Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Trendy w audytach due diligence (DD) w zakresie zrównoważonego rozwoju

Właściwie każda transakcja kapitałowa dotycząca zakupu przedsiębiorstwa lub znacznego pakietu akcji spółki poprzedzona jest analizą szerokiego zakresu czynników podczas audytu DD. Jakie miejsce ma tutaj ochrona środowiska?

   Powrót       28 czerwca 2021       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Dla inwestora, przy zakupie przedsiębiorstwa czy jego akcji, podstawowe znaczenie mają takie aspekty jak sytuacja finansowa podmiotu, przychody, płynność finansowa, poziom zadłużenia, pozycja i prognozy rynkowe, atrakcyjność produktów czy choćby stan środków produkcji, którymi przedsiębiorstwo dysponuje.

Pogarszanie się stanu środowiska nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, wymusza podejmowanie działań zaradczych. Wynikają z nich coraz dotkliwsze dla przedsiębiorstw ograniczenia i ryzyka płynące z licznych przepisów prawa. Dlatego też, coraz istotniejszym elementem badania due diligence (DD) staje się ochrona środowiska.

Audyt DD narzędziem do identyfikacji i analizy ryzyk

Obecne przeglądy DD z zakresu ochrony środowiska są przeprowadzane przez firmy konsultingowe wg wypracowanej przez nie metodyki lub zgodnie z zakresem i oczekiwaniami inwestora. Skupiają się w szczególności na płaszczyznach:

  • identyfikacji i analizy ryzyk wynikających np. z zaniedbań i działań przedsiębiorcy, wskutek których mogło dojść do nieodwracalnego zanieczyszczenia środowiska, które w dniu zbywania przedsiębiorstwa jest trudne do stwierdzenia bez przeprowadzenia specjalistycznych badań i pomiarów,
  • identyfikacji i analizy ryzyk związanych z zaniedbaniami lub niedociągnięciami formalno-prawnymi z zakresu ochrony środowiska,
  • identyfikacji i analizy ryzyk pod kątem kierunków zmian prawa unijnego, krajowego i miejscowego w perspektywie wieloletniej, mogących mieć wpływ na rodzaj prowadzonej działalności.

Warto zasięgnąć języka

Sporym wyzwaniem w audytach DD jest analiza ryzyka w zakresie potencjalnego zanieczyszczenia środowiska. Często przegląd instalacji i miejsc potencjalnego zanieczyszczenia są niewystarczające, a informacje od przedsiębiorcy niekompletne, bądź (nie)świadomie zatajone. Skąd czerpać wiedzę? – Przydatne mogą być informacje dostępne w lokalnej prasie oraz mediach czy forach internetowych. Pomocne jest również przeprowadzenie wizji lokalnej - nie tylko na terenie rozpatrywanego zakładu, ale również w jego otoczeniu - i rozmów z mieszkańcami. To właśnie starsi mieszkańcy terenów sąsiadujących z przedsiębiorstwem oraz wieloletni pracownicy danego zakładu często dysponują informacjami w zakresie historycznych zdarzeń, mających wpływ np. na zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego – mówi Krzysztof Krzyżowski, ekspert ds. zarządzania jakością środowiska w Atmoterm SA. Oczywiście zdobyte w wywiadzie lokalnym wiadomości wymagają potwierdzenia, mogą być jednak wskazówką co do kierunków dalszych działań, a także przydać się jako argumenty negocjacyjne.

Brak jednolitych procedur utrudnia rzetelną ocenę przedsiębiorstwa

Identyfikację i analizę ryzyk związanych z nieprawidłowościami formalno-prawnymi w zakresie ochrony środowiska opiera się na danych udostępnianych przez firmę audytowaną oraz informacjach uzyskanych od jej pracowników. - Niestety, doświadczenia pokazują, że w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw, w których nie ma dedykowanej osoby do realizacji obowiązków ochrony środowiska, trudno jest pozyskać takie dane, które pozwoliłyby na opracowanie kompletnego raportu. Nierzadko sprawa wygląda podobnie w dużych przedsiębiorstwach – stwierdza Krzysztof Krzyżowski.

Braki te obnażają słabe strony zbywanego przedsiębiorstwa, utrudniają przeprowadzenie rzetelnej oceny i zmniejszają wartość podmiotu w oczach inwestora. Szanse na korzystną transakcję maleją.

Niemal połowa spółek GPW nie opublikowała raportów ESG

Brak ujednoliconych procedur gromadzenia i właściwego raportowania danych związanych z korzystaniem ze środowiska to przypadłość znacznej części polskich spółek. Obnażyła ją zwłaszcza sprawozdawczość niefinansowa wynikająca z wdrożenia dyrektywy 2014/95/UE do ustawy o rachunkowości. Są to tzw. raporty ESG (Environmental, Social and Governance), które zawierają dane pozwalające ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 2018 r. do złożenia tej sprawozdawczości zobligowanych było ok. 300 podmiotów, tj. największe spółki z Giełdy Papierów Wartościowych (zatrudniające powyżej 500 osób oraz 85 mln zł sumy aktywów w roku obrotowym lub mające przychody netto powyżej 170 mln zł rocznie), banki, fundusze inwestycyjne i inne jednostki zainteresowania publicznego. W 2020 r. dane niefinansowe za 2019 r. opublikowało tylko 151 dużych spółek.

Wytyczne ESG szansą na poprawę sytuacji

Analiza złożonych sprawozdań wskazuje na problem podmiotów w zakresie raportowania zgodnie z uznanymi standardami. Wynika to w głównej mierze z braku jednolitej metodologii tych sprawozdań. To z jednej strony utrudnia spółkom sporządzanie takich raportów, a z drugiej - uniemożliwia ich porównywanie, więc tym samym zmniejsza przydatność takich raportów dla inwestorów.

Jest jednak światełko w tunelu. W maju br. Giełda Papierów Wartościowych wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowały „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Celem opracowania i opublikowania tych wytycznych jest uspójnienie raportowania niefinansowego, aby przedstawiane w nich dane były rzetelne i porównywalne z danymi innych podmiotów raportujących. Ponadto przy tworzeniu raportu ESG można uwzględnić ogłoszony 20 czerwca 2019 r. niewiążący „Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem”.

Wytyczne to również szansa na usprawnienie wspomnianych przeglądów due diligence w zakresie ochrony środowiska. Kompletne i rzetelne sprawozdania ESG doskonale posłużą jako materiał do przeglądów środowiskowych, w tym due diligence. Ich opracowanie pozwoli również odciążyć badane przedsiębiorstwa z przygotowania na gorąco ogromnej ilości danych, wobec pojawiającej się możliwości transakcji.

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm S.A.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Europejski Instytut Innowacji i Technologii przeznacza 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu (19 października 2021)„Klimaton dla Miast” – rusza pierwszy hackathon odpowiadający na wyzwania klimatyczne polskich miast (19 października 2021)Rusza nabór do Programu „Plan Działań dla Miast” (15 października 2021)Zielona odbudowa miast. O czym rozmawiano podczas konferencji Eco-Miasto? (07 października 2021)Już jutro Carbon Footprint Summit (07 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony