Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Samorządy zdecydują, czy chcą budować na terenach zalewowych

Prezydent podpisał w poniedziałek ustawę, która rozszerzy kompetencje samorządów w zakresie planowania przestrzennego i zmniejszy katalog przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

   Powrót       29 grudnia 2015       Planowanie przestrzenne   

Formalnie ustawa dokonuje transpozycji postanowień unijnych dyrektyw: 2013/39/WE oraz 2008/105/WE. W tym zakresie wprowadza m.in. definicje legalne pojęć „matryca”, „takson flory i fauny” i „lista obserwacyjna” oraz precyzuje obowiązki sprawozdawcze administracji publicznej z zakresu monitoringu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

Rozszerzenie kompetencji samorządów

Nowela modyfikuje przede wszystkim art. 88f ust. 5 i 6 ustawy – Prawo wodne. Zmiana polega na wprowadzeniu możliwości (zamiast dzisiejszego obowiązku) uwzględniania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjach o warunkach zabudowy. W trakcie prac parlamentarnych opozycja argumentowała, że sporządzane przez specjalistów mapy miały w swej istocie zapobiegać m.in. budowaniu osiedli na terenach zalewowych. Zwrócono także uwagę, że wydawanie decyzji administracyjnych z pominięciem ogólnodostępnej wiedzy o zagrożeniu powodziowym może w przyszłości skutkować roszczeniami osób poszkodowanych. Pomimo tych głosów ustawa została przyjęta bez zmian.

Mniejsze obciążenia dla inwestorów

Dodanie do Prawa wodnego art. 123a spowoduje objęcie części działań wymagających dotąd pozwoleń wodnoprawnych uproszczoną procedurą zgłoszenia, co powinno wpłynąć na zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla inwestorów. Przykładowo, uzyskania decyzji nie będzie wymagało np. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej czy odwadnianie wykopów budowlanych. Nowy przepis precyzuje także zakres takiego zgłoszenia oraz procedurę jego dokonywania: organem właściwym będzie - podobnie jak w przypadku pozwoleń wodnoprawnych – starosta, a jeżeli zgłoszenie dotyczyć będzie przedsięwzięć na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej).

Ustawę można nazwać „małą nowelizacją”, gdyż na agendzie rządowej od wielu miesięcy znajduje się znacznie bardziej kompleksowa regulacja, o której pisaliśmy tutaj. Prace nad tym dokumentem od kilku miesięcy jednak nie postępują.

Podpisana wczoraj przez prezydenta nowela wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)UE wzmacnia prawo karne dot. ochrony środowiska (08 maja 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony