Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Białe certyfikaty – wsparcie w finansowaniu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej

Zrównoważone zarządzanie energią to wielkie wyzwanie. Jak to zrobić w praktyce i jakie korzyści płyną z udziału w systemie białych certyfikatów - wyjaśnia Anna Sapieha, kierownik biura ds. Białych Certyfikatów w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

   Powrót       03 grudnia 2021       Energia       Artykuł promocyjny   
Anna Sapieha
Kierownik biura ds. Białych Certyfikatów w KAPE S.A.

Przedsiębiorstwa, które mają duży wpływ na środowisko i odpowiadają za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie posiadają istotny potencjał w zakresie redukcji emisji. Jednym ze sposobów na jej osiągnięcie jest efektywność energetyczna. Jak to zrobić w praktyce?

Anna Sapieha: Propozycją wartą uwagi jest uczestnictwo w systemie Białych Certyfikatów, który pozwala zakładom przemysłowym pozyskiwać środki finansowe na realizację inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów, oparty o zapisy ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. z późn. zmianami, to mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w ww. ustawie, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Warunkiem otrzymania białych certyfikatów jest wykazanie oszczędności energii na poziomie minimum 10 toe = 116,3 MWh. Listę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów, określa art. 19.1 ustawy o efektywności energetycznej oraz obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2016 poz. 1184).

Białe certyfikaty wydawane są wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, co znaczy, że wniosek do URE należy zgłosić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą i rozpoczęciem modernizacji. Kluczowym elementem całego procesu są audyty efektywności energetycznej: pierwszy z nich należy dołączyć do składanego wniosku, drugi sporządzany jest po zakończeniu modernizacji jako potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności energii finalnej. Z wykonania audytu powykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia, dla których planowana do uzyskania oszczędność energii finalnej w ciągu roku nie przekracza 100 toe (ton oleju ekwiwalentnego).

Świadectwa efektywności energetycznej posiadają prawa majątkowe, co oznacza, że można je sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Kupują je tak zwane podmioty zobowiązane, czyli firmy zobowiązane do corocznego przedstawiania Prezesowi URE określonej liczby białych certyfikatów przeznaczonych do umorzenia.

Jakie konkretne korzyści może uzyskać przedsiębiorca dzięki białym certyfikatom? I przede wszystkim, jak je pozyskać?

AS: Główną korzyścią z udziału w systemie Białych Certyfikatów jest pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych za realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Kolejną bardzo ważną kwestią jest zmniejszenie strat energii elektrycznej i cieplnej w szeroko pojętym przemyśle oraz zwiększenie oszczędności energii u odbiorców końcowych. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa skutkuje zmniejszeniem kosztów prowadzenia działalności oraz przynosi korzyści ekologiczne. Firma efektywna energetycznie jest mniej emisyjna i w znacznym stopniu ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Przedsiębiorstwo obniża więc swój ślad węglowy.

W przypadku Krajowej Agencji Poszanowania Energii, zasady współpracy są proste: udzielamy naszym klientom kompleksowego wsparcia, a wynagrodzenie ustalamy na zasadzie success fee, co stanowi gwarancję, że działamy zawsze w najlepszym interesie klienta. Mając wieloletnie doświadczenie w obsłudze systemu Białych Certyfikatów, KAPE proponuje szeroką pomoc w zakresie identyfikacji przedsięwzięć o odpowiednim potencjale oszczędności energii, przygotowania audytów efektywności energetycznej, składania wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej oraz przeprowadzenia procesu sprzedaży białych certyfikatów we współpracy z domem maklerskim.

Cała procedura rozpoczyna się od oceny potencjału Klienta. Audytor KAPE analizuje informacje pozyskane od klienta i dane techniczne, co pozwala mu stwierdzić, czy planowane przedsięwzięcie daje możliwość ubiegania się o białe certyfikaty. Po pozytywnej ocenie i podpisaniu umowy audytorzy przystępują do wykonania audytu efektywności energetycznej. Ten etap wymaga ścisłej współpracy z Klientem, ponieważ audyt nie może zostać sporządzony bez niezbędnych informacji i danych, które dostarcza Zamawiający. Bardzo ważne jest także ustalenie harmonogramu realizacji inwestycji. To harmonogram umożliwia oszacowanie czasu niezbędnego na przygotowanie audytu oraz złożenie kompletnego wniosku do URE przed ostatecznym terminem podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia. Harmonogram powinien również określić szacowaną datę zakończenia inwestycji, po której Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć informację o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia do URE.

Czy taki wniosek Klient składa samodzielnie?

AS: Może to zrobić samodzielnie, ale najczęściej leży to po naszej stronie (jest to wygodniejsze dla Klienta). KAPE pełni wtedy rolę pełnomocnika, który składa kompletny wniosek w imieniu Klienta i „opiekuje się” wnioskiem do momentu wydania świadectwa efektywności energetycznej (w tym przypadku Wnioskodawcą nadal jest Klient, a białe certyfikaty przyznawane są bezpośrednio na jego konto). Oferujemy również usługę rozszerzoną o sprzedaż białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii za pośrednictwem naszego domu maklerskiego, co dodatkowo odciąża naszych Klientów z zaangażowania w cały proces. W takiej sytuacji KAPE jest podmiotem upoważnionym do efektu energetycznego i po sprzedaży białych certyfikatów przekazuje uzyskane środki pieniężne na konto Klienta.

Ustawowy termin na otrzymanie pozytywnej decyzji o przyznaniu białych certyfikatów oraz promesy na zadeklarowaną wartość toe to 45 dni. Kolejnym krokiem niezbędnym do zarządzania otrzymanymi białymi certyfikatami jest ustalenie zasad współpracy z domem maklerskim i założenie konta w Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RŚP), czym warto zainteresować się już w trakcie trwania inwestycji. Ten etap nie dotyczy Klientów, którzy podejmują z nami współpracuję rozszerzoną o sprzedaż białych certyfikatów, gdyż w takim przypadku wszelkie czynności związane z procesem zbycia świadectw efektywności energetycznej przejmuje KAPE. Podmiotem organizującym obrót ww. prawami majątkowymi jest Towarowa Giełda Energii S.A., a świadectwa efektywności energetycznej mogą zostać sprzedane, zakupione lub umorzone jedynie za pośrednictwem domu maklerskiego.

Należy pamiętać o tym, że po zakończonej inwestycji wnioskodawca zobowiązany jest wykonać i złożyć do URE audyt powykonawczy potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej
z zakończonego przedsięwzięcia wraz z wszelkimi dokumentami umożliwiającymi weryfikację poprawności zrealizowanej inwestycji. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez URE, świadectwa efektywności energetycznej trafiają bezpośrednio na konto Wnioskodawcy na RŚP, a wybrany wcześniej dom maklerski zajmuje się sprzedażą białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii. Za ostatni etap współpracy KAPE uznaje rozliczenie wykonanej usługi następujące według zasad określonych w umowie.

Przyjrzyjmy się konkretnej branży. Jakie są doświadczenia KAPE w obszarze doradzania i uzyskiwania białych certyfikatów dla branży spożywczej?

AS: W przedsiębiorstwach należących do branży spożywczej istnieje wiele możliwości i rodzajów przedsięwzięć, które można zgłosić do systemu białych certyfikatów. Wykorzystywane urządzenia z czasem generują coraz większe straty, a wykorzystywane technologie są wypierane przez technologie efektywniejsze i wydajniejsze. Dla zachowania konkurencyjności na rynku wzrost efektywności produkcji poprzez prowadzenie ciągłego procesu modernizacji jest nieunikniony i warto otrzymać na jej finansowanie dodatkowe środki pieniężne w postaci białych certyfikatów. Bazując na naszych doświadczeniach związanych z pozyskiwaniem białych certyfikatów widzimy, że najwięcej składanych wniosków w branży spożywczej dotyczy przedsięwzięć w zakresie technologii, oświetlenia, źródeł ciepła, odzysku ciepła i izolacji. To te obszary najczęściej wymagają modernizacji. Najwięcej oszczędności energii wygenerowały przedsięwzięcia w zakresie modernizacji technologii, w tym technologii cieplnej oraz w zakresie modernizacji samych źródeł ciepła, te przedsięwzięcia odznaczały się również największą jednostkową redukcją zużycia energii (na pojedynczą modernizację/wniosek). Również wysokie oszczędności energii przypadają na przedsięwzięcia w zakresie odzysku ciepła, odwadniaczy pary oraz technologii wykorzystania wody. Z realizacji tego typu przedsięwzięć osiągana jest największa oszczędność energii, a co za tym idzie, na tego rodzaju modernizacje pozyskujemy najwięcej białych certyfikatów.

W tabeli pokazujemy, jak przedstawiają się składane wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej w poszczególnych modernizowanych obszarach na przykładzie wniosków składanych przez KAPE w „nowym systemie BC” w branży spożywczej. Plik pdf do pobrania tutaj.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, szczegółowe informacje pod adresem: www.kape.gov.pl/page/biale-certyfikaty

KapeArtykuł powstał we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw: jak na nich zyskać? (27 lutego 2024)Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)Zamrożona cena energii elektrycznej może uśpić inwestycje w efektywność energetyczną (23 grudnia 2022)Co służy poprawie efektywności energetycznej? Spis przedsięwzięć w najnowszym obwieszczeniu MKiŚ (30 grudnia 2021)Ruszył I nabór wniosków w programie pn. Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus (14 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony