Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

"Pierwszy sensowny pomysł na walkę z suszą"

Władze województwa opolskiego zaprezentowały niedawno założenia programu mikroretencji dla tego regionu. Zdaniem WWF Polska jest to pierwsze w skali kraju rozwiązanie, które rzeczywiście złagodzi skutki suszy, a jednocześnie pomoże przyrodzie.

   Powrót       10 września 2015       Woda   

Mówiąc o retencji, należy odróżniać mikroretencję od małej retencji, która wiąże się z budowaniem raz na kilka lat jednego zbiornika retencyjnego na region. Mikroretencja natomiast polega na budowie małych i rozproszonych zbiorników, stawów i oczek wodnych, progów na rowach melioracyjnych i małych ciekach oraz lokalnych systemów powiązań pomiędzy tymi obiektami.

Skorzystają rolnicy, zwiększy się atrakcyjność regionu

Obiekty, które mają powstać na Opolszczyźnie, będą wykonywane po to, aby zapewnić odpowiednie recyrkulowanie wody w systemie nawodnień gruntów, pozwolą gromadzić wodę do nawodnień rolniczych. W wyniku realizacji Programu(1) zwiększą się zasoby wód powierzchniowych, gruntowych oraz podziemnych, wyrówna się i zostanie spowolniony odpływ wód opadowych.

W ten sposób ma szansę poprawić się jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej – zaistnieją warunki do przywracania hodowli bydła zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (np. odtworzenie pastwisk). Poprawi się też jakość przestrzeni publicznej w obrębie miejscowości oraz jakość krajobrazu, stopniowo zwiększać się będzie bioróżnorodność. Stworzone zostaną warunki do renaturalizacji obszarów o największym potencjale bioróżnorodności, powstaną atrakcyjne przestrzenie do rekreacji nad wodą i wędkarstwa.

Dodatkowo mikroretencja służyć będzie ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej regionu, odciążając systemy kanalizacji deszczowej w warunkach deszczy nawalnych.

Beneficjentami Programu będą rolnicy, organizacje pozarządowe, spółki wodne i gminy. Wiele małych, rozproszonych inwestycji pozwoli zaangażować samorządy czy spółki wodne, a z nimi dziesiątki lokalnych wykonawców - przez co pobudzony zostanie rozwój lokalnej gospodarki.

Nie sprawdza się regulowanie rzek ani zbiorniki retencyjne na rzekach

Rozwiązaniu takiemu zdecydowanie sprzyja organizacja ekologiczna WWF Polska, podkreślając, że opolski program mikoretencji jest pierwszym sensownym pomysłem na przyjazne środowisku, kompleksowe rozwiązanie retencjonowania wody w skali województwa. WWF przypomina przy tym, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej już pięć lat temu wskazywał na mikoretencję i retencję glebową jako zalecaną, efektywną alternatywę wobec destruktywnych dla środowiska zbiorników retencyjnych budowanych na rzekach. Organizacja sprzeciwia się jednocześnie stanowczo regulowaniu rzek. Jak mówi dr Przemysław Nawrocki z WWF Polska, pogłębia ono jedynie problem powodzi i suszy oraz powoduje degradację na masową skalę przyrody rzek. Podkreśla on, że taka metoda powoduje tylko przyspieszony odpływ wody z rowów i małych rzek do dużych rzek i zwiększa zagrożenie powodzią. Jednocześnie taki szybki odpływ w sposób oczywisty czyni skutki suszy bardziej dotkliwymi.

Podobnie pomysł budowy na rzekach zbiorników retencyjnych Przemysław Nawrocki ocenia jako absurdalny. Jako negatywny przykład podaje zbiornik „Wierna Rzeka” planowany do budowy na rzece Łososina w woj. świętokrzyskim. - Gdyby doszło do budowy tego zbiornika, byłby to kolejny przykład marnotrawienia publicznych środków, unijnych i krajowych, na bezsensowną inwestycję hydrotechniczną, która zniszczy fragment jednej z najpiękniejszych polskich rzek, bardzo cennej pod względem przyrodniczym – dodaje Nawrocki.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Program mikroretencji zaprezentowany na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1291-Program-mikroretencji-woj-opolskie.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Plany nowego projektu dla gospodarki wodnej. Przedstawiciele Banku Światowego i Wody Polskie (29 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony