Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Planowanie w zarządzaniu zasobami wodnymi

   Powrót       26 listopada 2014       Woda   

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz.145 ze zmian.) wprowadziła jako instrument zarządzania zasobami wodnymi planowanie w gospodarowaniu wodami. Ma ono służyć przede wszystkim osiągnięciu lub utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód i związanych z nią ekosystemów oraz poprawie stanu zasobów wodnych. Środkami realizacji planowania są następujące dokumenty planistyczne: program wodno-środowiskowy kraju, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan zarządzania ryzykiem powodziowym plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza, plan utrzymania wód, warunki korzystania z wód regionu wodnego i - sporządzane w przypadku takiej potrzeby - warunki korzystania z wód zlewni.

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza są dokumentami skonkretyzowanymi, a ich zasięg obejmuje praktycznie cały kraj (10 dorzeczy); dorzecza tylko dwóch największych rzek zajmują 88% powierzchni kraju, łącznie 274,8 tys. km². Na potrzeby planu, dla każdego dorzecza sporządzane są i aktualizowane co 6 lat następujące dokumenty:

- wykaz jednolitych części wód, ze wskazaniem wód sztucznych i silnie zmienionych oraz zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz charakterystyki tych wód,

- identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocena ich wpływu na wody powierzchniowe i podziemne,

- identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych,

- rejestr wykazów obszarów chronionych,

- analizy ekonomiczne dotyczące korzystania z wód i programy monitoringu wód.

Powyższe dokumenty sporządzane są na podstawie informacji przygotowanych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zawierających m.in. wykazy wartości emisji i stężeń substancji priorytetowych i innych substancji dla których obowiązują normy jakości.

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza są jednym ze środków realizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz.L 327 z 22.12.2000, s.1).

Obecnie trwają aktualizacje dokumentów planistycznych (programu wodno-ściekowego kraju, planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzecza). Dokumenty te muszą być zaktualizowane do dnia 22 grudnia 2015 r.

 

Czytaj też: Ruszył proces konsultacji społecznych aPGW

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Śnięte ryby w Kanale Gliwickim w Światowy Dzień Monitoringu Wody (18 września 2023)Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (06 września 2023)Program „Moja Woda”. Pula środków w 3. edycji zwiększona do 230 mln zł (28 sierpnia 2023)Jeziora bez nadzoru i dostępu. NIK o gospodarowaniu jeziorami stanowiącymi wody publiczne (07 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony