Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym

   Powrót       19 listopada 2020       Ryzyko   

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje projekt pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP)”. Interesariusze i eksperci omawiali te zagadnienia 17 listopada br. na konferencji Stop Powodzi „Cele. Działania. Bezpieczeństwo”.

Jesteśmy obecnie w trakcie II cyklu planistycznego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Trwającym pracom koncepcyjnym towarzyszy realizacja konkretnych działań, zaplanowanych w poprzednich latach. Najbardziej spektakularne z takich przedsięwzięć, choć nie jedyne, to oddany do użytku w połowie roku zbiornik retencyjny Racibórz Dolny – powiedział Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed owodzią i suszą podczas drugiej w obecnym cyklu planistycznym konferencji nt. zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce.

Katalog celów i działań

Głównymi celami zarządzania ryzykiem powodziowym są: zahamowanie wzrostu i obniżenie jego poziomu oraz poprawa systemu zarządzania nim. Tylko realizacja pierwszego celu tj. zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego wymaga podjęcia w poszczególnych regionach, aż 11 typów działań. Od ochrony lub zwiększenia retencji na gruntach leśnych i ornych, poprzez zwiększenie retencji na terenach zurbanizowanych i zwiększenie naturalnej retencji w dolinach rzecznych, aż po odbudowę zniszczonej przez powodzie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania legislacyjne dotyczące pożądanych warunków kształtowania zagospodarowania przestrzennego.

Wpływ na obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego ma szereg działań technicznych i nietechnicznych. W tej pierwszej grupie o poziomie ryzyka decydują zapory i stopnie wodne, regulacja rzek, obwałowania i groble oraz odwodnienia i inne zabezpieczenia. Wśród działań nietechnicznych najważniejsze jest zalesianie, właściwe użytkowanie gruntów, prognozowanie i ostrzeganie, przygotowanie i ewakuacja, ubezpieczenia i rekompensaty dla dotkniętych powodzią oraz budowanie świadomości społecznej i instrumentów prawnych i finansowych. W realizacji tych zamierzeń kluczową rolę odgrywa administracja państwowa – zarówno w zakresie prowadzenia kluczowych inwestycji, jak i koordynacji wszystkich działań ogólnokrajowych i lokalnych, przypisanych do poszczególnych regionów wodnych lub obszarów dorzeczy.

W aktualizowanych PZRP wyodrębniono w sumie 11 celów szczegółowych i aż 31 różnych typów działań, które muszą być realizowane w zmaganiach z zagrożeniem powodziowym. Z jednej strony daje to wyobrażenie jak skomplikowany jest to proces, a z drugiej, jak kompleksowego wymaga podejścia – wyjaśnił wiceprezes Woś. Szczegółowa lista pogrupowanych merytorycznie działań dostępna będzie na stronie www.stoppowodzi.pl

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej

Wody Polskie od momentu powstania realizują wymogi tzw. Dyrektywy Powodziowej UE (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.), włączonej do prawa polskiego w 2012 r. Zobowiązani jesteśmy m.in. do przygotowania szeregu dokumentów planistycznych, dotyczących ryzyka powodziowego. Strategia w nich rekomendowana opiera się na trzech filarach. Pierwszy, to odsunięcie powodzi od ludzi m.in. poprzez rekomendowanie budowy zbiorników retencyjnych i obwałowań oraz działania z zakresu naturalnej retencji. Drugi to odsunięcie ludzi od powodzi poprzez właściwe planowanie przestrzenne dla uniknięcia budowy, szczególnie mieszkalnej, na terenach zalewowych. Trzeci filar rekomenduje naukę życia z powodzią i możliwie skuteczne nią zarządzanie, radzenie sobie w trakcie i po jej przejściu, m.in. poprzez budowę systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania, szeroko pojętą edukację powodziową, w tym dotyczącą kwestii ubezpieczeń, przygotowanie budynków do powodzi itp. Świadomość społeczna ma ogromne znaczenie w zmniejszeniu ryzyka i ewentualnych strat, pozwala sprawniej przeprowadzić akcje ratunkowe i skuteczniej powracać do stanu przed powodzią.

Aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Aktualizacja Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to ostatni element z opracowywanych dokumentów planistycznych, po Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) (2018) i Mapach Zagrożenia Powodziowego (MZP) oraz Mapach Ryzyka Powodziowego (MRP) (2020). Plany, obok opisu celów, katalogu działań, opisu sposobu określania priorytetów w zarządzaniu ryzykiem powodziowym oraz aktualnego wykazu organów właściwych w sprawach nim zarządzania, to wciąż weryfikowana i udoskonalana baza działań. W II cyklu planistycznym zaktualizowano mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. km rzek oraz wszystkie mapy ryzyka powodziowego dla ok. 14,5 tys. km. rzek. Ponadto wykonano nowe MZP i MRP dla ok. 13,8 tys. km rzek. Dla powodzi od strony morza opracowanie aktualizacji i nowych MZP i MRP objęło ok. 1,2 tys. km obszarów wybrzeża i ujściowych odcinków rzek. Łącznie mapy opracowane zostały dla ok. 28 tys. km rzek, co stanowi ogromną wiedzę o obszarach zagrożonych powodzią i istotne narzędzie w planowaniu przestrzennym.

W grudniu rozpoczną się konsultacje społeczne

W czerwcu zakończona została ankietyzacja skierowana do ponad 4 tys. podmiotów, której celem było zebranie informacji o już zrealizowanych, realizowanych oraz planowanych działaniach, mających wpływ na minimalizowanie ryzyka powodziowego i redukcję strat powodziowych. W pierwszych miesiącach projektu została przygotowana metodyka aktualizacji Planów, która wyznacza kierunek prac i szczegółowo ujmuje planowane podejście do analiz w projekcie. Wykonano diagnozę problemów, z uwzględnieniem przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego, jak również zweryfikowano cele zarządzania ryzykiem powodziowym z I cyklu planistycznego. Obecnie trwają prace nad analizami, służącymi wskazaniu rekomendowanych działań do realizacji w następnym cyklu. Działania te stanowić będą kluczowy element projektów planów. Projekty zaktualizowanych planów zarzadzania ryzykiem powodziowym od 22 grudnia 2020 r. zostaną poddane półrocznym konsultacjom społecznym.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wieliczka: Dofinansowanie na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa powodziowego (30 kwietnia 2021)Blisko 100 planowanych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie wodnym Środkowej Odry (29 kwietnia 2021)Pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF (15 kwietnia 2021)Wsparcie na inwestycje zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych (24 marca 2021)W Światowy Dzień Wody odświeżamy pojęcia: retencja, bioróżnorodność, Moja Woda (22 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony