Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.09.2022 30 września 2022

Wśród OZE dominują biopaliwa stałe, ale rośnie pozyskanie energii z wiatru

Zarówno w Polsce, jak i w UE notowano w ostatnich latach wzrost pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Rekordowo zwiększyła się rodzima produkcja energii elektrycznej z wiatru – czytamy w raporcie GUS Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r.

   Powrót       31 grudnia 2015       Energia   

W okresie od 2005 do 2013 r. w Unii Europejskiej, przy malejącej wielkości pozyskania energii pierwotnej ogółem(1), notowano generalnie wzrost pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Wzrost ten obserwowano także w Polsce, przy czym poziom energii pierwotnej pozyskiwanej ogółem pozostawał raczej niezmienny.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w Polsce w roku 2005 wynosił niecałe 6 proc., a w roku 2013 był dwukrotnie większy, wynosząc prawie 12 proc. Podobnej skali wzrost zanotowano w krajach UE – z 13 do ponad 24 proc.

Energia odnawialna w Polsce głównie z biopaliw stałych

W UE energię ze źródeł odnawialnych w 2013 r. pozyskiwano głównie z biopaliw stałych (46 proc.), z wody (16,6 proc.), a także z wiatru (10,5 proc.). Liczące się w Europie nośniki OZE to także biogaz (7 proc.), biopaliwa ciekłe (6,7 proc.) i energia słoneczna (5,5 proc.).

Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych dla Polski różni się zasadniczo od tej w Unii Europejskiej. W Polsce wynika ona przede wszystkim z charakterystycznych dla naszego kraju warunków geograficznych i możliwych do zagospodarowania zasobów. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (prawie 77 proc. w 2014 r.) oraz z biopaliw ciekłych (ponad 9 proc.), z energii wiatru (nieco ponad 8 proc.), poza tym z biogazu (2,6 proc.) i wody (2,3 proc.). Wartości te przedstawia również wykres.

Rekordowy wzrost produkcji energii elektrycznej z wiatru

W latach 2010–2014 produkcja energii elektrycznej z OZE systematycznie rosła. Dominujące obecnie w tej dziedzinie odnawialne nośniki energii to biopaliwa stałe, wiatr, woda i biogaz.

W badanym okresie największy, bo aż siedmiokrotny wzrost produkcji zanotowano w przypadku energii z elektrowni wiatrowych. W 2010 r. wytworzyły one 1664 GWh energii, a w 2014 r. już 7676 GWh.

Biopaliwa stałe

Podstawowym biopaliwem stałym jest drewno opałowe występujące w postaci polan, okrąglaków, zrębków oraz brykiety, pelety i odpady z leśnictwa, a także odpady z przemysłu drzewnego i papierniczego. Odrębną grupę stanowią paliwa pochodzące ze specjalnych plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (drzewa, byliny, trawy, zboża) oraz pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (np. odpady z produkcji ogrodniczej, odchody zwierzęce, słoma). Do grupy biopaliw stałych zaliczany jest również węgiel drzewny, rozumiany jako
stałe pozostałości destylacji rozkładowej i pirolizy drewna i innych substancji roślinnych.

Na wysokim poziomie utrzymywała się także produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach spalających biopaliwa stałe, choć występowały tu pewne wahania w latach 2012–2014. Produkcja w tych obiektach była w 2014 r. większa o ponad 55 proc. w porównaniu z 2010 rokiem.

Również w odniesieniu do instalacji wykorzystujących biogaz odnotowano wzrost produkcji energii elektrycznej, w 2014 r. wytworzono jej dwukrotnie więcej niż w 2010 r. Na ten wzrost wpływ miało dynamiczne zwiększenie wykorzystania biogazu zaliczanego do grupy „biogazy pozostałe” (w 2014 r. ponad sześciokrotny wzrost w porównaniu z 2010 r.).

Tendencję spadkową wykazuje natomiast produkcja energii w elektrowniach wodnych (w 2014 r. wytworzono o 25,3 proc. energii mniej niż w 2010 r.).

Jeśli chodzi o produkcję ciepła, to podstawowym nośnikiem OZE sątutaj biopaliwa stałe (97,9 proc. w 2014 r.). Pozostałe 2 proc. tej produkcji pochodziło w 2014 r. z biogazu (głównie z oczyszczalni ścieków i biogazu składowiskowego).

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ W pozycji energia pierwotna ogółem nie uwzględnia się energii węgla odzyskiwanego z hałd kopalnianych i energii paliw odpadowych pochodzenia nieorganicznego.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sektor OZE ważnym graczem na giełdzie. Czy umowy cPPA staną się przedmiotem obrotu giełdowego? (28 września 2022)Otwarcie gazociągu Baltic Pipe (28 września 2022)W biopaliwach nowe otwarcie? (27 września 2022) Granty dla młodych innowatorów sektora OZE w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy (26 września 2022)W październiku XII Forum Technologii w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemyśle – Spalanie Biomasy i RDF (23 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony