Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Zmienią się zasady sporządzania świadectw energetycznych

Niebawem zmienią się zasady sporządzania świadectw energetycznych, ponieważ 9 marca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

   Powrót       23 lutego 2015       Energia   

W dotychczasowym stanie prawnym sprawy świadectw charakterystyki energetycznej i kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji regulowane były przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623).

Metodologię obliczania charakterystyki energetycznej, sposób sporządzania świadectwa i jego wzory określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 888).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r., poz.1200 ze zm.) określa:

  • zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach,
  • zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
  • sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Procentowy udział OZE i dane o emisji CO2

Nowa ustawa zobowiązuje do sporządzenia świadectwa energetycznego dla budynku lub jego części właściciela, najemcę, zarządcę lub osobę mającą spółdzielcze, własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu w przypadku sprzedaży, zbycia lub najmu. Świadectwo będzie ważne 10 lat. Obowiązku sporządzania świadectwa nie będzie miała osoba budująca nowy dom na własny użytek, nie będzie ono też potrzebne dla budynku zamieszkiwanego przez maksimum cztery miesiące w roku oraz wolnostojących domów o powierzchni do 50 mkw.

Opracowanie charakterystyki budynku w przypadku ogrzewania gazem lub ciepłem z sieci dokonywane będzie na podstawie faktycznego zużycia. Świadectwa energetyczne zawierać będą więcej danych niż dotychczas, m.in. wielkość emisji dwutlenku węgla i procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych.

Akt zawiera delegację dla ministra właściwego ds. budownictwa, lokalnego planowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia w drodze rozporządzenia metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych, jednak nie dłużej niż przez rok.

Centralny rejestr

Minister właściwy do spraw budownictwa i lokalnego planowania przestrzennego będzie prowadził, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Rejestr ma obejmować wykazy:

  • osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i do kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji,
  • świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji,
  • budynków o powierzchni ponad 250 mkw. zajmowanych przez administrację publiczną i wymiar sprawiedliwości, gdzie obsługiwani są interesanci, dla których konieczne jest sporządzenie charakterystyki energetycznej budynków.

Krajowy plan działań

Minister do spraw budownictwa w ciągu pół roku od ogłoszenia ustawy przedstawi Radzie Ministrów projekt krajowego planu działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Dokument ten powinien zawierać definicję budynków o niskim zużyciu energii oraz ich szczególne cechy, a także działania administracji rządowej realizowane w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii wraz z odpowiednim harmonogramem. Ponadto ustawa zobowiązuje właściwego ministra do prowadzenia kampanii informacyjnej służącej poprawie charakterystyki budynków.

Dyrektywa promuje poprawę charakterystyki energetycznej

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków jest transpozycją części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. L 153 z 18.6.2010, s.13).

Dyrektywa promuje poprawę charakterystyki energetycznej budynków, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i lokalnych, jak również wymagań dotyczących klimatu wewnętrznego i opłacalności ekonomicznej. Ustanawia wymagania dotyczące:

  • ram ogólnych dla metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i modułów budynków,
  • zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej wobec nowych budynków, budynków podlegających renowacji i niektórych elementów budynków oraz zmienianych systemów technicznych budynków,
  • krajowych planów zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii, certyfikacji energetycznej budynków i ich modułów, regularnych przeglądów ogrzewania i klimatyzacji oraz systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądu.

Wszystkie wymagania zamieszone w akcie są wymaganiami minimalnymi i państwa mogą wprowadzić bardziej surowe środki, do czego dyrektywa zachęca.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zadbaj o ciepły dom – nowa edycja kampanii „DOBRY MONTAŻ” (03 listopada 2022)Budownictwo zrównoważone w Polsce – czym jest i jakie standardy musi spełniać (18 lutego 2022)Nowa siedziba urzędu marszałkowskiego będzie przyjazna środowisku (26 sierpnia 2019)W Katowicach otwarto pierwszy biurowiec plusenergetyczny (15 lutego 2019)Politechnika Łódzka będzie miała budynek pasywny (30 października 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony