Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Będzie aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna przegląd i aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Wody Polskie rozwiewają ponadto mity na temat powodzi.

   Powrót       27 marca 2020       Ryzyko środowiskowe   

W ramach projektu przeprowadzona zostanie aktualizacja planów dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły i Pregoły oraz opracowane będą nowe PZRP dla obszarów dorzeczy Niemna, Dunaju i Łaby.

Plany te, skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza, obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie do powodzi, w tym prognozowanie powodzi, oraz systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza. Plany zawierają kluczowe elementy definiowane Dyrektywą Powodziową, tj. opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, z uwzględnieniem ich priorytetu.

7 popularnych mitów o powodzi

Do mitów na temat powodzi należą np.:
1 Powódź? Mnie to nie dotyczy
2 Nie mam wpływu na poziom ryzyka powodzi
3 Powódź zawsze zaskakuje
4 Na powódź nie można się przygotować
5 Gospodarz jest jak kapitan statku
6 Kiedy powódź przyjdzie, nikt mi nie pomoże
7 Powódź stuletnia już się zdarzyła
Wody Polskie obalają je na stronie powodz.gov.pl
W toku prac nad przygotowaniem projektów planów, przeprowadzonych zostanie wiele analiz, w tym: analizy rozkładu ryzyka powodziowego w celu identyfikacji miejsc problemowych, modelowanie hydrauliczne w celu określenia skuteczności i efektywności proponowanych działań, analizę kosztów i korzyści, analizę i ocenę zgodności przyjętych ostatecznych wariantów działań z wymogami prawnymi i środowiskowymi, a także poprzez analizę wielokryterialną (z doborem szeregu obiektywnych kryteriów powodziowych, środowiskowych czy ekonomicznych).

Aktualizacja PZRP obejmować będzie także działania służące informowaniu społeczeństwa podczas trwania całego projektu i przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektów planów, co stanowić będzie niewątpliwie istotny element całego procesu uzgodnień i osiągnięcie celu poprzez dotarcie z informacją o planowanych działaniach do jak największej liczby interesariuszy.

Projekt „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska(1).

Obowiązek nałożony Dyrektywą powodziową

Obowiązek opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich cyklicznego przeglądu i aktualizacji wynikają odpowiednio z art. 7 ust. 5 i art. 14 ust. 3 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej Dyrektywą Powodziową, przeniesionej do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę Prawo wodne (odpowiednio art. 163 ust. 6 i art. 173 ust. 19-21 ustawy Prawo wodne).

PZRP zostały sporządzone i przyjęte w formie rozporządzenia w Polsce po raz pierwszy w 2016 r. przez ówczesny Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP), map zagrożenia powodziowego (MZP) oraz map ryzyka powodziowego (MRP). Zgodnie z cyklem planistycznym także WORP i mapy (MZP i MRP) są aktualizowane w II cyklu planistycznym.

Integralną częścią aktualizacji PZRP są zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Za ich opracowanie odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Źródło: PGW Wody Polskie

Przypisy

1/ Podpisana 13 marca br. umowa dotyczy realizacji zasadniczych zadań wynikających z projektu 1 i 2, tj. samego przeglądu i aktualizacji PZRP oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym przeprowadzenia ogólnopolskich konsultacji społecznych projektów aktualizacji PZRP dla obszarów dorzeczy. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum, w skład którego wchodzą lider – Arcadis Sp. z o. o., Sweco Consulting Sp. z o.o., DHI Polska Sp. z o.o. Odpowiedzialna za komunikację projektu jest Wide Vision Agencja Komunikacji Sp. z o.o. Umowa realizowana będzie w okresie I kwartał 2020 – I kwartał 2022.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)MI wyda nawet 20 mln zł na bagrowanie Wisły (29 marca 2024)Kryzys wodny zagraża dobrobytowi i pokojowi na świecie. Raport UNESCO (22 marca 2024)Ubezpieczyć się od zmiany klimatu? Trzeba zacząć dialog o nowych rozwiązaniach (18 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony