Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Projekt: miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały opracować plany adaptacji do zmian klimatu

   Powrót       07 grudnia 2023       Zrównoważony rozwój   

Miasta o liczbie mieszkańców równej lub powyżej 20 tys. zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) - wynika z projektu, o którym poinformowano w środę w wykazie prac legislacyjnych rządu. Do działań adaptacyjnych zobowiązane będą też samorządy województw.

W środę w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Odpowiedzialnym za opracowanie nowych rozwiązań prawnych jest resort klimatu i środowiska.

Jak przekazano w informacji zamieszczonej w wykazie jednym z proponowanych rozwiązań jest to, by miasta o liczbie mieszkańców równej lub powyżej 20 tys. zostały zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA). - Dodatkowo wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało uwzględniać przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dodano.
Projekt przewiduje, że w studium uwarunkowań trzeba będzie uwzględnić uwarunkowania wynikające z analizy ryzyka klimatycznego, zawartej w MPA. Ponadto wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego będzie zawierał charakterystykę inwestycji, w tym określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko, w tym na podatność na zmiany klimatu. Dodano, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określi warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie ochrony środowiska, w tym zmniejszenie podatności na zmiany klimatu, zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

- Ogólnym efektem wprowadzanych zmian będzie zmniejszenie wrażliwości oraz wzrost odporności miast, a także uniknięcie niekorzystnych skutków zmian klimatu, w tym możliwych strat. Efektem zmian będzie również wzrost powierzchni obszarów zieleni, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie, które pełnią istotne funkcje adaptacyjne, ale także przyrodnicze, społeczne i gospodarcze, przyczyniając się do wzrostu komfortu życia ludzi. Efektem zmian będzie również przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku suszy oraz powodzi - przekonuje się w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska ma pozwolić również na uwzględnianie kwestii adaptacji do zmian klimatu w polityce rozwoju województwa. Samorząd województwa zostanie zobowiązany do tworzenia "warunków dla prowadzenia działań na rzecz ochrony klimatu oraz działań adaptacyjnych, zmniejszających podatność na zmiany klimatu".

Czytaj też: Co będzie się liczyć w 2023 r.? Zieleń

Zmiana przepisów ma dotyczyć również realizacji budżetu obywatelskiego poprzez obowiązek wyodrębnienia z tego budżetu puli środków, która będzie dedykowana realizacji projektów związanych z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Chodzi np. o inwestycje mające zwiększać powierzchnie biologicznie czynne.
W wykazie poinformowano, że nowela doprecyzuje również przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ws. zakresu i elementów niezbędnych dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w obszarze dotyczącym analiz klimatycznych (analiza podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu). Nowe przepisy mają też uwzględnić komponent klimatyczno-środowiskowy m.in. w strategiach rozwoju gmin, województwa i kraju.

Jak wynika z informacji zamieszczonej w wykazie, projektowana nowelizacja zliberalizuje przepisy dotyczące budowy zbiorników bezodpływowych na wody opadowe i roztopowe. Zgodnie z propozycją budowa zbiorników o pojemności do 5 m3. nie będzie wymagała decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Zgłosić z kolei trzeba będzie budowę zbiorników o pojemności od 5 do 15 m3. Jeśli chodzi o zbiorniki odpływowe na wody opadowe i roztopowe, to ich budowa - bez względu na pojemność - będzie wymagała jak obecnie uzyskania pozwolenia na budowę.

W wykazie poinformowano ponadto, że projektowane przepisy mają też usprawnić realizację programów "Czyste Powietrze" i "Stop Smog". Zgodnie z oczekiwaniem sejmików województw, wydłużony zostanie też termin opracowania przez zarząd województwa projektu aktualizacji programu ochrony powietrza z 3 na 4 lata.
Projektowana nowelizacja wprowadzi też zmiany w przyjętym harmonogramie realizacji zadań w związku z organizacją Centralnego Azylu dla Zwierząt. - Zmiany polegają na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 (brak wydatkowania środków) oraz 2023 i 2024 r., oraz zwiększeniu limitu wydatków w latach 2025-2031 - dodano.

Źródło:

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie (23 lutego 2024)Będą zmiany dot. jakości pomp ciepła dofinansowywanych z programu Czyste Powietrze (22 lutego 2024)Płachta na rolnika (21 lutego 2024)Badaczki: chrońmy pszczoły w miastach (19 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony