasobów własnych UE (01 czerwca 2021)Polska popiera neutralność klimatyczną UE, ale... (26 maja 2021)Unijne wsparcie napędza rozwój samorządów. O jakich kwotach mowa? (06 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony