Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Polska największym w UE beneficjentem Funduszu Modernizacyjnego – z pulą ok. 20 mld zł do 2030 r.

Modernizacja polskiego sektora energetycznego, w tym szczególnie ciepłownictwa, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza to zakładane korzyści wdrożenia finansowania w ramach Funduszu Modernizacyjnego.

   Powrót       21 maja 2021       Zrównoważony rozwój   

Realizację powyższych celów ma umożliwić wdrożenie do prawa krajowego regulacji dotyczących tzw. Funduszu Modernizacyjnego (FM), który zostanie powołany na mocy uchwalonej 15 kwietnia 2021 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw(1). Wczoraj Sejm odrzucił zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy, kończąc tym samym etap prac parlamentarnych nad ustawą. Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Dużo płacimy w ramach systemu UE ETS – ale też dużo weźmiemy

Generalnie mówiąc, celem Funduszu Modernizacyjnego będzie wspieranie modernizacji systemu energetycznego oraz poprawa efektywności energetycznej krajów Unii Europejskiej, w których PKB per capita jest niższe niż 60 proc. średniej dla całej UE (odnosząc do roku 2013). Fundusz, którego funkcjonowanie ma rozpocząć się od połowy 2021 roku, będzie bazował na środkach pochodzących ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji. Polska będzie jego największym beneficjentem - prognozowana (zależna od cen uprawnień do emisji) pula środków dla naszego kraju przewiduje najmniej 20 mld zł w okresie 2021-2030. Jakie inwestycje będą promowane? Patrz ramka.

Priorytetowe inwestycje finansowane z FM:

Zgodnie z dyrektywą Fundusz Modernizacyjny będzie wspierał inwestycje przede wszystkim z zakresu: wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; ciepłownictwa; magazynowania energii i modernizacji sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych, sieci elektroenergetycznej; transformacji regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, sprawiedliwych przemian tych regionów; efektywności energetycznej, w tym w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów.

- Wsparcie inwestycyjne spowoduje pobudzenie obszarów gospodarki zaangażowanych w transformację energetyczną, jednocześnie przyczyniając się do poprawy konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej. To duża szansa na przyspieszenie modernizacji sektora energetycznego, w tym m.in. ciepłownictwa, które wymaga znaczących nakładów finansowych – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Czytaj: Sześć sposobów na oszczędzanie energii w MŚP

Dofinansowanie inwestycji w ramach programów priorytetowych

Jak wyjaśnia MKiŚ, zarządzanie Funduszem Modernizacyjnym ma być realizowane poprzez tzw. Krajowy system wdrażania Funduszu Modernizacyjnego. Na szczeblu krajowym za zarządzanie Funduszem Modernizacyjnym odpowiedzialny będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nadzór nad systemem będzie sprawował minister właściwy do spraw klimatu.

Dofinasowanie inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyjnego będzie się odbywało w ramach programów priorytetowych. Na ich kształt będzie miała wpływ powołana Rada Konsultacyjna składająca się z przedstawicieli właściwych ministrów. Każdy program priorytetowy będzie zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw klimatu, przed przekazaniem do Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub komitetu inwestycyjnego, ustanowionego na mocy dyrektywy EU ETS.

Co jeszcze w ustawie?

Poza ustanowieniem systemu zarządzania Funduszem Modernizacyjnym, w projekcie został zawarty szereg zmian związanych m.in. z: dostosowaniem przydziałów uprawnień do emisji dla podmiotów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS, oceną poziomów działalności instalacji czy funkcjonowaniem Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych oraz innych substancji.

Wejście w życie tych regulacji będzie oznaczało pełną transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych (tekst dyrektywy tutaj), która wyznacza ramy funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS w latach 2021-2030.

Czy ciepłownictwo zmieni swe oblicze?

Nikt nie ma wątpliwości, że ciepłownictwo w Polsce wymaga gruntownej modernizacji. Fundusz Modernizacyjny poszerza paletę możliwości finansowania transformacji. - Najwyższy czas włączyć się w światowe trendy rozwoju nowoczesnego ciepłownictwa. Na świecie ciepłownictwo wyraźnie zwraca się ku elektryfikacji, szczególnie szybko rośnie wykorzystanie pomp ciepła do ogrzewania budynków. W Polsce jesteśmy dopiero u progu zainteresowania tą technologią. Brakuje kompleksowych mechanizmów wspierających ich rozwój oraz pozwalających wyciągnąć z tego korzyści. Nie dostrzega się jeszcze ważnej roli elektryfikacji na drodze do czystego ciepła. Dodatkowo, modernizacja ciepłownictwa nie znalazła należytego miejsca w Krajowym Planie Odbudowy – wskazuje Forum Energii.

Czytaj: Temat Miesiąca: Pompy Ciepła

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Treść ustawy dostępna jest tutaj:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1008

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Energia i klimat po wyborach. Najważniejsze wnioski od Forum Energii (15 listopada 2023)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)World Energy Outlook 2023: Świat energii pozostaje niestabilny. Kluczem poprawa bezpieczeństwa energetycznego (31 października 2023)Tykająca bomba w ciepłownictwie. Forum Energii z rekomendacjami dla nowego rządu (31 października 2023)Przejścia z paliwem przejściowym. Jak żyć z gazem ziemnym (27 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony