Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Ujednolicono Prawo wodne, ale nie na długo

1 kwietnia, po ponad trzech latach od ostatniej publikacji, w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469).

   Powrót       07 kwietnia 2015       Woda   

Warto przy tej okazji przypomnieć główne kwestie, jakie reguluje ta kluczowa dla polskich wód ustawa (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469), nie zapominając, że znajduje się ona w ciągłej ewolucji. Ministerstwo Środowiska zapowiada, że rząd zakończy prace nad jej nowym brzmieniem do końca kwietnia.

Prawny kręgosłup dla polskich wód

Ustawa reguluje szeroko pojęte gospodarowanie wodami i z tego powodu nazywana jest często „kręgosłupem” gospodarki wodnej kraju. Statuując zasady zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego i całościowego traktowania zasobów, nakazuje realizację wspólnych interesów poprzez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód oraz przedstawicieli lokalnych społeczności.

Z prawnego punktu widzenia, woda nie jest rzeczą, w związku z czym regulacje dotyczące jej własności nie mogą być wyprowadzane z Kodeksu Cywilnego i także zawarte są w Prawie wodnym. Na specyficzną konstrukcję prawną własności wód wskazuje art. 38 ustawy, który stwierdza, że (…) wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność. W zależności od klasyfikacji, wody mogą stanowić bowiem własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych (art. 10).

Ustawa Prawo wodne, art. 2. 1.

Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności w zakresie:
1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;
2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją;
3) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych;
4) ochrony przed powodzią oraz suszą;
5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu;
6) zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją;
7) tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód.

Z uwagi na szeroki katalog możliwych zastosowań wód, muszą one podlegać starannie opracowanej i długofalowej polityce ochronnej. Służą temu akty strategiczne, pośród których warto wskazać te kluczowe, tj. krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (art. 43) oraz krajowy program ochrony wód morskich (art. 61). W celu lepszej ochrony najcenniejszych wód, ustawa przewiduje tworzenie stref oraz obszarów ochronnych. Ich funkcjonowanie wiąże się z licznymi ograniczeniami, które w praktyce dotyczą głównie rolników, regulując m.in. rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, a także stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin i lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt.

Tuż przed przepisami przejściowymi i końcowymi, w dziale IX, znajdziemy przepisy karne przewidujące sankcje za uniemożliwianie, utrudnianie lub niewłaściwe korzystanie z zasobów wodnych.

Prawo musi iść z nurtem czasu

Dramatyczne w skutkach katastrofy naturalne ostatnich lat sprawiły, że szczególnie istotne są dziś przepisy działu VA oraz VB ustawy, które nakładają na organy administracji rządowej i samorządowej obowiązek ochrony przed powodzią oraz suszą.

Publikacja jednolitego tekstu ustawy nie oznacza, że w najbliższym czasie ustawodawca nie dokona w niej kolejnych zmian. Wręcz przeciwnie. Resort środowiska zapowiada, że do końca kwietnia na forum rządu zakończą się prace nad nową treścią ustawy. Nowy projekt Prawa wodnego (numer w wykazie: UD194) (1) przewiduje reorganizację struktury podmiotów zarządzających polskimi wodami i nowy system ich finansowania, dostosowany w znacznej mierze do prawa unijnego. Rekomendacje w tej sferze wynikają głównie z dyrektyw: ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, wodno-ściekowej i powodziowej.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Nowy projekt prawa wodnego:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/722-nowy-projekt-prawo-wodne.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)UE wzmacnia prawo karne dot. ochrony środowiska (08 maja 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony