Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Nowe zasady magazynowania odpadów od stycznia 2021

Etykietowanie i rygorystyczne oznakowanie miejsc magazynowania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, to tylko niektóre obowiązki, które zmieniły się z początkiem 2021 r. Kto i o czym powinien pamiętać?

   Powrót       12 stycznia 2021       Odpady       Artykuł promocyjny   

Przedsiębiorca, który wytwarza, przechowuje albo przetwarza odpady, powinien zapewnić odpowiednie warunki ich magazynowania. Uwzględnić należy ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, a także bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady magazynowania odpadów. Jak dostosować firmę oraz system gospodarowania do tych wymogów?

Kategorie podmiotów

Nowe przepisy(1) wskazują głównie na warunek ilościowy, od którego zależą wymagania dotyczące magazynowania odpadów. Dla ułatwienia, przyjąć można podział na trzy kategorie: A, B i C(2). Regulacje obejmują przede wszystkim podmioty wytwarzające powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku (kategoria C). - Wytworzenie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 tony w skali roku przez małe lub średniej wielkości przedsiębiorstwo, jest wysoce prawdopodobne. Wystarczy wytworzyć 83 kg odpadu niebezpiecznego na miesiąc, aby określone wymagania magazynowania musiały być spełnione przez wytwórcę – podkreśla Anna Wójcik-Przybył, dyrektor Działu Ochrony Środowiska w Stena Recycling.

Częściowo wyłączone z obowiązywania nowych przepisów są podmioty wytwarzające do 1 tony odpadów niebezpiecznych lub do 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne (kategoria B). Rozporządzenie nie nakłada natomiast nowych obowiązków na podmioty, które wytwarzają poniżej 100 kg odpadów niebezpiecznych i poniżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku (kategoria A).

Kto może spać spokojnie?

Poza wspomnianym warunkiem ilościowym, w kategorii A rozróżnia się dodatkowo:

 • magazynowanie odpadów komunalnych przez wytwórcę lub właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone;
 • magazynowanie w ramach zbierania przez np. apteki i sklepy (tzw. nieprofesjonalny zbierający);
 • magazynowanie odpadów, których sposób zbierania określono innymi przepisami (np. baterie i akumulatory, oleje zużyte, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne);
 • wytwórców odpadów zwolnionych z ewidencji na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 roku.

Kategoria A obejmuje wytwórców odpadów podczas świadczenia usług, takich jak budowa, remont, rozbiórka, czyszczenie zbiorników lub urządzeń, sprzątanie, konserwacja i naprawa, którzy magazynują odpady w miejscu ich wytworzenia.

Wymagania magazynowania odpadów dla przedsiębiorców w kategorii A

Ci przedsiębiorcy, choć nie obejmują ich nowe przepisy, muszą spełniać ogólne wymagania wymienione w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wymagania magazynowania odpadów dla przedsiębiorców w kategorii B

Jak stanowi rozporządzenie, magazynowanie prowadzi się:

 • w miejscach o pojemności dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości;
 • w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów (opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, pryzmy lub stosy);
 • w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza wymienione wyżej rodzaje opakowań;
 • w sposób minimalizujący wpływ czynników atmosferycznych na odpady niebezpiecznepoprzezstosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych (kanalizacja przemysłowa).

Dobra wiadomość jest taka, że tych wytwórców nie dotyczy etykietowanie opakowań zawierających odpady niebezpieczne oraz oznakowanie lokalizacji odpadów w miejscach magazynowania. Ale uwaga. - Firma wytwarzająca poniżej 1 tony odpadów niebezpiecznych, ale powyżej 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne, będzie musiała spełniać wymagania dotyczące magazynowania w kategorii C. Wynika to z zapisu rozporządzenia, który zawiera spójnik „lub”, a zatem wystarczające jest przekroczenie jednego z dwóch wskazanych limitów – podkreśla Anna Wójcik-Przybył ze Stena Recycling.

Wymagania magazynowania odpadów dla przedsiębiorców w kategorii C

Magazynowanie prowadzi się w:

 • instalacji,
 • obiekcie budowlanym lub jego części,
 • innym miejscu magazynowania oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędącymi odpadami.

Lokalizacja każdego rodzaju odpadu musi być oznakowana tablicami, co najmniej z kodem odpadu. Opcjonalnie mogą być zamieszczone nazwa odpadu (zgodna z katalogiem) czy nazwy zwyczajowe, takie jak „makulatura”. Oznakowanie powinno być czytelne, trwałe i widoczne (umożliwiające odczytanie kodu danych odpadów).

Jak magazynować odpady? Rozporządzenie stanowi, że magazynowanie odpadów prowadzi się w sposób:

 • selektywny, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia;
 • zapobiegający rozprzestrzenianiu się poza lokalizację danego rodzaju odpadu;
 • ograniczający pylenie odpadów, w tym przez magazynowanie wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających, zainstalowanie barier przeciwwietrznych;
 • zapewnienie właściwej rotacji odpadów oraz ograniczenie obniżenia wartości użytkowej odpadów;
 • zapewnienie drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

Odpady niebezpieczne: zasady oznakowania lokalizacji odpadów i etykietowania

Nowe przepisy wprowadziły narzędzie do kontrolowania okresu magazynowania odpadów niebezpiecznych u wszystkich zaangażowanych w cały proces podmiotów. W ustaleniu tego okresu pomóc mają wpisy na etykiecie, uwzględniające początkową datę magazynowania.

Rozporządzenie wskazuje na obowiązek oznakowania lokalizacji każdego rodzaju odpadu. Jednak w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych w pojemnikach/kontenerach o pojemności powyżej 5 litrów, powstaje obowiązek etykietowania każdego pojemnika. A zatem, jeśli odpady niebezpieczne są magazynowane w sposób inny niż w pojemnikach/kontenerach, stosuje się wyłącznie oznakowanie tabliczkami z kodem odpadu. Dodatkowo strefę magazynowania opadów niebezpiecznych oznakowuje się w widocznym miejscu – z wykorzystaniem tablicy w białym kolorze z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

Więcej informacji dotyczących wymogów związanych z magazynowaniem odpadów oraz istotne kwestie o których należy pamiętać dostosowując swoją firmę do nowych wymagań można znaleźć w przygotowanym przez Stena Recycling bezpłatnym e-booku dostępnym tutaj.

Stena RecyclingArtykuł powstał we współpracy z firmą Stena Recycling.

Przypisy

1/ Chodzi o rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-11-09-2020-dz.-u.-2020-poz.-1742-4411.html
2/ Podział na kategorie nie wynika z przepisów prawnych. Został stworzony przez ekspertów Stena Recycling, aby ułatwić zrozumienie, które zagadnienia, a zatem i obowiązki, odnoszą się do konkretnych przedsiębiorstw.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Potrzeba programu wsparcia dla osób fizycznych na usuwanie podrzuconych odpadów. RPO zwraca się do MKiŚ (14 czerwca 2024)Konwent Marszałków Województw RP za powołaniem specjalnych grup śledczych ds. nielegalnych składowisk (13 czerwca 2024)Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony