Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Świetlana przyszłość transportu intermodalnego w Polsce? Warunki geograficzne mamy doskonałe

W okresie od przystąpienia Polski do UE kolejowe przewozy intermodalne wzrosły w Polsce z 282 tys. TEU w 2004 r. do 2 137 tys. TEU w 2019 r., tj. 7,6-krotnie, jednak potencjał jest znacznie większy. Rząd ma przyjąć strategiczny dokument w sprawie.

   Powrót       13 sierpnia 2021       Planowanie przestrzenne   

Mianowicie do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM został wpisany Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia strategicznego dokumentu „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”.(1) Ma identyfikować potrzeby, kierunki działań ze szczególnym uwzględnieniem uczestników rynku i powiązań między różnymi gałęziami transportu.

Wymóg Komisji Europejskiej

Sporządzenie rządowego dokumentu dotyczącego rozwoju transportu intermodalnego stanowi warunek ex-ante kwalifikowalności wydatków w sektorze transportu w perspektywie finansowej UE 2021–2027. Jak wyjaśniają projektodawcy, wymóg ten został określony w załączniku IV projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz 2018/0196(COD).

Czytaj: Kolej pełni ważną rolę w transporcie intermodalnym

Analiza stanu obecnego i prognozy rozwoju

Projektodawca wskazuje, że KRTI przedstawia m.in. analizę stanu obecnego kolejowego transportu intermodalnego, w tym infrastruktury liniowej, infrastruktury punktowej oraz taboru kolejowego wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. Zawiera też przegląd uwarunkowań strategicznych oraz finansowych rozwoju transportu intermodalnego, z uwzględnieniem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz analizy rozwiązań stosowanych w innych krajach.

W kolejnych częściach jest mowa o trendach przewozowych, prognozach rozwoju oraz zidentyfikowanych barierach dla transportu intermodalnego. Określa się również wizję: wzrost znaczenia Polski w globalnych łańcuchach dostaw oraz cel główny - stworzenie optymalnych warunków dla integracji międzygałęziowej w polskim systemie transportowym i zwiększenia wykorzystania transportu kolejowego w przewozach intermodalnych. Przewidziano, że cel główny będzie realizowany przez trzy cele szczegółowe. Mają one dotyczyć wsparcia multimodalnych łańcuchów logistycznych, działań wzmacniających pozycję konkurencyjną transportu intermodalnego wobec innych gałęzi transportu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających organizację i rozwój przewozów intermodalnych.

- Wnioski płynące z diagnozy prowadzą do stwierdzenia, że niwelowanie barier rozwojowych dla transportu intermodalnego jest procesem wieloaspektowym, łączącym zarówno potrzebę doinwestowania infrastruktury kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej czy taboru, ale przede wszystkim wsparcia systemu organizacji oraz zarządzania transportem intermodalnym oraz szerszego wykorzystania nowoczesnych technologii – czytamy w wykazie.

Doskonałe warunki geograficzne

Wskazuje się także, że Polska powinna wykorzystać swoje atuty, czyli położenie geograficzne kraju na przecięciu głównych europejskich kolejowych korytarzy towarowych (RFC5, RFC8 i RFC11). Kluczowe znaczenie dla Polski mają też korytarze: Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie oraz Morze Północne – Morze Bałtyckie. Coraz większe potoki ruchu można zauważyć w kierunku wschód-zachód (RFC8), gdzie głównie realizowane są przewozy ładunków między Chinami a Europą, a Polska pełni tu przede wszystkim funkcję kraju tranzytowego. W celu rozwoju innych kierunków przewozowych w kolejowym korytarzu towarowym łączącym polskie porty morskie na Morzu Bałtyckim z lądowym zapleczem oraz krajami sąsiadującymi na południu Polski (RFC5), a także kolejowym korytarzu towarowym łączącym południowo-wschodnią Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię z granicą białoruską w Małaszewiczach (RFC11), niezbędne jest podjęcie działań zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego, organizacji przewozów, jak i zmiany przepisów celno-podatkowych.

Czekamy zatem na moment, gdy dokument ujrzy światło dzienne.

Czytaj: Szwajcarska kolej działa jak przysłowiowy szwajcarski zegarek. A polska? Czeka na dobrego zegarmistrza

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej informacji tutaj:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r584497974,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-Kierunki-rozwoju-tr.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

27 mld zł z KPO już w Polsce. W planach dofinansowanie „Czystego Powietrza” i zwiększenie bezpieczeństwa kolei (16 kwietnia 2024)Tabor na tory (13 marca 2024)Duńskie firmy zastanowią się, jak wykorzystać ciepło z metra warszawskiego (02 lutego 2024)Statki na niebie (23 stycznia 2024)Fundusze europejskie na budowę dróg w Polsce zagrożone (27 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony